Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού


Νέα-Ανακοινώσεις

Το στρατηγικό έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης για στρατηγικά έργα, τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το έργο κεφαλαιοποιεί την προηγούμενη συνεργασία τόσο σε επίπεδο εταιρικού σχήματος, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, δεδομένου ότι πέντε από τους έξι εταίρους συμμετείχαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ. Πρόκειται για μια συνεργασία–κλειδί με σαφή διασυνοριακό προσανατολισμό και στόχο την από κοινού επεξεργασία/ κατάρτιση των εθνικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2021.

Η συνεργασία αυτή εδράζεται στη βάση ενός κοινού διασυνοριακού πλαισίου ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης γύρω από ένα κοινό θαλάσσιο σύνορο Κύπρου και Ελλάδας, δύο χώρες που καλούνται να οικοδομήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία τους αποκλειστικά γύρω από μία κοινή θάλασσα.

Οι πιο κάτω δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου:

• Διερεύνηση και αποτύπωση θαλάσσιου και παράκτιου χώρου με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,

• Εμπλουτισμός / επικαιροποίηση θαλάσσιων βάσεων δεδομένων,

• Ανάπτυξη / επικαιροποίηση WebGIS,

• Ετοιμασία Δήλωσης Πολιτικής για τον ΘΧΣ της Κύπρου,

• Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο του ΘΧΣ της Ελλάδας,

• Κατάρτιση εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών που προωθεί η ΕΕ, όπως της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του «Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου». Επιπλέον, το έργο συμβαδίζει με τη  στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής της γαλάζιας οικονομίας, σε τομείς κρίσιμους για την κυπριακή και ελληνική οικονομία, όπως η ναυτιλία, η αλιεία, η ενέργεια, αλλά και ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός.

Στα πλαίσια του έργου, έχει κυκλοφορήσει το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο .

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Το στρατηγικό έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης για στρατηγικά έργα, τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το έργο κεφαλαιοποιεί την προηγούμενη συνεργασία τόσο σε επίπεδο εταιρικού σχήματος, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, δεδομένου ότι πέντε από τους έξι εταίρους συμμετείχαν στο ΘΑΛ-ΧΩΡ. Πρόκειται για μια συνεργασία–κλειδί με σαφή διασυνοριακό προσανατολισμό και στόχο την από κοινού επεξεργασία/ κατάρτιση των εθνικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2021.

Η συνεργασία αυτή εδράζεται στη βάση ενός κοινού διασυνοριακού πλαισίου ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης γύρω από ένα κοινό θαλάσσιο σύνορο Κύπρου και Ελλάδας, δύο χώρες που καλούνται να οικοδομήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία τους αποκλειστικά γύρω από μία κοινή θάλασσα.

Οι πιο κάτω δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου:

• Διερεύνηση και αποτύπωση θαλάσσιου και παράκτιου χώρου με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,

• Εμπλουτισμός / επικαιροποίηση θαλάσσιων βάσεων δεδομένων,

• Ανάπτυξη / επικαιροποίηση WebGIS,

• Ετοιμασία Δήλωσης Πολιτικής για τον ΘΧΣ της Κύπρου,

• Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο του ΘΧΣ της Ελλάδας,

• Κατάρτιση εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών που προωθεί η ΕΕ, όπως της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του «Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου». Επιπλέον, το έργο συμβαδίζει με τη  στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής της γαλάζιας οικονομίας, σε τομείς κρίσιμους για την κυπριακή και ελληνική οικονομία, όπως η ναυτιλία, η αλιεία, η ενέργεια, αλλά και ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός.

Στα πλαίσια του έργου, έχει κυκλοφορήσει το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο .