5. Διαθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του μέσα από την διαρκή αναζήτηση και κατανόηση των μεταβαλλόμενων σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της επιστήμης και της κοινωνίας. Η ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής προσαρμογής στις σύγχρονες τάσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση διεθνώς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή επιδίωξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων υποδομών και την αναμόρφωση υφιστάμενων στη βάση ενός εγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου κτιριακής ανάπτυξης και στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του με ιδιαίτερη στοχοπροσήλωση στην επιχειρησιακή οργάνωση και στην αποτελεσματική διακυβέρνηση. Ευθυγραμμίζει τις εσωτερικές διαδικασίες και οντότητες του στην αειφορία και στη βιωσιμότητα, καλλιεργεί ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον και εδραιώνει κουλτούρα αλληλοσεβασμού και τήρησης των διαδικασιών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διοίκηση, στη διαφάνεια, στην ίση μεταχείριση, στην ισότητα, στη συμπερίληψη και στη διαφορετικότητα.

 

5.1 Επαρκής στελέχωση ακαδημαϊκών και διοικητικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.1.1 Επαρκής στελέχωση όλων των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου με Τεχνικούς.

5.1.2 Ενίσχυση στελέχωσης Σχολών/Τμημάτων/Διοικητικών Υπηρεσιών με διοικητικό προσωπικό.

5.1.3 Πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και διεκδίκηση νέων θέσεων.

5.1.4 Ολοκλήρωση της υλοποίησης των οργανογραμμάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών.

5.1.5 Οργάνωση και στελέχωση της νέας Σχολής Διοίκησης Τουρισμού Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.

5.1.6 Δημιουργία Τομέα Ανάπτυξης Λογισμικών και στελέχωση του.

5.12.7 Σχέδιο δράσης για προσέλκυση νέου, υψηλής στάθμης και σε ανερχόμενες ειδικότητες ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

5.2 Επιχειρησιακή Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.2.1 Στοχοθεσία και παρακολούθηση συγκεκριμένων Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΔΜΑ) για Σχολές/Τμήματα/ Διοικητικές Υπηρεσίες οι οποίοι πρέπει να μετρούνται, να αναλύονται και να αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

5.2.2 Αξιοποίηση μετρήσεων/ αποτελεσμάτων στους ΔΜΑ και εντοπισμός αναγκών/πεδίων/διαδικασιών που χρειάζονται βελτίωση για σωστό προγραμματισμό, ορθολογική κατανομή των πόρων του Πανεπιστημίου και προσδιορισμό συγκεκριμένων διορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών και μέτρων.

5.2.3 Σχεδιασμός μοντέλου το οποίο περιλαμβάνει τις υφιστάμενες ενέργειες και νέες απαραίτητες ενέργειες που μπορούν αποδεδειγμένα - με συγκεκριμένη ανάλυση - να επηρεάσουν τα αποτελέσματα στους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου.

5.2.4 Υιοθέτηση τακτικών εσωτερικών ερευνών/μελετών (π.χ. ανά τριετία) στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για μέτρηση της απόδοσης των:

 • Σχολών/Τμημάτων.
 • Διοικητικών Υπηρεσιών.

5.2.5 Δημιουργία Οργανωτικής Μονάδας για την υλοποίηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πιο πάνω σημείων με στόχο την ενημέρωση Σωμάτων/Επιτροπών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (decision making).

 

5.3 Στοχοπροσήλωση των εσωτερικών διαδικασιών και οντοτήτων του Πανεπιστημίου στην Αειφορία και στη Βιωσιμότητα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.3.1 Συμβολή και ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, της διακίνησης στο κέντρο της πόλης και άλλων συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο του σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού.

5.3.2 Διασύνδεση ερευνητικού και καλλιτεχνικού έργου με στόχους αειφορίας και βιωσιμότητας.

5.3.3 Ετοιμασία ετήσιας Έκθεσης Αειφορίας (Sustainability Report) βάσει των 17 ΣΒΑ.

5.3.4 Προσανατολισμός όλων των δράσεων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ.

5.3.5 Σταθερή πορεία μετεξέλιξης σε Πράσινο και Έξυπνο Πανεπιστήμιο.

5.3.6 Δημιουργία Γραφείου Αειφορίας ως κεντρικό σημείο προώθησης της ευαισθητοποίησης για θέματα αειφορίας/ βιωσιμότητας και παροχής καθοδήγησης και στήριξης για όλες τις δράσεις που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο.

