Ποιότητα στα προγράμματα σπουδών

 • Στο σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών συμμετέχουν ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες άλλων πανεπιστημίων και φορέων του εξωτερικού.
 • Για το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών γίνεται διαβούλευση με εργοδότες, επαγγελματικούς συνδέσμους, την Κοινωνία των Πολιτών, ειδικές ομάδες του πληθυσμού, αποφοίτους, εξωτερικούς διδάσκοντες (π.χ. επισκέπτες), για βελτιώσεις στο σχεδιασμό των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες της διεθνούς και της κυπριακής αγοράς (Βιομηχανία, Υπηρεσίες κ.α.) και αγοράς εργασίας.
 • Περιοδικά (κάθε 3-4 έτη) γίνεται αξιολόγηση του περιεχόμενου των προγραμμάτων σπουδών.
 • Κατά τις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών: 1) Λαμβάνονται υπόψη η κυπριακή πραγματικότητα και οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των φορέων (π.χ. βιομηχανιών, οργανισμών κ.α.) μετά από έρευνα 2) Γίνεται, εάν χρειάζεται, αναπροσαρμογή μαθημάτων ούτως ώστε να συνάδουν με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη και, 3) Γίνεται έλεγχος κατά πόσο τα επιλεγόμενα μαθήματα είναι επαρκή ή όχι.
 • Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών υποβάλλονται από τα Συμβούλια Τμημάτων, εγκρίνονται από την Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, και επικυρώνονται από τη Σύγκλητο.
 • Όλα τα νέα και υφιστάμενα προγράμματα σπουδών υποβάλλονται για αξιολόγηση- πιστοποίηση στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, αφού εγκριθούν από την Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, την Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, και επικυρωθούν από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο.
 • Για κάθε νέο ή υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου που πρόκειται να υποβληθεί στο Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση- πιστοποίηση, ετοιμάζεται τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, έρευνας αγοράς, τις προοπτικές απασχόλησης φοιτητών/ αποφοίτων, καθώς και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων (π.χ. επιχειρήσεων, επαγγελματικών συνδέσμων, κλπ).
 • Η εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια από Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης που ορίζονται από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.
   

Ποιότητα στα προγράμματα σπουδών

 • Στο σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών συμμετέχουν ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες άλλων πανεπιστημίων και φορέων του εξωτερικού.
 • Για το σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών γίνεται διαβούλευση με εργοδότες, επαγγελματικούς συνδέσμους, την Κοινωνία των Πολιτών, ειδικές ομάδες του πληθυσμού, αποφοίτους, εξωτερικούς διδάσκοντες (π.χ. επισκέπτες), για βελτιώσεις στο σχεδιασμό των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες της διεθνούς και της κυπριακής αγοράς (Βιομηχανία, Υπηρεσίες κ.α.) και αγοράς εργασίας.
 • Περιοδικά (κάθε 3-4 έτη) γίνεται αξιολόγηση του περιεχόμενου των προγραμμάτων σπουδών.
 • Κατά τις αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών: 1) Λαμβάνονται υπόψη η κυπριακή πραγματικότητα και οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των φορέων (π.χ. βιομηχανιών, οργανισμών κ.α.) μετά από έρευνα 2) Γίνεται, εάν χρειάζεται, αναπροσαρμογή μαθημάτων ούτως ώστε να συνάδουν με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη και, 3) Γίνεται έλεγχος κατά πόσο τα επιλεγόμενα μαθήματα είναι επαρκή ή όχι.
 • Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών υποβάλλονται από τα Συμβούλια Τμημάτων, εγκρίνονται από την Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, και επικυρώνονται από τη Σύγκλητο.
 • Όλα τα νέα και υφιστάμενα προγράμματα σπουδών υποβάλλονται για αξιολόγηση- πιστοποίηση στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, αφού εγκριθούν από την Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, την Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, και επικυρωθούν από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο.
 • Για κάθε νέο ή υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου που πρόκειται να υποβληθεί στο Φορέα ΔΙΠΑΕ για αξιολόγηση- πιστοποίηση, ετοιμάζεται τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, έρευνας αγοράς, τις προοπτικές απασχόλησης φοιτητών/ αποφοίτων, καθώς και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων (π.χ. επιχειρήσεων, επαγγελματικών συνδέσμων, κλπ).
 • Η εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια από Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης που ορίζονται από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.