Μετεγγραφές και 2ο Πτυχίο

Κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την εγγραφή των φοιτητών συμπληρώνονται με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των κενών θέσεων των μετεγγραφών. Τα Τμήματα έχουν την τελική απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που δύνανται να πληρώσουν μέσω μεταγραφών.

Τις θέσεις που μένουν αδιάθετες σε ένα Τμήμα από την πιο πάνω διαδικασία μπορούν να τις διεκδικήσουν (για 2ο πτυχίο):

  • Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου και
  • Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημίων ή σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες από τη χώρα στην οποία εδρεύουν, ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Οι αιτήσεις για 2ο πτυχίο αξιολογούνται κατά αναλογία με τα κριτήρια που περιγράφονται στις εξωτερικές μεταγραφές.

Μετεγγραφές και 2ο Πτυχίο

Κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την εγγραφή των φοιτητών συμπληρώνονται με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των κενών θέσεων των μετεγγραφών. Τα Τμήματα έχουν την τελική απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που δύνανται να πληρώσουν μέσω μεταγραφών.

Τις θέσεις που μένουν αδιάθετες σε ένα Τμήμα από την πιο πάνω διαδικασία μπορούν να τις διεκδικήσουν (για 2ο πτυχίο):

  • Πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου και
  • Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημίων ή σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένες από τη χώρα στην οποία εδρεύουν, ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Οι αιτήσεις για 2ο πτυχίο αξιολογούνται κατά αναλογία με τα κριτήρια που περιγράφονται στις εξωτερικές μεταγραφές.