Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και των έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και κατανέμει τα κονδύλια για την έρευνα, την κτηριακή υποδομή και τη γενικότερη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Στόχος του Συμβουλίου είναι να προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Σύγκλητο και τα άλλα όργανα του Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
 • τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι (i) εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), (ii) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές Σχολές, και (iii) δεν είναι μέλη της Συγκλήτου,
 • επτά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Σύγκλητο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού αυτού,
 • ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού, και
 • ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • τον Διευθυvτή Διoίκησης και Οικovoμικώv του Πανεπιστημίου (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

 

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και των έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και κατανέμει τα κονδύλια για την έρευνα, την κτηριακή υποδομή και τη γενικότερη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Στόχος του Συμβουλίου είναι να προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Σύγκλητο και τα άλλα όργανα του Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
 • τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι (i) εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), (ii) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές Σχολές, και (iii) δεν είναι μέλη της Συγκλήτου,
 • επτά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Σύγκλητο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού αυτού,
 • ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού, και
 • ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • τον Διευθυvτή Διoίκησης και Οικovoμικώv του Πανεπιστημίου (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

 

Διοικητική Υποστήριξη

Δημήτρης Σωφρονίου2500 2480

demetris.sofroniou@cut.ac.cy

Έλενα Τοουλή2500 2596

elena.toouli@cut.ac.cy