Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΠΚ

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα δεύτερου (Master) και τρίτου (Διδακτορικό) κύκλου σπουδών, καθώς και προγράμματα που εντάσσονται ενδιάμεσα του πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών.  

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να προσφέρονται:

  • Από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου ξεχωριστά.
  • Από δύο ή περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με συγκατάθεση των εμπλεκομένων Τμημάτων και των οικείων Σχολών.
  • Σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
  • Ευέλικτες παιδαγωγικές μέθοδοι (Υβριδική μάθηση)

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεύτερου κύκλου οδηγούν στην απονομή του τίτλου Master (ή Magister).

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα τρίτου κύκλου οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού τίτλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου το οποίο εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου (πτυχίο) και του δεύτερου (Μάστερ) κύκλου σπουδών απονέμεται Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Φοίτησης.

Στους Μεταπτυχιακούς Τίτλους  δεν αναγράφεται βαθμός.

Η απονομή  μεταπτυχιακών τίτλων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Τμήματος και υπόκειται στην έγκριση της Συγκλήτου.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές βασίζονται στο γενικό σύστημα σπουδών του Πανεπιστημίου.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΠΚ

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα δεύτερου (Master) και τρίτου (Διδακτορικό) κύκλου σπουδών, καθώς και προγράμματα που εντάσσονται ενδιάμεσα του πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών.  

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να προσφέρονται:

  • Από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου ξεχωριστά.
  • Από δύο ή περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου, με συγκατάθεση των εμπλεκομένων Τμημάτων και των οικείων Σχολών.
  • Σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
  • Ευέλικτες παιδαγωγικές μέθοδοι (Υβριδική μάθηση)

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεύτερου κύκλου οδηγούν στην απονομή του τίτλου Master (ή Magister).

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα τρίτου κύκλου οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού τίτλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου το οποίο εντάσσεται ενδιάμεσα του πρώτου (πτυχίο) και του δεύτερου (Μάστερ) κύκλου σπουδών απονέμεται Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Φοίτησης.

Στους Μεταπτυχιακούς Τίτλους  δεν αναγράφεται βαθμός.

Η απονομή  μεταπτυχιακών τίτλων εγκρίνεται από το Συμβούλιο Τμήματος και υπόκειται στην έγκριση της Συγκλήτου.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές βασίζονται στο γενικό σύστημα σπουδών του Πανεπιστημίου.