Ειδικός Επιστήμονας

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021 (Ιανουάριος 2021 – Μάιος 2021)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

Ώρες Θεωρίας/
εβδομάδα

Ώρες Φροντιστηρίου/ εβδομάδα

Ώρες Εργαστηρίου/ εβδομάδα

CEN_108

Φυσική ΙΙ

3

_

2

CEN_306

Ηλεκτροτεχνία

3

_

-

CEN_329

Ανίχνευση και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

3

_

-

CEN 331

Καταλυτικές Διεργασίες

3

-

-

CEN_427

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3

_

-

CEN 428

Μελέτες εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3

_

-

Σημειώνεται ότι:

α. Η προκήρυξη για τα πιο πάνω μαθήματα ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2021.

β. Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

γ. Οι πιο πάνω ώρες πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ. Το πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/est/degrees/undergraduate-programmes/che-ug/

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

  1. Διδακτορικό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  3. Εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 βδομάδες για το Εαρινό Εξάμηνο. Σημειώνεται ότι, οι Ειδικοί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 15 Μαρτίου 2021, 25 Μαρτίου 2021 και 1 Απριλίου 2021, εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι μέρος του χρόνου του Ειδικού Επιστήμονα θα πρέπει να αφιερώνεται για την επίλυση αποριών από τους φοιτητές.  

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 3 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2020 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.     

Σημειώνεται ότι:

  • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
  • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
  3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT Συνιστάται το ανέβασμα ενός (1) μόνο αρχείου το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (εφόσον είναι εφικτό).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://special-scientists-applications.cut.ac.cy/  επιλέγοντας τα ανάλογα πεδία για τη θέση και επισυνάπτοντας το pdf αρχείο  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002521 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/