 

5.4 Αποτελεσματική Διακυβέρνηση

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.4.1 Ενίσχυση του θεσμού σύστασης υβριδικών ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων με συμμετοχή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών/τριών.

5.4.2 Επανεξέταση υφιστάμενων πολιτικών για θέματα υψηλής προτεραιότητας και σημασίας όπως π.χ.

 • Διαχείριση Ιδίων Εσόδων.
 • Ανάγκες σε Ειδικούς/ές Επιστήμονες.
 • Συμπληρωματικές Δραστηριότητες μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ.
 • Οικονομική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων.

5.4.3 Αποκέντρωση και εκχώρηση περισσότερων εκτελεστικών εξουσιών στις ακαδημαϊκές οντότητες για απλοποίηση των διαδικασιών.

5.4.4 Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Σχολών/Τμημάτων/Διοικητικών Υπηρεσιών.

5.4.5 Θεσμοθέτηση διαδικασίας ενημέρωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για αποφάσεις/εξελίξεις που τους/τις αφορούν/επηρεάζουν.

5.4.6 Αναθεώρηση και υιοθέτηση νέων διαδικασιών προμήθειας εργαστηριακών υλικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της έρευνας.

 

5.5 Oρθολογική, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων και δημιουργία νέων πηγών εσόδων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.5.1 Καταρτισμός προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που τίθενται.

5.5.2 Δημιουργία και λειτουργία Ταμείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης βάσει στοχευμένης στρατηγικής για διαχείριση των αποθεματικών, με τρόπο συνολικά επωφελή που να προσθέτει αξία στο Πανεπιστήμιο.

5.5.3 Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάμενων πηγών εσόδων και εξοικονόμηση πόρων από όλες τις οντότητες του Πανεπιστημίου.

 

5.6 Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου και εσωτερικών Κανόνων του Πανεπιστημίου που να συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση διεθνώς

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.6.1 Θεσμοθέτηση του Κέντρου Γλωσσών.

5.6.2 Ενέργειες προς αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Πανεπιστημίου που να επιτρέπει την αυτόνομη προσφορά προγραμμάτων σπουδών (όλα τα επίπεδα) στην αγγλική γλώσσα.

5.6.3 Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου για τη συμμετοχή των μελών ΕΕΠ στις συνεδρίες των Τμημάτων.

5.6.4 Υιοθέτηση απλοποιήσεων με παράλληλη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ώστε όλες οι διαδικασίες να καταστούν πιο ευέλικτες. 

5.6.5 Θέσπιση Πλαισίου Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων για Κοσμήτορες/ισσες Σχολών και Προέδρους Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

 

5.7 Υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου για την κτιριακή ανάπτυξη σε ιδιόκτητες υποδομές

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

7.7.1 Υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου για την κτιριακή στέγαση όλων των Τμημάτων, Σχολών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε ιδιόκτητες υποδομές που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο εντός των χρονοδιαγραμμάτων βάσει προϋπολογισμού και κριτηρίων ποιότητας.

5.7.2 Προγραμματισμός για αξιοποίηση του χώρου του Παλαιού Νοσοκομείου και της Τεχνικής Σχολής.

5.7.3 Υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης στους χώρους του Βερεγγάρια.

5.7.4 Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού/ ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος.

5.7.5 Λειτουργία και αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ στη βάση συμφωνίας με τον Δήμο Λεμεσού.

5.7.6 Εξασφάλιση οικονομικά ευνοϊκότερων για το Πανεπιστήμιο συμφωνιών ενοικίασης και σταδιακή αποδέσμευση από ενοικιαζόμενα κτήρια.

5.7.7 Διασφάλιση της λειτουργικότητας των κτηριακών υποδομών στη νέα Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.

5.7.8 Ανάπτυξη των υποδομών που προνοούνται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο έναντι του EUt+.

5.7.9 Εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών.

5.7.10 Δημιουργία κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της φοιτητικής κοινότητας.

 

5.8  Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.8.1 Δημιουργία συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβής του προσωπικού.

5.8.2 Αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού και αξιοποίησή του με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου με την εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

5.8.3 Υλοποίηση προαγωγών μελών διοικητικού προσωπικού και διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας.

 

5.9 Καλλιέργεια υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της κουλτούρας

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.9.1 Υιοθέτηση του θεσμού του Μέντορα για τα νέα μέλη ΔΕΠ.

