Συστήματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του, μέσα από συγκεκριμένο Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης που εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού. Απώτερος σκοπός του συστήματος αυτού είναι η αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα συντελεί, με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του, όχι μόνο να επιτυγχάνουν τους στόχους που τίθενται, αλλά και να αναπτύσσονται είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά.

Κάθε μέλος του προσωπικού είναι σε θέση να γνωρίζει τα δυνατά στοιχεία της απόδοσης του, ενώ παράλληλα με την κατάλληλη επικοινωνία, παρακολούθηση και ενημέρωση, μπορεί να αναγνωρίσει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες  να εξελίσσεται συνεχώς.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σύνδεση της ατομικής απόδοσης των εργαζομένων με τη συνολική απόδοση, τους στόχους και το όραμα του Οργανισμού.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Αναγνωρίζοντας το δυναμικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί στις μέρες μας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιτυχίας τους.  Η προσαρμογή και ευελιξία ενός οργανισμού δεν εξαρτάται μόνο από τα τεχνολογικά ή οικονομικά μέσα που διαθέτει, αλλά και από τις ικανότητες των στελεχών του.

Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας μέσω του οποίου προωθείται η αλλαγή και η απόκτηση νέας γνώσης καθώς και η βελτίωση της νοοτροπίας.  Με την έννοια αυτή η εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας κουλτούρας αλλαγής και διαρκούς βελτίωσης.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι η συστηματική, προγραμματισμένη και διαρκής αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η διαμόρφωση του σε ένα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο μέσο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  Η παροχή στοχευμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό), αλλά και μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης και προγραμμάτων κινητικότητας όπως π.χ του προγράμματος Erasmus+, αφενός ενισχύουν και βελτιώνουν την ποιότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών εντός του Οργανισμού  αφετέρου αναπτύσσουν μια πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  Τα προγράμματα αυτά βοηθούν το Διοικητικό Προσωπικό στην ανάπτυξη των γνώσεων των ικανοτήτων του αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο.

Η στοχευμένη εκπαίδευση αποτελεί το κύριο μέσο για επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου αναφορικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής υποστήριξης.

Συστήματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του, μέσα από συγκεκριμένο Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης που εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού. Απώτερος σκοπός του συστήματος αυτού είναι η αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα συντελεί, με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του, όχι μόνο να επιτυγχάνουν τους στόχους που τίθενται, αλλά και να αναπτύσσονται είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά.

Κάθε μέλος του προσωπικού είναι σε θέση να γνωρίζει τα δυνατά στοιχεία της απόδοσης του, ενώ παράλληλα με την κατάλληλη επικοινωνία, παρακολούθηση και ενημέρωση, μπορεί να αναγνωρίσει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες  να εξελίσσεται συνεχώς.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σύνδεση της ατομικής απόδοσης των εργαζομένων με τη συνολική απόδοση, τους στόχους και το όραμα του Οργανισμού.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Αναγνωρίζοντας το δυναμικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί στις μέρες μας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιτυχίας τους.  Η προσαρμογή και ευελιξία ενός οργανισμού δεν εξαρτάται μόνο από τα τεχνολογικά ή οικονομικά μέσα που διαθέτει, αλλά και από τις ικανότητες των στελεχών του.

Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας μέσω του οποίου προωθείται η αλλαγή και η απόκτηση νέας γνώσης καθώς και η βελτίωση της νοοτροπίας.  Με την έννοια αυτή η εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας κουλτούρας αλλαγής και διαρκούς βελτίωσης.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι η συστηματική, προγραμματισμένη και διαρκής αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η διαμόρφωση του σε ένα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο μέσο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  Η παροχή στοχευμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό), αλλά και μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης και προγραμμάτων κινητικότητας όπως π.χ του προγράμματος Erasmus+, αφενός ενισχύουν και βελτιώνουν την ποιότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών εντός του Οργανισμού  αφετέρου αναπτύσσουν μια πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  Τα προγράμματα αυτά βοηθούν το Διοικητικό Προσωπικό στην ανάπτυξη των γνώσεων των ικανοτήτων του αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από ένα Πανεπιστήμιο σε άλλο.

Η στοχευμένη εκπαίδευση αποτελεί το κύριο μέσο για επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου αναφορικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής υποστήριξης.