Ειδικός Επιστήμονας

ΤΙΤΛΟΣ:  Ειδικός Επιστήμονας

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020/2021 (Σεπτέμβριος 2020 – Δεκέμβριος 2020)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

Ώρες Θεωρίας/
εβδομάδα

Ώρες Φροντιστηρίου/ εβδομάδα

Ώρες Εργαστηρίου/ εβδομάδα

CEN_101

Μαθηματικά

3

_

-

CEN_102

Φυσική Ι

3

_

4

CEN_301

Μαθηματικά ΙΙΙ

3

_

-

CEN_213

Τεχνική Μηχανική

3

_

-

EST_413

Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

3

_

-

CEN_303

Οικονομικά – Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

3

-

-

CEN_330

Βαρέα Παράγωγα Απόσταξης Πετρελαίου, Επεξεργασία Φυσικού Αερίου και Λιπαντικά

3

_

2

CEN_333

Φυσικές Διεργασίες Πετροχημικής Βιομηχανίας

3

_

-

Σημειώνεται ότι:

α. Η προκήρυξη για τα πιο πάνω μαθήματα ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2020. Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

γ. Οι πιο πάνω ώρες πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/est/degrees/undergraduate-programmes/che-ug/

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

  1. Διδακτορικό τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό   αντικείμενο της θέσης για τα μαθήματα CEN_101, CEN_102, CEN_301, EST_413.  Για τα μαθήματα CEN_213, CEN_303, CEN_330 και CEN_333 θα προτιμηθούν υποψήφιοι με πρώτο πτυχίο ή/και διδακτορικό στη Χημική Μηχανική.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  3. Εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 βδομάδες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο πλην των εργαστηρίων των μαθημάτων CEN_102 και CEN_330 των οποίων η διδασκαλία είναι για 6 και 3 εβδομάδες αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, οι Ειδικοί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 1 Οκτωβρίου 2020 και 28 Οκτωβρίου 2020, εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 20 Ιουλίου 2020 μέχρι 22 Ιουλίου 2020 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.     

Σημειώνεται ότι:

  • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
  • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
  3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT Συνιστάται το ανέβασμα ενός (1) μόνο αρχείου το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (εφόσον είναι εφικτό).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://special-scientists-applications.cut.ac.cy/  επιλέγοντας τα ανάλογα πεδία για τη θέση και επισυνάπτοντας το pdf αρχείο  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002521 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/