Προσωρινή διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου αν υπάρχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για εξέταση των αιτημάτων και υποβολή εισήγησης στη Σύγκλητο για λήψη απόφασης

Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται. Ακαδημαϊκό εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

Πατήστε εδώ για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προσωρινής διακοπής φοίτησης.

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Άδεια μητρότητας ή πατρότητας, μπορεί να αιτηθεί φοιτητής μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για πατέρες για κάθε παιδί, και δε θα προσμετρείται στα έξι χρόνια προπτυχιακής φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα, το οποίο αποστέλλει στην  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, μέχρι τον  έκτο μήνα εγκυμοσύνης, την αίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Προσωρινή διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου αν υπάρχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για εξέταση των αιτημάτων και υποβολή εισήγησης στη Σύγκλητο για λήψη απόφασης

Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται. Ακαδημαϊκό εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

Πατήστε εδώ για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προσωρινής διακοπής φοίτησης.

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ – ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Άδεια μητρότητας ή πατρότητας, μπορεί να αιτηθεί φοιτητής μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για πατέρες για κάθε παιδί, και δε θα προσμετρείται στα έξι χρόνια προπτυχιακής φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα, το οποίο αποστέλλει στην  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, μέχρι τον  έκτο μήνα εγκυμοσύνης, την αίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας μαζί με το ιατρικό πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού.