Διαβούλευση με αρμόδιους φορείς σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και παρουσίαση επιστημονικών αποτελεσμάτων έργου ORGANIKO LIFE + στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Ως μέρος των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2018, το έργο ORGANIKO LIFE+ διοργάνωσε στις 23 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, εκδήλωση με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βιολογική γεωργία και ανθρώπινη υγεία: σημερινή κατάσταση και νέα δεδομένα». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή της βιολογικής γεωργίας ως μέσο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και η παρουσίαση επιστημονικών στοιχείων για την πιθανή σχέση μεταξύ της βιολογικής διατροφής και υγείας.

Πέντε ευρωβουλευτές (συμπεριλαμβανομένων των Κύπριων Ευρωβουλευτών, κ. Μαυρίδης, κ. Συλικιώτης, κ. Παπαδάκης και κ. Χατζηγεωργίου) παρακολούθησαν και συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη με ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το DG Environment της ΕΕ, τη Διεθνή Ομοσπονδία Βιολογικής Γεωργίας στην Ευρώπη (IFOAM EU), ΜΚΟ και πανεπιστημιακά μέλη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα σημεία:

 • Κλιματικά δεδομένα προβλέπουν την εκθετική αύξηση ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στα επόμενα έτη λόγω της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 1.5°C και 2°C.
 • Η μέγιστη αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα κατά 2°C έχει θεωρηθεί ως ασφαλής από πολιτικούς κύκλους, αλλά η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) έχει προτείνει ακόμη χαμηλότερο επίπεδο μέγιστης αύξησης θερμοκρασίας. Οι κλιματικές αλλαγές χωρίζουν την Ευρώπη στη μέση, με δραστικές διαφορές από το βορρά προς το νότο, όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας ή την ένταση και συχνότητα των βροχοπτώσεων. Η Συμφωνία του Παρισιού για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα τεθεί σε ισχύ το 2020, αλλά ο στόχος της διατήρησης της θερμοκρασίας του αέρα σε επίπεδα χαμηλότερα από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενδέχεται να μην είναι εφικτός.
 • Ορισμένες επιλογές για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα σε χαμηλά επίπεδα (μέγιστο ≤1.5°C) είναι: Μη δημιουργία νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα και μείωση χρήσης τους για καύση, μηδενική αποψίλωση δασών και το τελευταίο αυτοκίνητο κινούμενο με ορυκτά καύσιμα να πωληθεί πριν από το 2035.
 • Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι τώρα μια τεχνικά εφικτή επιλογή με λογικό κόστος, αλλά απαιτείται τεράστια πολιτική βούληση σε όλες τις κλίμακες για την εφαρμογή της σε όλες τις χώρες.
 • Οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στην Κύπρο και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προγράμματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω των πρακτικών βιολογικής γεωργίας ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που υλοποίησε το Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών (Δρ. Μ. Ομήρου), στο πλαίσιο του έργου ORGANIKO LIFE+.
 • Ο ρόλος του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για την μείωση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να οριοθετηθούν περισσότερες δράσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών και να ληφθεί υπόψη η πλούσια ποικιλομορφία τους.
 • Βάσει των αποτελεσμάτων του έργου SOLMACC, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις βιολογικές καλλιέργειες μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τις συμβατικές καλλιέργειες υπό παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και η ικανότητα της κάθε καλλιέργειας να προσαρμόζεται στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βελτιώθηκε σημαντικά. 
 • Αρχικά αποτελέσματα της παρεμβατικής μελέτης σε παιδιά του έργου ORGANIKO LIFE+, η οποία διεξήχθη και συντονίστηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων παιδιών είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα φυτοφαρμάκων στα ούρα τους πριν από την παρέμβαση βιολογικής διατροφής, ενώ η επιβάρυνση του οργανισμού από φυτοφάρμακα μειώθηκε σημαντικά στο τέλος της παρεμβατικής περιόδου με βιολογική διατροφή. Οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής των παιδιών που ζουν στην Κύπρο χαρακτηρίζονται από χαμηλή ημερήσια πρόσληψη φρούτων και λαχανικών και προτίμηση για καθιστικές δραστηριότητες (τηλεόραση, tablets, κινητά) παρά για φυσική άσκηση.

