Διαδρομή Καριέρας

Ακαδημαϊκό προσωπικό  (Μέλη Δ.Ε.Π.)

Η ανέλιξη μελών του Ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) αποφασίζεται μετά από την έκθεση ειδικής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται με τον ορισμό Ειδικής Επιτροπής και Ανεξάρτητων Κριτών.

 • Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας Λέκτορα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και μη ανέλιξής του, ο Λέκτορας είναι υποχρεωμένος πριν τη συμπλήρωση του έκτου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του διαφορετικά η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο.  Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας για ανέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, η απασχόλησή του τερματίζεται.
 • Με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων υπηρεσίας Επίκουρου Καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και μη ανέλιξής του, ο Επίκουρος Καθηγητής είναι υποχρεωμένος πριν τη συμπλήρωση του έβδομου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του διαφορετικά η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας του για ανέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, η απασχόλησή του τερματίζεται

Στην περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, δίδεται προειδοποίηση ενός έτους.

 • Αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων στη βαθμίδα αυτή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να ζητήσει την ανέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή. Σε περίπτωση αποτυχίας ανέλιξής του στην εν λόγω βαθμίδα, μπορεί να ζητήσει εκ νέου την ανέλιξή του μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την προηγούμενη κρίση. Ανεξάρτητα από αποτυχία του για ανέλιξη, οι υπηρεσίες του Αναπληρωτή Καθηγητή δεν τερματίζονται.

Διοικητικό προσωπικό

Το  διοικητικό προσωπικό ανάλογα με τη θέση που κατέχει, δύναται να διεκδικήσει ιεραρχικά ανώτερη θέση σύμφωνα με την εγκεκριμένη οργανωτική δομή και τις πρόνοιες τις ισχύουσας Νομοθεσίας για θέματα προαγωγών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για προαγωγή των μελών του Διοικητικού προσωπικού είναι να:

 • Υπάρχει εγκεκριμένη, κενή θέση στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
 • Κατέχει τα προσόντα της θέσης όπως προβλέπονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από το Συμβούλιο για την πλήρωση της θέσης.
 • Μην έχει τιμωρηθεί κατά την προηγούμενη διετία για πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρής μορφής.

 

Διαδρομή Καριέρας

Ακαδημαϊκό προσωπικό  (Μέλη Δ.Ε.Π.)

Η ανέλιξη μελών του Ακαδημαϊκού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) αποφασίζεται μετά από την έκθεση ειδικής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται με τον ορισμό Ειδικής Επιτροπής και Ανεξάρτητων Κριτών.

 • Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας Λέκτορα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και μη ανέλιξής του, ο Λέκτορας είναι υποχρεωμένος πριν τη συμπλήρωση του έκτου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του διαφορετικά η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο.  Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας για ανέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, η απασχόλησή του τερματίζεται.
 • Με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων υπηρεσίας Επίκουρου Καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και μη ανέλιξής του, ο Επίκουρος Καθηγητής είναι υποχρεωμένος πριν τη συμπλήρωση του έβδομου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του διαφορετικά η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας του για ανέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, η απασχόλησή του τερματίζεται

Στην περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, δίδεται προειδοποίηση ενός έτους.

 • Αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων στη βαθμίδα αυτή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να ζητήσει την ανέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή. Σε περίπτωση αποτυχίας ανέλιξής του στην εν λόγω βαθμίδα, μπορεί να ζητήσει εκ νέου την ανέλιξή του μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την προηγούμενη κρίση. Ανεξάρτητα από αποτυχία του για ανέλιξη, οι υπηρεσίες του Αναπληρωτή Καθηγητή δεν τερματίζονται.

Διοικητικό προσωπικό

Το  διοικητικό προσωπικό ανάλογα με τη θέση που κατέχει, δύναται να διεκδικήσει ιεραρχικά ανώτερη θέση σύμφωνα με την εγκεκριμένη οργανωτική δομή και τις πρόνοιες τις ισχύουσας Νομοθεσίας για θέματα προαγωγών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για προαγωγή των μελών του Διοικητικού προσωπικού είναι να:

 • Υπάρχει εγκεκριμένη, κενή θέση στον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
 • Κατέχει τα προσόντα της θέσης όπως προβλέπονται από το Σχέδιο Υπηρεσίας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από το Συμβούλιο για την πλήρωση της θέσης.
 • Μην έχει τιμωρηθεί κατά την προηγούμενη διετία για πειθαρχικό παράπτωμα σοβαρής μορφής.