5.9.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου εξ αποστάσεως εργασίας διοικητικού προσωπικού και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

5.9.3 Δημιουργία πρότυπου Κέντρου απασχόλησης παιδιών των εργαζομένων του Πανεπιστήμιου καθ΄ όλη τη διάρκεια της μέρας.

5.9.4 Καθιέρωση συναντήσεων μεταξύ ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, υπό τη μορφή κοινών σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων (team building activities).

5.9.5 Προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των μελών του Πανεπιστημίου π.χ. με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

5.10  Εδραίωση κουλτούρας αλληλοσεβασμού και τήρησης των διαδικασιών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διοίκηση, στη διαφάνεια, στην ίση μεταχείριση, στην ισότητα, στη συμπερίληψη και στη διαφορετικότητα.

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.10.1 Προσφορά βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων σε θέματα οργανωσιακής κουλτούρας, συμμετοχικής και συλλογικής διοίκησης.

5.10.2 Εισαγωγή του θεσμού «Διαμεσολαβητή/Ombudsman».

5.10.3 Συνέχιση της καταπολέμησης στερεοτύπων, διακρίσεων, παρενόχλησης και εκφοβισμού και ενίσχυση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, με ενδυνάμωση πολιτικών εκπαίδευσης, έρευνας και διοικητικής λειτουργίας και με πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Ισότητα.

5.10.4 Ενίσχυση διαδικασιών για ευθυγράμμιση του Πανεπιστημίου με την εργασιακή νομοθεσία, εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές ώστε να αναδειχθεί το Πανεπιστήμιο ως φιλικός προς το θηλασμό εργοδότης, καθώς και να πιστοποιηθεί ως εργοδότης Ισότητας των Φύλων.

5.10.5 Εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που εξυπηρετούν τα Άτομα με Αναπηρίες και Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, έρευνας, απασχόλησης, προσβασιμότητας, υγείας, αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

5.10.6 Εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης και πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες αναφορικά με το διορισμό ατόμων σε εκλεκτορικά σώματα, πρόσληψη και ανέλιξη προσωπικού .

5. Διαθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του μέσα από την διαρκή αναζήτηση και κατανόηση των μεταβαλλόμενων σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της επιστήμης και της κοινωνίας. Η ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής προσαρμογής στις σύγχρονες τάσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση διεθνώς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχή επιδίωξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει την ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων υποδομών και την αναμόρφωση υφιστάμενων στη βάση ενός εγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου κτιριακής ανάπτυξης και στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του με ιδιαίτερη στοχοπροσήλωση στην επιχειρησιακή οργάνωση και στην αποτελεσματική διακυβέρνηση. Ευθυγραμμίζει τις εσωτερικές διαδικασίες και οντότητες του στην αειφορία και στη βιωσιμότητα, καλλιεργεί ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον και εδραιώνει κουλτούρα αλληλοσεβασμού και τήρησης των διαδικασιών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διοίκηση, στη διαφάνεια, στην ίση μεταχείριση, στην ισότητα, στη συμπερίληψη και στη διαφορετικότητα.

 

5.1 Επαρκής στελέχωση ακαδημαϊκών και διοικητικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.1.1 Επαρκής στελέχωση όλων των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου με Τεχνικούς.

5.1.2 Ενίσχυση στελέχωσης Σχολών/Τμημάτων/Διοικητικών Υπηρεσιών με διοικητικό προσωπικό.

5.1.3 Πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και διεκδίκηση νέων θέσεων.

5.1.4 Ολοκλήρωση της υλοποίησης των οργανογραμμάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών.

5.1.5 Οργάνωση και στελέχωση της νέας Σχολής Διοίκησης Τουρισμού Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.

5.1.6 Δημιουργία Τομέα Ανάπτυξης Λογισμικών και στελέχωση του.

5.12.7 Σχέδιο δράσης για προσέλκυση νέου, υψηλής στάθμης και σε ανερχόμενες ειδικότητες ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

5.2 Επιχειρησιακή Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.2.1 Στοχοθεσία και παρακολούθηση συγκεκριμένων Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΔΜΑ) για Σχολές/Τμήματα/ Διοικητικές Υπηρεσίες οι οποίοι πρέπει να μετρούνται, να αναλύονται και να αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

5.2.2 Αξιοποίηση μετρήσεων/ αποτελεσμάτων στους ΔΜΑ και εντοπισμός αναγκών/πεδίων/διαδικασιών που χρειάζονται βελτίωση για σωστό προγραμματισμό, ορθολογική κατανομή των πόρων του Πανεπιστημίου και προσδιορισμό συγκεκριμένων διορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών και μέτρων.