Αυτή η εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε στους φορείς χάραξης πολιτικής να συζητήσουν με επιστήμονες που εμπλέκονται σε έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη Νότια Ευρώπη. Το κοινωνικό κόστος και ο αντίκτυπος των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που βασίζονται στη βιολογική γεωργία και τη βιολογική διατροφή συζητήθηκαν εκτενώς με αξιωματούχους της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

facebook: organiko.project

Twitter: OrganikoLife

website: www.organikolife.com

tel: +357-25002398 (CII)

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Ως μέρος των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2018, το έργο ORGANIKO LIFE+ διοργάνωσε στις 23 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, εκδήλωση με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βιολογική γεωργία και ανθρώπινη υγεία: σημερινή κατάσταση και νέα δεδομένα». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή της βιολογικής γεωργίας ως μέσο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και η παρουσίαση επιστημονικών στοιχείων για την πιθανή σχέση μεταξύ της βιολογικής διατροφής και υγείας.

Πέντε ευρωβουλευτές (συμπεριλαμβανομένων των Κύπριων Ευρωβουλευτών, κ. Μαυρίδης, κ. Συλικιώτης, κ. Παπαδάκης και κ. Χατζηγεωργίου) παρακολούθησαν και συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη με ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το DG Environment της ΕΕ, τη Διεθνή Ομοσπονδία Βιολογικής Γεωργίας στην Ευρώπη (IFOAM EU), ΜΚΟ και πανεπιστημιακά μέλη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επισημάνθηκαν τα ακόλουθα σημεία:

 • Κλιματικά δεδομένα προβλέπουν την εκθετική αύξηση ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στα επόμενα έτη λόγω της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 1.5°C και 2°C.
 • Η μέγιστη αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα κατά 2°C έχει θεωρηθεί ως ασφαλής από πολιτικούς κύκλους, αλλά η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) έχει προτείνει ακόμη χαμηλότερο επίπεδο μέγιστης αύξησης θερμοκρασίας. Οι κλιματικές αλλαγές χωρίζουν την Ευρώπη στη μέση, με δραστικές διαφορές από το βορρά προς το νότο, όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας ή την ένταση και συχνότητα των βροχοπτώσεων. Η Συμφωνία του Παρισιού για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα τεθεί σε ισχύ το 2020, αλλά ο στόχος της διατήρησης της θερμοκρασίας του αέρα σε επίπεδα χαμηλότερα από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενδέχεται να μην είναι εφικτός.
 • Ορισμένες επιλογές για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα σε χαμηλά επίπεδα (μέγιστο ≤1.5°C) είναι: Μη δημιουργία νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα και μείωση χρήσης τους για καύση, μηδενική αποψίλωση δασών και το τελευταίο αυτοκίνητο κινούμενο με ορυκτά καύσιμα να πωληθεί πριν από το 2035.
 • Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι τώρα μια τεχνικά εφικτή επιλογή με λογικό κόστος, αλλά απαιτείται τεράστια πολιτική βούληση σε όλες τις κλίμακες για την εφαρμογή της σε όλες τις χώρες.
 • Οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στην Κύπρο και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προγράμματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω των πρακτικών βιολογικής γεωργίας ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που υλοποίησε το Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών (Δρ. Μ. Ομήρου), στο πλαίσιο του έργου ORGANIKO LIFE+.
 • Ο ρόλος του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για την μείωση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να οριοθετηθούν περισσότερες δράσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών και να ληφθεί υπόψη η πλούσια ποικιλομορφία τους.
 • Βάσει των αποτελεσμάτων του έργου SOLMACC, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στις βιολογικές καλλιέργειες μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τις συμβατικές καλλιέργειες υπό παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες και η ικανότητα της κάθε καλλιέργειας να προσαρμόζεται στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βελτιώθηκε σημαντικά. 
 • Αρχικά αποτελέσματα της παρεμβατικής μελέτης σε παιδιά του έργου ORGANIKO LIFE+, η οποία διεξήχθη και συντονίστηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων παιδιών είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα φυτοφαρμάκων στα ούρα τους πριν από την παρέμβαση βιολογικής διατροφής, ενώ η επιβάρυνση του οργανισμού από φυτοφάρμακα μειώθηκε σημαντικά στο τέλος της παρεμβατικής περιόδου με βιολογική διατροφή. Οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής των παιδιών που ζουν στην Κύπρο χαρακτηρίζονται από χαμηλή ημερήσια πρόσληψη φρούτων και λαχανικών και προτίμηση για καθιστικές δραστηριότητες (τηλεόραση, tablets, κινητά) παρά για φυσική άσκηση.

Αυτή η εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε στους φορείς χάραξης πολιτικής να συζητήσουν με επιστήμονες που εμπλέκονται σε έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη Νότια Ευρώπη. Το κοινωνικό κόστος και ο αντίκτυπος των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που βασίζονται στη βιολογική γεωργία και τη βιολογική διατροφή συζητήθηκαν εκτενώς με αξιωματούχους της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

facebook: organiko.project

Twitter: OrganikoLife

website: www.organikolife.com

tel: +357-25002398 (CII)