Φοίτηση (γενικά)

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε  φθινοπωρινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Μαθήματα μπορούν να προσφέρονται, με απόφαση της Συγκλήτου, και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, που αρχίζει τον Ιούνιο και έχει διάρκεια 7 βδομάδες. Κατά τη θερινή περίοδο φοιτητής μπορεί να πιστωθεί με μέγιστο διδακτικό φόρτο 17 π.μ.

Κατά τη θερινή περίοδο, φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα, περιλαμβανομένης πρακτικής άσκησης, σε διπλωματικές εργασίες, σε περιεκτική εξέταση, σε ερευνητικά και συγγραφικά στάδια περιλαμβανομένης και της εκπόνησης διατριβής με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του διδάσκοντος/επιβλέποντα.

Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 π.μ. Η κατανομή των 60 π.μ. μεταξύ  φθινοπωρινού και εαρινού εξαμήνου αναμένεται να είναι ισομερής, δηλαδή το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο θα φέρει 30 π.μ. Επιτρέπεται μικρή ανισομέρεια, σύμφωνα με την οποία το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορεί να έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με το άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η ανισομέρεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 π.μ.

Ως μάθημα νοείται εκπαιδευτική απασχόληση που μπορεί να έχει τη μορφή άσκησης, φροντιστηρίου, εργαστηρίου, διάλεξης, σεμιναρίου ή συνδυασμού αυτών, ή εκείνη τη μορφή που ορίζεται κατά περίπτωση στα επιμέρους προγράμματα των Τμημάτων. Το ελάχιστο μέγεθος ακροατηρίου για ένα μάθημα είναι οι πέντε φοιτητές. Μαθήματα μπορούν να διεξάγονται και για λιγότερους φοιτητές, αλλά αυτά τα μαθήματα δεν θα προσμετρούνται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος και του μέλους ΔΕΠ ή ΕΕΠ που το διδάσκει. 

Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών, όπως καθορίζεται από το Τμήμα ή Τμήματα ή Σχολές.

Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας ο διδάσκων δίνει γραπτώς στους φοιτητές το διάγραμμα του μαθήματος στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος. Το διάγραμμα αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και από το Τμήμα στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και της αξιολόγησης  τοποθετούνται σε ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο για χρήση από τους φοιτητές. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας χωρίς τη συναίνεση των διδασκομένων.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα, η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας πρέπει να είναι η τελική γραπτή εξέταση. Το ποσοστό συμμετοχής της τελικής εξέτασης στην τελική βαθμολογία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της τελικής βαθμολογίας. Ο επιμερισμός των ποσοστών για την κάθε εξέταση, όπως καθορίζεται από το διάγραμμα του μαθήματος, είναι ανεξάρτητος από το βαθμό που επιτυγχάνει ο φοιτητής σε κάθε εξέταση. Τελική γραπτή εξέταση δεν γίνεται  μόνο για τη διπλωματική εργασία/μεταπτυχιακή διατριβή, μαθήματα σεμιναριακού τύπου, πρακτικής άσκησης, μελέτη ή ομαδική/ειδική εργασία.

Η αναγραφή της επί μέρους βαθμολογίας στα ερωτήματα εξεταστικών δοκιμίων είναι υποχρεωτική και δεν επιδέχεται τροποποιήσεις εκ των υστέρων.

Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης απροειδοποίητες εξετάσεις. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης (εξαιρείται η περιεκτική εξέταση η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής). Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κατά την περίοδο που ορίζεται στο Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους, που εγκρίνει η Σύγκλητος με εισήγηση της  Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  Σε μεταπτυχιακά μαθήματα δύναται η τελική γραπτή εξέταση μαθήματος να αντικατασταθεί από την υποβολή εργασίας, εφόσον αυτό αναγράφεται στο διάγραμμα του μαθήματος.

Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του διδάσκοντος. Οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων και άλλο συναφές υλικό τυγχάνει φύλαξης και αρχειοθέτησης σύμφωνα με πολιτική που καθορίζει το Πανεπιστήμιο. 

Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου.

 

Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.  

Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή/και να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων και την τρίτη (3η) εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη (3η) και μέχρι και την πέμπτη (5η) εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση.  Αποχώρηση από μάθημα μετά από την πέμπτη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).