5.2.3 Σχεδιασμός μοντέλου το οποίο περιλαμβάνει τις υφιστάμενες ενέργειες και νέες απαραίτητες ενέργειες που μπορούν αποδεδειγμένα - με συγκεκριμένη ανάλυση - να επηρεάσουν τα αποτελέσματα στους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου.

5.2.4 Υιοθέτηση τακτικών εσωτερικών ερευνών/μελετών (π.χ. ανά τριετία) στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για μέτρηση της απόδοσης των:

 • Σχολών/Τμημάτων.
 • Διοικητικών Υπηρεσιών.

5.2.5 Δημιουργία Οργανωτικής Μονάδας για την υλοποίηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πιο πάνω σημείων με στόχο την ενημέρωση Σωμάτων/Επιτροπών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (decision making).

 

5.3 Στοχοπροσήλωση των εσωτερικών διαδικασιών και οντοτήτων του Πανεπιστημίου στην Αειφορία και στη Βιωσιμότητα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.3.1 Συμβολή και ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, της διακίνησης στο κέντρο της πόλης και άλλων συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο του σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού.

5.3.2 Διασύνδεση ερευνητικού και καλλιτεχνικού έργου με στόχους αειφορίας και βιωσιμότητας.

5.3.3 Ετοιμασία ετήσιας Έκθεσης Αειφορίας (Sustainability Report) βάσει των 17 ΣΒΑ.

5.3.4 Προσανατολισμός όλων των δράσεων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ.

5.3.5 Σταθερή πορεία μετεξέλιξης σε Πράσινο και Έξυπνο Πανεπιστήμιο.

5.3.6 Δημιουργία Γραφείου Αειφορίας ως κεντρικό σημείο προώθησης της ευαισθητοποίησης για θέματα αειφορίας/ βιωσιμότητας και παροχής καθοδήγησης και στήριξης για όλες τις δράσεις που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο.

 

5.4 Αποτελεσματική Διακυβέρνηση

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.4.1 Ενίσχυση του θεσμού σύστασης υβριδικών ομάδων εργασίας για την υλοποίηση έργων με συμμετοχή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών/τριών.

5.4.2 Επανεξέταση υφιστάμενων πολιτικών για θέματα υψηλής προτεραιότητας και σημασίας όπως π.χ.

 • Διαχείριση Ιδίων Εσόδων.
 • Ανάγκες σε Ειδικούς/ές Επιστήμονες.
 • Συμπληρωματικές Δραστηριότητες μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ.
 • Οικονομική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων.

5.4.3 Αποκέντρωση και εκχώρηση περισσότερων εκτελεστικών εξουσιών στις ακαδημαϊκές οντότητες για απλοποίηση των διαδικασιών.

5.4.4 Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Σχολών/Τμημάτων/Διοικητικών Υπηρεσιών.

5.4.5 Θεσμοθέτηση διαδικασίας ενημέρωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για αποφάσεις/εξελίξεις που τους/τις αφορούν/επηρεάζουν.

5.4.6 Αναθεώρηση και υιοθέτηση νέων διαδικασιών προμήθειας εργαστηριακών υλικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες της έρευνας.

 

5.5 Oρθολογική, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων και δημιουργία νέων πηγών εσόδων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.5.1 Καταρτισμός προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που τίθενται.

5.5.2 Δημιουργία και λειτουργία Ταμείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης βάσει στοχευμένης στρατηγικής για διαχείριση των αποθεματικών, με τρόπο συνολικά επωφελή που να προσθέτει αξία στο Πανεπιστήμιο.

5.5.3 Ανάπτυξη νέων και ενίσχυση υφιστάμενων πηγών εσόδων και εξοικονόμηση πόρων από όλες τις οντότητες του Πανεπιστημίου.

 

5.6 Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου και εσωτερικών Κανόνων του Πανεπιστημίου που να συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση διεθνώς

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.6.1 Θεσμοθέτηση του Κέντρου Γλωσσών.

5.6.2 Ενέργειες προς αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Πανεπιστημίου που να επιτρέπει την αυτόνομη προσφορά προγραμμάτων σπουδών (όλα τα επίπεδα) στην αγγλική γλώσσα.

