Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Τάκης Γαβριηλίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

p.theodossiou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

pantelis.kelires@cut.ac.cy

Phone

25002559

Παντελεήμων Χ. Κελίρης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

g.genethliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2208

Γενέθλιος Γενεθλίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Υποστήριξη Επιτροπής Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Στις συνεδρίες θα συμμετέχει ο ΔΔΟ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο εκπρόσωπος ΔΠ στο Συμβούλιο θα αποχωρεί στο Μέρος Β' σε θέματα σύγκρουσης συμφέροντος.

Στο Μέρος Ά των συνεδριών θα παρακάθονται και εκπρόσωποι των Συντεχνιών ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και ΣΥΤΕΠΑΚ. Θα αποχωρούν πριν τη λήψη των αποφάσεων.

Υποστήριξη Επιτροπής Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Στις συνεδρίες θα συμμετέχει ο ΔΔΟ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο εκπρόσωπος ΔΠ στο Συμβούλιο θα αποχωρεί στο Μέρος Β' σε θέματα σύγκρουσης συμφέροντος.

Στο Μέρος Ά των συνεδριών θα παρακάθονται και εκπρόσωποι των Συντεχνιών ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και ΣΥΤΕΠΑΚ. Θα αποχωρούν πριν τη λήψη των αποφάσεων.