Μίας (1) ή δύο (2) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών ή/και Ειδικών Επιστημόνων για Έρευνα - Ερευνητών/Ερευνητριών Γ’ στο Τμήμα Νοσηλευτικής για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία»

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΗΤΡΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Γ’)

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) ή δύο (2) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών ή/και Ειδικών Επιστημόνων για Έρευνα -  Ερευνητών/Ερευνητριών Γ’  στο Τμήμα Νοσηλευτικής για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία»

 

Περιγραφή Έργου και Καθηκόντων

Το ΤΕΠΑΚ (Τμήμα Νοσηλευτικής) είναι συντονιστής σε ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU4Health και με τίτλο ΄ Developing a Country-Observatory for sharing best practices for vaccination promotion’. Το έργο Co-OPERATOR στοχεύει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός κόμβου γνώσης, ενός εικονικού παρατηρητηρίου και ενός συστήματος εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες-χώρες, ως απόδειξη της ιδέας (proof of concept) που θα συλλέγει, θα οργανώνει και θα διαδίδει γνώση, βέλτιστες πρακτικές και αξιοποίηση πόρων για τις ανάγκες εμβολιασμού κατά του COVID-19 και πέραν αυτού, με έμφαση στην προώθηση της επικοινωνίας, των δεξιοτήτων γνώσης, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας συστημικά εμπόδια για την προώθηση μηνυμάτων εμβολιασμού στον πληθυσμό. Θεωρητικά πλαίσια από τις επιστήμες συμπεριφοράς όπως τα μοντέλα COM-B και 7C χρησιμοποιούνται για να επιτραπεί η χαρτογράφηση των αναγκών διαφορετικών χωρών και που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να στοχεύσουν τις παρεμβάσεις τους. Ένα εργαστήριο χάραξης πολιτικής θα επιτρέψει τη μετάφραση των ερευνητικών δεδομένων σε προτάσεις χάραξης πολιτικής που θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε πέντε κράτη μέλη (Βέλγιο, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία). Ο/Η Ερευνητικός/η Συνεργάτης/τιδα θα έχει τον ρόλο του συντονισμού των επιστημονικών και λογιστικών παραμέτρων της πρότασης, θα επικοινωνεί με τους εταίρους, θα συντονίζει την κατάθεση εκθέσεων προόδου και θα οργανώνει τις συναντήσεις του δικτύου. Τέλος θα συντονίζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τους άλλους ερευνητές/τριες για τα παραδοτέα του έργου.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε μια από τις κατηγορίες είναι οι εξής:

 

 1. Για Ειδικό Επιστήμονα/Ειδική Επιστήμονα για Έρευνα (Ερευνητή/Ερευνήτρια Γ’)

 

Οι υποψήφιες/οι για αυτή τη θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (επιπέδου μάστερ) από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Επιστήμες Υγείας όπως Δημόσια Υγεία, Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική κτλ.
 2. Διαχείριση ή/και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια
 3. Οργανωτικές ικανότητες
 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα

 

 1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα

 

 1. Για Μεταδιδακτορικό Ερευνητή / Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 

Οι υποψήφιες/οι για αυτή τη θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 

 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα : Επιστήμες Υγείας όπως Δημόσια Υγεία, Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική κτλ.
 2. Εμπειρία στην επιστημονική διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο
 3. Διαχείριση ή/και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια
 4. Οργανωτικές ικανότητες
 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές, με βάσει τον προϋπολογισμό του έργου (κόστος εργοδότη), θα ανέρχονται από €913,29 μέχρι €1826,59 για το έτος 2023 και από €908,55 μέχρι €1817,10 για το έτος 2024 (λόγω αύξησης εισφορών εργοδότη στα διάφορα ταμεία του κράτους), σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13° μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία. Οι τελικοί όροι απασχόλησης (μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές και αριθμός ωρών εργασίας τον μήνα) θα καθοριστούν βάσει των προφίλ των ατόμων που θα επιλεγούν. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι για 12 μήνες με προοπτική ανανέωσης για ακόμα 24 μήνες.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον και το κίνητρο τους για τη θέση και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διευκρινιστεί ξεκάθαρα για ποια από τις δύο θέσεις (Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών ή/και Ειδικών Επιστημόνων για Έρευνα / Ερευνητών/Ερευνητριών Γ’) γίνεται η αίτηση.
 2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
 4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 5. Ονόματα δυο ατόμων από τις οποίες/τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές
 6. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών ή/και Ειδικών Επιστημόνων για Έρευνα -  Ερευνητών/Ερευνητριών Γ’ στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία» όχι αργότερα από την Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Σημειώνεται ότι:

 

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

 

 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Άγγελο Κασσιανό (Επιστημονικό Υπεύθυνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση angelos.kassianos@cut.ac.cy