5.6.3 Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου για τη συμμετοχή των μελών ΕΕΠ στις συνεδρίες των Τμημάτων.

5.6.4 Υιοθέτηση απλοποιήσεων με παράλληλη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ώστε όλες οι διαδικασίες να καταστούν πιο ευέλικτες. 

5.6.5 Θέσπιση Πλαισίου Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων για Κοσμήτορες/ισσες Σχολών και Προέδρους Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

 

5.7 Υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου για την κτιριακή ανάπτυξη σε ιδιόκτητες υποδομές

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

7.7.1 Υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου για την κτιριακή στέγαση όλων των Τμημάτων, Σχολών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε ιδιόκτητες υποδομές που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο εντός των χρονοδιαγραμμάτων βάσει προϋπολογισμού και κριτηρίων ποιότητας.

5.7.2 Προγραμματισμός για αξιοποίηση του χώρου του Παλαιού Νοσοκομείου και της Τεχνικής Σχολής.

5.7.3 Υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης στους χώρους του Βερεγγάρια.

5.7.4 Αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού/ ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος.

5.7.5 Λειτουργία και αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ στη βάση συμφωνίας με τον Δήμο Λεμεσού.

5.7.6 Εξασφάλιση οικονομικά ευνοϊκότερων για το Πανεπιστήμιο συμφωνιών ενοικίασης και σταδιακή αποδέσμευση από ενοικιαζόμενα κτήρια.

5.7.7 Διασφάλιση της λειτουργικότητας των κτηριακών υποδομών στη νέα Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.

5.7.8 Ανάπτυξη των υποδομών που προνοούνται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο έναντι του EUt+.

5.7.9 Εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών.

5.7.10 Δημιουργία κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της φοιτητικής κοινότητας.

 

5.8  Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.8.1 Δημιουργία συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβής του προσωπικού.

5.8.2 Αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού και αξιοποίησή του με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου με την εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

5.8.3 Υλοποίηση προαγωγών μελών διοικητικού προσωπικού και διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας.

 

5.9 Καλλιέργεια υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της κουλτούρας

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.9.1 Υιοθέτηση του θεσμού του Μέντορα για τα νέα μέλη ΔΕΠ.

5.9.2 Σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου εξ αποστάσεως εργασίας διοικητικού προσωπικού και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

5.9.3 Δημιουργία πρότυπου Κέντρου απασχόλησης παιδιών των εργαζομένων του Πανεπιστήμιου καθ΄ όλη τη διάρκεια της μέρας.

5.9.4 Καθιέρωση συναντήσεων μεταξύ ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, υπό τη μορφή κοινών σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων (team building activities).

5.9.5 Προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των μελών του Πανεπιστημίου π.χ. με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 

5.10  Εδραίωση κουλτούρας αλληλοσεβασμού και τήρησης των διαδικασιών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστή διοίκηση, στη διαφάνεια, στην ίση μεταχείριση, στην ισότητα, στη συμπερίληψη και στη διαφορετικότητα.

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

5.10.1 Προσφορά βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων σε θέματα οργανωσιακής κουλτούρας, συμμετοχικής και συλλογικής διοίκησης.

5.10.2 Εισαγωγή του θεσμού «Διαμεσολαβητή/Ombudsman».

5.10.3 Συνέχιση της καταπολέμησης στερεοτύπων, διακρίσεων, παρενόχλησης και εκφοβισμού και ενίσχυση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, με ενδυνάμωση πολιτικών εκπαίδευσης, έρευνας και διοικητικής λειτουργίας και με πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Ισότητα.

5.10.4 Ενίσχυση διαδικασιών για ευθυγράμμιση του Πανεπιστημίου με την εργασιακή νομοθεσία, εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές ώστε να αναδειχθεί το Πανεπιστήμιο ως φιλικός προς το θηλασμό εργοδότης, καθώς και να πιστοποιηθεί ως εργοδότης Ισότητας των Φύλων.

5.10.5 Εισαγωγή και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που εξυπηρετούν τα Άτομα με Αναπηρίες και Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης, έρευνας, απασχόλησης, προσβασιμότητας, υγείας, αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

5.10.6 Εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης και πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες αναφορικά με το διορισμό ατόμων σε εκλεκτορικά σώματα, πρόσληψη και ανέλιξη προσωπικού .