Διαχείριση κονδυλίου για στήριξη φοιτητών

  • Οι πολιτικές του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και το ειδικό κονδύλι που προνοείται με τίτλο «Στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα».
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης επιδιώκει να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των φοιτητών που απορρέουν από το πλαίσιο των κανόνων, στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στο σχετικό κονδύλι.
  • Στην περίπτωση η διαθεσιμότητα του κονδυλίου δεν αρκεί για να καλύψει όλα τα αιτήματα και όλες τις ανάγκες, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές ΑΜΕΑ.
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, μέσω του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους στις αρμόδιες Επιτροπές της Συγκλήτου αναλυτικό απολογισμό με τις δαπάνες που έγιναν από το κονδύλι.

Διαχείριση κονδυλίου για στήριξη φοιτητών

  • Οι πολιτικές του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και το ειδικό κονδύλι που προνοείται με τίτλο «Στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα».
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης επιδιώκει να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των φοιτητών που απορρέουν από το πλαίσιο των κανόνων, στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στο σχετικό κονδύλι.
  • Στην περίπτωση η διαθεσιμότητα του κονδυλίου δεν αρκεί για να καλύψει όλα τα αιτήματα και όλες τις ανάγκες, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές ΑΜΕΑ.
  • Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης, μέσω του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους στις αρμόδιες Επιτροπές της Συγκλήτου αναλυτικό απολογισμό με τις δαπάνες που έγιναν από το κονδύλι.