Διασυνοριακό Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης σε φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις


Νέα-Ανακοινώσεις

Κατά τη διάρκεια μιας ανθρωπογενούς κρίσης ή φυσικής καταστροφής αντιλαμβανόμαστε πλήρως ως κοινωνία τη σπουδαιότητα της πρόληψης. Καθώς όμως απομακρύνεται χρονικά  η εμπειρία μιας καταστροφής οι συντονισμένες προσπάθειες για πρόληψη συνήθως φθίνουν και οι προϋπολογισμοί τείνουν να χρηματοδοτούν άλλες προτεραιότητες. Από τη φύση της όμως η πρόληψη είναι μια διεργασία που για να είναι αποδοτική πρέπει να είναι διαρκής και συντεταγμένη. Από τις σχετικές έρευνες έχει προκύψει ότι σε πολλές χώρες η συνέχεια αυτή διαταράσσεται σημαντικά από τη διαδοχή των υπαλλήλων, τις εκλογές ή/και από το μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο καταστροφών. Απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία μόνιμων υποδομών και βιώσιμων συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν τη συνέχεια της γνώσης και την βελτίωσή της με την πάροδο του χρόνου. Προσπαθώντας να αντιμετωπίστεί το πρόβλημα αυτό και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις, στο πλαίσιο του Έργου ΑΙΓΙΣ αναπτύχθηκε το Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Ε.Σ.Υ.Λ.Α.).

Το σύστημα αυτό καταγράφει τους πόρους, τις υποδομές και όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους κρίσεις και επιτρέπει στους χρήστες του να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις ανάλογα με το είδος της κρίσης που αντιμετωπίζουν. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα εύρος πληροφοριών κρίσιμων υποδομών, περιβαλλοντικών παραγόντων και διοικητικών στοιχείων σε μία κοινή επιχειρησιακή εικόνα. Παράλληλα, διαθέτει τη δυνατότητα ανάλογα με την κρίση ή την καταστροφή που αντιμετωπίζει ο χρήστης να του παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τους αξιωματούχους που χρειάζεται να επικοινωνήσει, τους πόρους που πρέπει να χρησιμοποιήσει και τις ενέργειες που ενδείκνυται να κάνει σε δυναμικό επίπεδο. Μάλιστα το σύστημα έχει δυνατότητα προσαρμογής και ενίσχυσης με διάφορα εργαλεία ή στοιχεία ανάλογα με τη στρατηγική των αρχών. Σε ότι αφορά την παρούσα κρίση του νέου Κορωνοϊού για παράδειγμα, το σύστημα απέκτησε τη δυνατότητα να παρουσιάζει όλες τις μονάδες υγείας της Κύπρου και τα νοσοκομεία αναφοράς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία για την Κύπρο και την Περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου και αποτελεί μια σημαντική καινοτομία με βαθιά αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενισχύοντας την πρόληψη έναντι των πολύ έντονων κρίσεων που αντιμετωπίζει κατά καιρούς η ευρύτερη περιοχή.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται  εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σε πέραν των 30 εκπροσώπων από αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους και οργανωμένα σύνολα για το εν λόγω σύστημα.

Το Έργο ΑΙΓΙΣ με τίτλο “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Εταίροι είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι εκπαιδεύσεις θα συνεχιστούν για όλο το μήνα Μάϊο και προσκαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταρτιστούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ερευνητική συνεργάτη Μαρία Χριστοδούλου στο mari.christodoulou@cut.ac.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο ΑΙΓΙΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου www.aegisproject.eu και στο Facebook @InterregAEGIS.

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EIT Climate-KIC Young Innovators 2020 Cyprus

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ενημερωτικό Δελτίο: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Κατά τη διάρκεια μιας ανθρωπογενούς κρίσης ή φυσικής καταστροφής αντιλαμβανόμαστε πλήρως ως κοινωνία τη σπουδαιότητα της πρόληψης. Καθώς όμως απομακρύνεται χρονικά  η εμπειρία μιας καταστροφής οι συντονισμένες προσπάθειες για πρόληψη συνήθως φθίνουν και οι προϋπολογισμοί τείνουν να χρηματοδοτούν άλλες προτεραιότητες. Από τη φύση της όμως η πρόληψη είναι μια διεργασία που για να είναι αποδοτική πρέπει να είναι διαρκής και συντεταγμένη. Από τις σχετικές έρευνες έχει προκύψει ότι σε πολλές χώρες η συνέχεια αυτή διαταράσσεται σημαντικά από τη διαδοχή των υπαλλήλων, τις εκλογές ή/και από το μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο καταστροφών. Απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία μόνιμων υποδομών και βιώσιμων συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν τη συνέχεια της γνώσης και την βελτίωσή της με την πάροδο του χρόνου. Προσπαθώντας να αντιμετωπίστεί το πρόβλημα αυτό και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις, στο πλαίσιο του Έργου ΑΙΓΙΣ αναπτύχθηκε το Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Ε.Σ.Υ.Λ.Α.).

Το σύστημα αυτό καταγράφει τους πόρους, τις υποδομές και όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους κρίσεις και επιτρέπει στους χρήστες του να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις ανάλογα με το είδος της κρίσης που αντιμετωπίζουν. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα εύρος πληροφοριών κρίσιμων υποδομών, περιβαλλοντικών παραγόντων και διοικητικών στοιχείων σε μία κοινή επιχειρησιακή εικόνα. Παράλληλα, διαθέτει τη δυνατότητα ανάλογα με την κρίση ή την καταστροφή που αντιμετωπίζει ο χρήστης να του παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τους αξιωματούχους που χρειάζεται να επικοινωνήσει, τους πόρους που πρέπει να χρησιμοποιήσει και τις ενέργειες που ενδείκνυται να κάνει σε δυναμικό επίπεδο. Μάλιστα το σύστημα έχει δυνατότητα προσαρμογής και ενίσχυσης με διάφορα εργαλεία ή στοιχεία ανάλογα με τη στρατηγική των αρχών. Σε ότι αφορά την παρούσα κρίση του νέου Κορωνοϊού για παράδειγμα, το σύστημα απέκτησε τη δυνατότητα να παρουσιάζει όλες τις μονάδες υγείας της Κύπρου και τα νοσοκομεία αναφοράς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία για την Κύπρο και την Περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου και αποτελεί μια σημαντική καινοτομία με βαθιά αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενισχύοντας την πρόληψη έναντι των πολύ έντονων κρίσεων που αντιμετωπίζει κατά καιρούς η ευρύτερη περιοχή.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιείται  εξ' αποστάσεως εκπαίδευση σε πέραν των 30 εκπροσώπων από αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους και οργανωμένα σύνολα για το εν λόγω σύστημα.

Το Έργο ΑΙΓΙΣ με τίτλο “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Εταίροι είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι εκπαιδεύσεις θα συνεχιστούν για όλο το μήνα Μάϊο και προσκαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταρτιστούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ερευνητική συνεργάτη Μαρία Χριστοδούλου στο mari.christodoulou@cut.ac.cy.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο ΑΙΓΙΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου www.aegisproject.eu και στο Facebook @InterregAEGIS.