2. Ακαδημαϊκή αριστεία στην έρευνα, στο καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό έργο και στην καινοτομία

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία νέα πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Προσανατολιζόμαστε στην υποστήριξη ερευνητικών πρωτοβουλιών των νέων ερευνητών, επιβραβεύουμε τη διακεκριμένη ακαδημαϊκή αριστεία, στοχεύουμε στην αναβάθμιση του ερευνητικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα στην έρευνα και τη δημιουργία ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και προωθούμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην έρευνα, η οποία ως αποτέλεσμα θα προσφέρει στην κοινωνία ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες της ανάγκες, αναβαθμίζοντας υφιστάμενες και αναπτύσσοντας καινούριες εργαστηριακές υποδομές.

 

2.1 Eπιβράβευση διακεκριμένης ακαδημαϊκής αριστείας

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.1.1 Εισαγωγή νέων εσωτερικών προγραμμάτων ενίσχυσης της αριστείας του ερευνητικού, καλλιτεχνικού και σχεδιαστικού έργου στη βάση της Πολιτικής Βραβείων και πρόσθετων κριτηρίων.

2.1.2 Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση των πολιτικών και διαδικασιών της έρευνας που να επιβραβεύουν τη διακεκριμένη ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική αριστεία.

2.1.3 Θέσπιση βραβείων νέων ερευνητών και καλλιτεχνών.

2.1.4 Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ.

2.1.5 Συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού Εσωτερικών Μικρών Ατομικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (Pump Priming).

2.1.6 Συμμετοχή σε ερευνητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα υψηλών απαιτήσεων/προδιαγραφών που προσθέτουν συγκριτικό/ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Πανεπιστήμιο.

2.1.7 Αναγνώριση και αξιοποίηση καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων έρευνας και προώθηση του αντικτύπου τους.

 

2.2  Υλοποίηση του πλάνου δράσης του έργου Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) με στόχο τη διατήρηση της πιστοποίησης του Πανεπιστημίου με το ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας «HR Excellence in Research»

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.2.1 Εναρμόνιση των εσωτερικών πολιτικών του Πανεπιστημίου με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή, η οποία βασίζεται στον ρόλο, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των Ερευνητών/ Ερευνητριών και των εργοδοτών τους, εστιάζοντας στα:

 • Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων και ίση μεταχείριση.
 • Στελέχωση του Γραφείου Καινοτομίας για τη διασφάλιση της διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητών/ερευνητριών.
 • Ανάπτυξη ενός ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος και ορθές πρακτικές έρευνας.

 

2.3 Εμπλουτισμός δραστηριοτήτων που προωθούν τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα στην έρευνα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.3.1 Ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων, διεπιστημονικών και διαθεματικών Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων.

2.3.2 Συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού των Εσωτερικών Μικρών Ομαδικών Ερευνητικών Προγραμμάτων με επίκεντρο τη Διεπιστημονικότητα.

2.3.3 Ενίσχυση του θεσμού των Διαθεματικών Εργαστηρίων Δικτύωσης με στόχο την προώθηση της διεπιστημονικής συνέργειας.

 

2.4  Δημιουργία νέων Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων και ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας των υφιστάμενων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.4.1 Ενίσχυση των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων και θέσπιση πλαισίου λειτουργίας τους.

2.4.2 Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων Ερευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Μονάδων.

 

2.5 Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην έρευνα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.5.1 Βελτίωση διαδικασιών και παροχή στοχευμένης εκπαίδευσης για μεταφορά τεχνογνωσίας και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.5.2 Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού σε θέματα διασύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

2.5.3 Ανάδειξη ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στον θετικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και την απήχηση τους στην αγορά.

2.5.4 Ενθάρρυνση υποβολής αιτήσεων για απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

2.5.5 Ενίσχυση νομικών υπηρεσιών για θέματα καινοτομίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.5.6 Δημιουργία συνεργειών με εταιρείες τεχνοβλαστών (spin-offs) και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της κοινωνικής ευημερίας.

 

2.6 Ενίσχυση μηχανισμών της Υπηρεσίας Έρευνας για τον εντοπισμό, τη διάχυση και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλες πηγές

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.6.1 Η Υπηρεσία Έρευνας θα μεριμνά για:

 • Την ενημέρωση των ακαδημαϊκών για ανοικτές προσκλήσεις (calls) για συμμετοχή σε ερευνητικά και καλλιτεχνικά έργα ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.
 • Την παροχή στήριξης όσον αφορά τη σύνταξη και την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και καλλιτεχνικών εργασιών.
 • Την παροχή διοικητικής υποστήριξης για τη διαχείριση των έργων αυτών

2.6.2 Αναβάθμιση των κινήτρων που παρέχονται για υποβολή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων εξωτερικής χρηματοδότησης όπως π.χ. του θεσμού Μοριοδότησης (3/324).

 

2.7 Αναβάθμιση υφιστάμενων και ανάπτυξη καινούριων εργαστηριακών υποδομών

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.7.1 Αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού για την διεξαγωγή έρευνας και καλλιτεχνικού έργου σε τομείς αιχμής.

2.7.2 Διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών από νέους/νέες ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ερευνήτριες/καλλιτέχνες.

2.7.3 Ενίσχυση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε Δίκτυα Ερευνητικών Υποδομών

2. Ακαδημαϊκή αριστεία στην έρευνα, στο καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό έργο και στην καινοτομία

Στρατηγικοί Στόχοι

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία νέα πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Προσανατολιζόμαστε στην υποστήριξη ερευνητικών πρωτοβουλιών των νέων ερευνητών, επιβραβεύουμε τη διακεκριμένη ακαδημαϊκή αριστεία, στοχεύουμε στην αναβάθμιση του ερευνητικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα στην έρευνα και τη δημιουργία ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε και προωθούμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην έρευνα, η οποία ως αποτέλεσμα θα προσφέρει στην κοινωνία ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες της ανάγκες, αναβαθμίζοντας υφιστάμενες και αναπτύσσοντας καινούριες εργαστηριακές υποδομές.

 

2.1 Eπιβράβευση διακεκριμένης ακαδημαϊκής αριστείας

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.1.1 Εισαγωγή νέων εσωτερικών προγραμμάτων ενίσχυσης της αριστείας του ερευνητικού, καλλιτεχνικού και σχεδιαστικού έργου στη βάση της Πολιτικής Βραβείων και πρόσθετων κριτηρίων.

2.1.2 Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση των πολιτικών και διαδικασιών της έρευνας που να επιβραβεύουν τη διακεκριμένη ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική αριστεία.

2.1.3 Θέσπιση βραβείων νέων ερευνητών και καλλιτεχνών.

2.1.4 Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ.

2.1.5 Συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού Εσωτερικών Μικρών Ατομικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (Pump Priming).

2.1.6 Συμμετοχή σε ερευνητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα υψηλών απαιτήσεων/προδιαγραφών που προσθέτουν συγκριτικό/ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Πανεπιστήμιο.

2.1.7 Αναγνώριση και αξιοποίηση καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων έρευνας και προώθηση του αντικτύπου τους.

 

2.2  Υλοποίηση του πλάνου δράσης του έργου Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) με στόχο τη διατήρηση της πιστοποίησης του Πανεπιστημίου με το ευρωπαϊκό αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας «HR Excellence in Research»

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.2.1 Εναρμόνιση των εσωτερικών πολιτικών του Πανεπιστημίου με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή, η οποία βασίζεται στον ρόλο, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των Ερευνητών/ Ερευνητριών και των εργοδοτών τους, εστιάζοντας στα:

 • Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων και ίση μεταχείριση.
 • Στελέχωση του Γραφείου Καινοτομίας για τη διασφάλιση της διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητών/ερευνητριών.
 • Ανάπτυξη ενός ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος και ορθές πρακτικές έρευνας.

 

2.3 Εμπλουτισμός δραστηριοτήτων που προωθούν τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα στην έρευνα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.3.1 Ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων, διεπιστημονικών και διαθεματικών Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων.

2.3.2 Συνέχιση και ενίσχυση του θεσμού των Εσωτερικών Μικρών Ομαδικών Ερευνητικών Προγραμμάτων με επίκεντρο τη Διεπιστημονικότητα.

2.3.3 Ενίσχυση του θεσμού των Διαθεματικών Εργαστηρίων Δικτύωσης με στόχο την προώθηση της διεπιστημονικής συνέργειας.

 

2.4  Δημιουργία νέων Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων και ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας των υφιστάμενων

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.4.1 Ενίσχυση των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων και Μονάδων και θέσπιση πλαισίου λειτουργίας τους.

2.4.2 Ενθάρρυνση δημιουργίας νέων Ερευνητικών Κέντρων ή Ερευνητικών Μονάδων.

 

2.5 Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην έρευνα

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.5.1 Βελτίωση διαδικασιών και παροχή στοχευμένης εκπαίδευσης για μεταφορά τεχνογνωσίας και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.5.2 Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού σε θέματα διασύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

2.5.3 Ανάδειξη ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με έμφαση στον θετικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και την απήχηση τους στην αγορά.

2.5.4 Ενθάρρυνση υποβολής αιτήσεων για απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

2.5.5 Ενίσχυση νομικών υπηρεσιών για θέματα καινοτομίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.5.6 Δημιουργία συνεργειών με εταιρείες τεχνοβλαστών (spin-offs) και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της κοινωνικής ευημερίας.

 

2.6 Ενίσχυση μηχανισμών της Υπηρεσίας Έρευνας για τον εντοπισμό, τη διάχυση και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλες πηγές

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.6.1 Η Υπηρεσία Έρευνας θα μεριμνά για:

 • Την ενημέρωση των ακαδημαϊκών για ανοικτές προσκλήσεις (calls) για συμμετοχή σε ερευνητικά και καλλιτεχνικά έργα ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.
 • Την παροχή στήριξης όσον αφορά τη σύνταξη και την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και καλλιτεχνικών εργασιών.
 • Την παροχή διοικητικής υποστήριξης για τη διαχείριση των έργων αυτών

2.6.2 Αναβάθμιση των κινήτρων που παρέχονται για υποβολή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων εξωτερικής χρηματοδότησης όπως π.χ. του θεσμού Μοριοδότησης (3/324).

 

2.7 Αναβάθμιση υφιστάμενων και ανάπτυξη καινούριων εργαστηριακών υποδομών

Στρατηγικές Προτεραιότητες:

2.7.1 Αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού για την διεξαγωγή έρευνας και καλλιτεχνικού έργου σε τομείς αιχμής.

2.7.2 Διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού και υποδομών από νέους/νέες ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ερευνήτριες/καλλιτέχνες.

2.7.3 Ενίσχυση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε Δίκτυα Ερευνητικών Υποδομών