Παράπονα/ενστάσεις

Για παράπονα και ενστάσεις που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα (διδασκαλία και φοίτηση) οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ή/και στον πρόεδρο του οικείου Τμήματος (μέσω της γραμματείας του Τμήματος).

Μπορούν να αποτείνονται στο Συμβούλιο του Τμήματος ή σε επιτροπές μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και/ή των φοιτητών που εκλέγονται ως εκπρόσωποι. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, μπορούν να αποταθούν στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής ή ακόμη και στις Πρυτανικές αρχές.

Για παράπονα και ενστάσεις που αφορούν υποστηρικτές διαδικασίες και υπηρεσίες, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατάσταση των υποδομών, η Βιβλιοθήκη, τα συστήματα πληροφορικής κ.ά, οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στις αρμόδιες διοικητικές Υπηρεσίες.

Οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν μηχανισμούς υποβολής ενστάσεων, που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει θεσμό Ombudsman. Για παράπονα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, θέματα ασφάλειας και υγείας, ή που ενδέχεται να απαιτούν νομική αρωγή και καθοδήγηση, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ.  Εφόσον ο φοιτητής το επιθυμεί, η επικοινωνία και ο χειρισμός του παραπόνου θα τύχει εμπιστευτικού χειρισμού.

Προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των φοιτητών – όπως στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο μητρώο φοίτησής τους μέσω διαδικτυακής πύλης.

Παράπονα/ενστάσεις

Για παράπονα και ενστάσεις που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα (διδασκαλία και φοίτηση) οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο ή/και στον πρόεδρο του οικείου Τμήματος (μέσω της γραμματείας του Τμήματος).

Μπορούν να αποτείνονται στο Συμβούλιο του Τμήματος ή σε επιτροπές μέσω της Φοιτητικής Ένωσης και/ή των φοιτητών που εκλέγονται ως εκπρόσωποι. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, μπορούν να αποταθούν στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής ή ακόμη και στις Πρυτανικές αρχές.

Για παράπονα και ενστάσεις που αφορούν υποστηρικτές διαδικασίες και υπηρεσίες, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατάσταση των υποδομών, η Βιβλιοθήκη, τα συστήματα πληροφορικής κ.ά, οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στις αρμόδιες διοικητικές Υπηρεσίες.

Οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν μηχανισμούς υποβολής ενστάσεων, που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει θεσμό Ombudsman. Για παράπονα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, θέματα ασφάλειας και υγείας, ή που ενδέχεται να απαιτούν νομική αρωγή και καθοδήγηση, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ.  Εφόσον ο φοιτητής το επιθυμεί, η επικοινωνία και ο χειρισμός του παραπόνου θα τύχει εμπιστευτικού χειρισμού.

Προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των φοιτητών – όπως στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο μητρώο φοίτησής τους μέσω διαδικτυακής πύλης.