Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

"Το Πανεπιστήμιο μας φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε τομείς αιχμής στοχεύοντας στην επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας.  

Οι βασικές αρμοδιότητες του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στηριζόμενες στις φιλοδοξίες μας να εξελιχθεί το Πανεπιστήμιο σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ίδρυμα, καλύπτουν νευραλγικούς τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξή του.

Τέτοιοι τομείς είναι ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς επίσης και η ομαλότητα στην εσωτερική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Και οι δύο αυτοί τομείς πρέπει να τύχουν μελέτης με στόχο την καταγραφή και επίλυση τυχόν προβλημάτων ή δυσλειτουργιών  που παρουσιάζονται, ώστε να διευκολυνθεί το έργο που όλοι επιτελούμε.

Η ανάπτυξη του νεαρού σε ηλικία Πανεπιστημίου μας, επηρεάστηκε σημαντικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Προγραμματισμού του.  Η τοποθέτηση ανώτατων ορίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, που βασίζονται στα δεδομένα της έναρξης της οικονομικής κρίσης χωρίς να διαφοροποιούνται για να συνάδουν με τις ανάγκες του υπό ανάπτυξη Πανεπιστημίου μας, θέτει πολλούς περιορισμούς τόσο στην αύξηση των Σχολών και Τμημάτων του, όσο και στην επέκταση των εγκαταστάσεων του για κάλυψη ακόμα και σημερινών του αναγκών.  Τέτοιες ανάγκες αφορούν στις αίθουσες διδασκαλίας, φοιτητικές εστίες, χώρους αθλοπαιδιών και χώρους στέγασης Τμημάτων/ Υπηρεσιών και του προσωπικού τους. Παράλληλα με την προσπάθεια για αύξηση του Κρατικού Προϋπολογισμού θα πρέπει να εξευρεθούν και τρόποι αύξησης των εσόδων του Πανεπιστημίου μέσω, για παράδειγμα, Δωρεών/ Κληροδοτημάτων, προσφοράς υπηρεσιών εξειδικευμένης γνώσης προς τη βιομηχανία, και εκμετάλλευσης της γνώσης που παράγεται από την έρευνα."

Επιδίωξή μας είναι με μεθοδικότητα και επιμονή να πετύχουμε τους στόχους μας ώστε να καταστεί το Πανεπιστήμιο σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας μας.

 

Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

"Το Πανεπιστήμιο μας φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε τομείς αιχμής στοχεύοντας στην επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας.  

Οι βασικές αρμοδιότητες του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στηριζόμενες στις φιλοδοξίες μας να εξελιχθεί το Πανεπιστήμιο σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ίδρυμα, καλύπτουν νευραλγικούς τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξή του.

Τέτοιοι τομείς είναι ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς επίσης και η ομαλότητα στην εσωτερική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Και οι δύο αυτοί τομείς πρέπει να τύχουν μελέτης με στόχο την καταγραφή και επίλυση τυχόν προβλημάτων ή δυσλειτουργιών  που παρουσιάζονται, ώστε να διευκολυνθεί το έργο που όλοι επιτελούμε.

Η ανάπτυξη του νεαρού σε ηλικία Πανεπιστημίου μας, επηρεάστηκε σημαντικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Προγραμματισμού του.  Η τοποθέτηση ανώτατων ορίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, που βασίζονται στα δεδομένα της έναρξης της οικονομικής κρίσης χωρίς να διαφοροποιούνται για να συνάδουν με τις ανάγκες του υπό ανάπτυξη Πανεπιστημίου μας, θέτει πολλούς περιορισμούς τόσο στην αύξηση των Σχολών και Τμημάτων του, όσο και στην επέκταση των εγκαταστάσεων του για κάλυψη ακόμα και σημερινών του αναγκών.  Τέτοιες ανάγκες αφορούν στις αίθουσες διδασκαλίας, φοιτητικές εστίες, χώρους αθλοπαιδιών και χώρους στέγασης Τμημάτων/ Υπηρεσιών και του προσωπικού τους. Παράλληλα με την προσπάθεια για αύξηση του Κρατικού Προϋπολογισμού θα πρέπει να εξευρεθούν και τρόποι αύξησης των εσόδων του Πανεπιστημίου μέσω, για παράδειγμα, Δωρεών/ Κληροδοτημάτων, προσφοράς υπηρεσιών εξειδικευμένης γνώσης προς τη βιομηχανία, και εκμετάλλευσης της γνώσης που παράγεται από την έρευνα."

Επιδίωξή μας είναι με μεθοδικότητα και επιμονή να πετύχουμε τους στόχους μας ώστε να καταστεί το Πανεπιστήμιο σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας μας.

 

Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

Προσωπικό Γραφείου

Email

demetra.katsari@cut.ac.cy

Phone

2500 2517

Δήμητρα Κατσαρή

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

marianna.loizidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2273

Μαριάννα Λοιζίδου

Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου