Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Το Πανεπιστήμιο μας φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε τομείς αιχμής στοχεύοντας στην επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας.

Οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έχουν στόχο την εξέλιξη του Πανεπιστημίου σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ίδρυμα και καλύπτουν νευραλγικούς τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ομαλή του λειτουργία, την ανάπτυξή, τον ορθό οικονομικό προγραμματισμός και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συμμετέχει στο Συμβούλιο, τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, σε Επιτροπές του Πανεπιστημίου, και προεδρεύει της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, η οποία υποστηρίζετε διοικητικά από το Γραφείο του.

Σκοπός της Επιτροπής είναι ο χειρισμός θεμάτων που άπτονται:

(α)       Της ετοιμασίας, κατανομής, και παρακολούθησης της αξιοποίησης, των ετήσιων προϋπολογισμών του Πανεπιστημίου,

(β)       Του προσωπικού του Πανεπιστημίου, σε θεσμικό επίπεδο, και

γ)         Της κτηριακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Μήνυμα από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Σωτήρη Καλόγηρου

Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Το Πανεπιστήμιο μας φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε τομείς αιχμής στοχεύοντας στην επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας.

Οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έχουν στόχο την εξέλιξη του Πανεπιστημίου σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ίδρυμα και καλύπτουν νευραλγικούς τομείς που έχουν άμεση σχέση με την ομαλή του λειτουργία, την ανάπτυξή, τον ορθό οικονομικό προγραμματισμός και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συμμετέχει στο Συμβούλιο, τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο, σε Επιτροπές του Πανεπιστημίου, και προεδρεύει της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, η οποία υποστηρίζετε διοικητικά από το Γραφείο του.

Σκοπός της Επιτροπής είναι ο χειρισμός θεμάτων που άπτονται:

(α)       Της ετοιμασίας, κατανομής, και παρακολούθησης της αξιοποίησης, των ετήσιων προϋπολογισμών του Πανεπιστημίου,

(β)       Του προσωπικού του Πανεπιστημίου, σε θεσμικό επίπεδο, και

γ)         Της κτηριακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Μήνυμα από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Σωτήρη Καλόγηρου

Προσωπικό

Email

andria.iapona@cut.ac.cy

Phone

25002313

Άντρια Ιάπωνα

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

aggela.michailidou@cut.ac.cy

Phone

25002606

Αγγέλα Μιχαηλίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός