Έρευνα

 • Εκμάθηση Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς.
 • Ανάπτυξη και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού.
 • Γλωσσική διδασκαλία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Γλωσσική αξιολόγηση υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
 • Διαπολιτισμική Αγωγή.
 • Έλεγχος ποιότητας γλωσσικών προγραμμάτων.

 

Έρευνα

 • Εκμάθηση Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς.
 • Ανάπτυξη και αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικού υλικού.
 • Γλωσσική διδασκαλία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Γλωσσική αξιολόγηση υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
 • Διαπολιτισμική Αγωγή.
 • Έλεγχος ποιότητας γλωσσικών προγραμμάτων.