 

Φοιτητής που παρακολουθεί σε εθελοντική βάση δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ή/και προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο ή/και επιτυγχάνει σημαντικές διακρίσεις  πιστώνεται με πιστωτικές μονάδες ως εξής:

  • 1 πιστωτική μονάδα  για παρακολούθηση 10 διαλέξεων (1 ημέρα συνεδρίου αντιστοιχεί σε 3 διαλέξεις)
  • 1 πιστωτική μονάδα για προσφορά αίματος σε τουλάχιστον τρεις αιμοδοσίες που οργανώνει το Πανεπιστήμιο
  • 1 πιστωτική μονάδα για ενεργό συμμετοχή σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου σε πρωταθλήματα/αγώνες για τουλάχιστον δύο διαφορετικά ακαδημαϊκά έτη.
  • 1 πιστωτική μονάδα για σημαντική διάκριση που σχετίζεται με τις σπουδές, όπως η βράβευση σε διαγωνισμούς, παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, κλπ 

Αυτές οι πιστωτικές μονάδες δεν αξιολογούνται με βαθμολογία και καταχωρούνται με ξεχωριστό κωδικό. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που μπορεί να πιστωθεί ένας φοιτητής σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του είναι 2 πμ. Εναπόκειται στα Τμήματα να καθορίσουν την κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών τους. Οι πιστωτικές αυτές μονάδες δεν είναι μέρος του ελάχιστου διδακτικού φόρτου του προγράμματος.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διασφαλίζει ότι προσκομίζονται τα αναγκαία αποδεικτικά από μέρους των φοιτητών και εκδίδει ειδικά έντυπα στα οποία πιστώνονται οι μονάδες που παρακολούθησαν οι φοιτητές και στη συνέχεια μεταφέρονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.

 

Εξαιρουμένων των φοιτητών περιστασιακής φοίτησης, ένας φοιτητής δεν δικαιούται:

α) να είναι ταυτόχρονα φοιτητής κανονικής φοίτησης σε περισσότερα από ένα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

β) να παρακολουθεί ταυτόχρονα πέραν του ενός προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου (νοείται ότι εξαιρείται η παράλληλη παρακολούθηση δευτερεύοντος προγράμματος),

γ) να φοιτά στη βάση της πλήρους φοίτησης σε περισσότερα από ένα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι φοιτητής κανονικής και περιστασιακής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο ή στο Πανεπιστήμιο και σε κάποιο άλλο ίδρυμα.

Φοίτηση (γενικά)

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε  φθινοπωρινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Μαθήματα μπορούν να προσφέρονται, με απόφαση της Συγκλήτου, και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, που αρχίζει τον Ιούνιο και έχει διάρκεια 7 βδομάδες. Κατά τη θερινή περίοδο φοιτητής μπορεί να πιστωθεί με μέγιστο διδακτικό φόρτο 17 π.μ.

Κατά τη θερινή περίοδο, φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα, περιλαμβανομένης πρακτικής άσκησης, σε διπλωματικές εργασίες, σε περιεκτική εξέταση, σε ερευνητικά και συγγραφικά στάδια περιλαμβανομένης και της εκπόνησης διατριβής με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του διδάσκοντος/επιβλέποντα.

Ένα ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 60 π.μ. Η κατανομή των 60 π.μ. μεταξύ  φθινοπωρινού και εαρινού εξαμήνου αναμένεται να είναι ισομερής, δηλαδή το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο θα φέρει 30 π.μ. Επιτρέπεται μικρή ανισομέρεια, σύμφωνα με την οποία το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μπορεί να έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο φόρτο σε σχέση με το άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η ανισομέρεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 π.μ.

Ως μάθημα νοείται εκπαιδευτική απασχόληση που μπορεί να έχει τη μορφή άσκησης, φροντιστηρίου, εργαστηρίου, διάλεξης, σεμιναρίου ή συνδυασμού αυτών, ή εκείνη τη μορφή που ορίζεται κατά περίπτωση στα επιμέρους προγράμματα των Τμημάτων. Το ελάχιστο μέγεθος ακροατηρίου για ένα μάθημα είναι οι πέντε φοιτητές. Μαθήματα μπορούν να διεξάγονται και για λιγότερους φοιτητές, αλλά αυτά τα μαθήματα δεν θα προσμετρούνται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος και του μέλους ΔΕΠ ή ΕΕΠ που το διδάσκει. 

Τίτλος σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών, όπως καθορίζεται από το Τμήμα ή Τμήματα ή Σχολές.

Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας ο διδάσκων δίνει γραπτώς στους φοιτητές το διάγραμμα του μαθήματος στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος. Το διάγραμμα αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και από το Τμήμα στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και της αξιολόγησης  τοποθετούνται σε ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο για χρήση από τους φοιτητές. Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας χωρίς τη συναίνεση των διδασκομένων.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα, η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας πρέπει να είναι η τελική γραπτή εξέταση. Το ποσοστό συμμετοχής της τελικής εξέτασης στην τελική βαθμολογία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της τελικής βαθμολογίας. Ο επιμερισμός των ποσοστών για την κάθε εξέταση, όπως καθορίζεται από το διάγραμμα του μαθήματος, είναι ανεξάρτητος από το βαθμό που επιτυγχάνει ο φοιτητής σε κάθε εξέταση. Τελική γραπτή εξέταση δεν γίνεται  μόνο για τη διπλωματική εργασία/μεταπτυχιακή διατριβή, μαθήματα σεμιναριακού τύπου, πρακτικής άσκησης, μελέτη ή ομαδική/ειδική εργασία.

Η αναγραφή της επί μέρους βαθμολογίας στα ερωτήματα εξεταστικών δοκιμίων είναι υποχρεωτική και δεν επιδέχεται τροποποιήσεις εκ των υστέρων.

Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται επίσης απροειδοποίητες εξετάσεις. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης (εξαιρείται η περιεκτική εξέταση η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής). Οι τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κατά την περίοδο που ορίζεται στο Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους, που εγκρίνει η Σύγκλητος με εισήγηση της  Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  Σε μεταπτυχιακά μαθήματα δύναται η τελική γραπτή εξέταση μαθήματος να αντικατασταθεί από την υποβολή εργασίας, εφόσον αυτό αναγράφεται στο διάγραμμα του μαθήματος.

Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι 10 ημερολογιακές μέρες, με παρουσία του διδάσκοντος. Οποιαδήποτε κείμενα τελικών εξετάσεων και άλλο συναφές υλικό τυγχάνει φύλαξης και αρχειοθέτησης σύμφωνα με πολιτική που καθορίζει το Πανεπιστήμιο. 

Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου.

 

Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.  

Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις. Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή/και να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων και την τρίτη (3η) εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη (3η) και μέχρι και την πέμπτη (5η) εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση.  Αποχώρηση από μάθημα μετά από την πέμπτη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).

 

Φοιτητής που παρακολουθεί σε εθελοντική βάση δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ή/και προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο ή/και επιτυγχάνει σημαντικές διακρίσεις  πιστώνεται με πιστωτικές μονάδες ως εξής:

  • 1 πιστωτική μονάδα  για παρακολούθηση 10 διαλέξεων (1 ημέρα συνεδρίου αντιστοιχεί σε 3 διαλέξεις)
  • 1 πιστωτική μονάδα για προσφορά αίματος σε τουλάχιστον τρεις αιμοδοσίες που οργανώνει το Πανεπιστήμιο
  • 1 πιστωτική μονάδα για ενεργό συμμετοχή σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου σε πρωταθλήματα/αγώνες για τουλάχιστον δύο διαφορετικά ακαδημαϊκά έτη.
  • 1 πιστωτική μονάδα για σημαντική διάκριση που σχετίζεται με τις σπουδές, όπως η βράβευση σε διαγωνισμούς, παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, κλπ 

Αυτές οι πιστωτικές μονάδες δεν αξιολογούνται με βαθμολογία και καταχωρούνται με ξεχωριστό κωδικό. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που μπορεί να πιστωθεί ένας φοιτητής σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του είναι 2 πμ. Εναπόκειται στα Τμήματα να καθορίσουν την κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών τους. Οι πιστωτικές αυτές μονάδες δεν είναι μέρος του ελάχιστου διδακτικού φόρτου του προγράμματος.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διασφαλίζει ότι προσκομίζονται τα αναγκαία αποδεικτικά από μέρους των φοιτητών και εκδίδει ειδικά έντυπα στα οποία πιστώνονται οι μονάδες που παρακολούθησαν οι φοιτητές και στη συνέχεια μεταφέρονται στην αναλυτική τους βαθμολογία.

 

Εξαιρουμένων των φοιτητών περιστασιακής φοίτησης, ένας φοιτητής δεν δικαιούται:

α) να είναι ταυτόχρονα φοιτητής κανονικής φοίτησης σε περισσότερα από ένα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

β) να παρακολουθεί ταυτόχρονα πέραν του ενός προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου (νοείται ότι εξαιρείται η παράλληλη παρακολούθηση δευτερεύοντος προγράμματος),

γ) να φοιτά στη βάση της πλήρους φοίτησης σε περισσότερα από ένα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι φοιτητής κανονικής και περιστασιακής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο ή στο Πανεπιστήμιο και σε κάποιο άλλο ίδρυμα.