Επιτροπή Ισότητας

Νέοι όροι εντολής της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση θεμάτων ισότητας, ποικιλομορφίας, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης, αποδοχής, κατανόησης και εκτίμησης της διαφορετικότητας, η καταπολέμηση προκαταλήψεων, διακρίσεων και ανισοτήτων που αναπαράγονται λόγω εμφανών και μη εμφανών χαρακτηριστικών (φυσιολογικά/φυσικά, κοινωνικά/τρόπος ζωής, γνωστικά) της ταυτότητας του ατόμου που συνυπάρχουν με το φύλο - όπως ηλικία, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, εμφάνιση, κοινωνική τάξη, θρησκεία, πεποιθήσεις, εθνικότητα, χρώμα, χώρα καταγωγής, προσωπικότητα, τρόπος σκέψης, εμπειρίες - ώστε το Πανεπιστήμιο να καταστεί ένα συμπεριληπτικό, θετικό, ασφαλές, ενδυναμωτικό και δίκαιο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες και υποστηρίζει όλα τα άτομα - συμπεριλαμβανομένων υποεκπροσωπούμενων - για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

ΡΟΛΟΣ

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό και επικουρικό όργανο και δρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του Πανεπιστημίου στα ζητήματα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, Ισότητας και Πολυμορφίας. Λαμβάνει υπόψη θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης πολιτικής. Συμβουλεύει και κάνει συστάσεις στο Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και άλλες Συγκλητικές Επιτροπές. Καλλιεργεί αγαστή συνεργασία με άλλες συναφείς πανεπιστημιακές επιτροπές, υπηρεσίες, οντότητες και ομάδες εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτουν στους εξής τρεις πυλώνες:

Α) Πολιτική και Εποπτεία

 • Διαμόρφωση και εισήγηση πολιτικών και διαδικασιών του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία και συμπερίληψη στη Σύγκλητο, το Συμβούλιο και τις Συγκλητικές Επιτροπές.
 • Στρατηγική εποπτεία προόδου και βελτίωσης των επιδόσεων του Πανεπιστημίου, όσον αφορά την πρακτική του, την προσέγγισή του και την ανάπτυξή του στα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης για το προσωπικό, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, ειδικότερα όπου η πρόοδος είναι περιορισμένη, και όπου είναι απαραίτητη η υποστήριξη υποεκπροσωπούμενων ατόμων/ομάδων.
 • Επίβλεψη της διαμόρφωσης θεσμικών Σχεδίων Δράσης για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές ισότητας και διαφορετικότητας μεταφράζονται αποτελεσματικά σε προγράμματα δράσης.
 • Μελέτη οποιουδήποτε θέματος ανατεθεί από τη Σύγκλητο/Συμβούλιο ή αυτεπάγγελτα όπου υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Β) Συμβουλευτική και Υποστήριξη

 • Παροχή συμβουλών στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων, στελέχη και λειτουργούς του Πανεπιστημίου σχετικά με ανάπτυξη στρατηγικών πολιτικών στα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης και την ενσωμάτωσή τους στον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου, καθώς και την εφαρμογή τους σχετικά με τη σκοπιμότητα και την προτεραιότητα των δράσεων στα σχετικά ζητήματα.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών στην αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών του πανεπιστημίου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Συγκρότηση και συντονισμό ad hoc ομάδων έργου όπως απαιτείται για τη διερεύνηση, την αναφορά και την υλοποίηση εργασιών σε συγκεκριμένες διαστάσεις ζητημάτων ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης (π.χ. ομάδα για την ηλικιακή ισότητα, ομάδα για την έμφυλη ισότητα, ομάδα για την ψυχική υγεία, ομάδα για τη φυλετική ισότητα, ομάδα για τη θρησκευτική ισότητα, lgbtqi ομάδα, ομάδα ισότητας για την αναπηρία)
 • Τήρηση και αναθεώρηση πολιτικών, διαδικασιών και σχεδίων του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχεδίων του Πανεπιστημίου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.

Γ) Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση & Διάχυση Αποτελεσμάτων

 • Οργάνωση δραστηριοτήτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης.
 • Προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής διάδοσης και προώθησης των πανεπιστημιακών πολιτικών και διαδικασιών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Θέσπιση τρόπου επικοινωνίας με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για υποβολή παραπόνων, εισηγήσεων ή και αναφοράς γεγονότων/δράσεων για την επίτευξη της ισότητας στο Πανεπιστήμιο
 • Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων στη Σύγκλητο στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους

Σχετικά με τη νέα ταυτότητα της Επιτροπής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιτροπή Ισότητας

Νέοι όροι εντολής της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση θεμάτων ισότητας, ποικιλομορφίας, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης, αποδοχής, κατανόησης και εκτίμησης της διαφορετικότητας, η καταπολέμηση προκαταλήψεων, διακρίσεων και ανισοτήτων που αναπαράγονται λόγω εμφανών και μη εμφανών χαρακτηριστικών (φυσιολογικά/φυσικά, κοινωνικά/τρόπος ζωής, γνωστικά) της ταυτότητας του ατόμου που συνυπάρχουν με το φύλο - όπως ηλικία, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, εμφάνιση, κοινωνική τάξη, θρησκεία, πεποιθήσεις, εθνικότητα, χρώμα, χώρα καταγωγής, προσωπικότητα, τρόπος σκέψης, εμπειρίες - ώστε το Πανεπιστήμιο να καταστεί ένα συμπεριληπτικό, θετικό, ασφαλές, ενδυναμωτικό και δίκαιο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει ίσες ευκαιρίες και υποστηρίζει όλα τα άτομα - συμπεριλαμβανομένων υποεκπροσωπούμενων - για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

ΡΟΛΟΣ

Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό και επικουρικό όργανο και δρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του Πανεπιστημίου στα ζητήματα Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης, Ισότητας και Πολυμορφίας. Λαμβάνει υπόψη θέματα στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης πολιτικής. Συμβουλεύει και κάνει συστάσεις στο Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και άλλες Συγκλητικές Επιτροπές. Καλλιεργεί αγαστή συνεργασία με άλλες συναφείς πανεπιστημιακές επιτροπές, υπηρεσίες, οντότητες και ομάδες εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτουν στους εξής τρεις πυλώνες:

Α) Πολιτική και Εποπτεία

 • Διαμόρφωση και εισήγηση πολιτικών και διαδικασιών του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία και συμπερίληψη στη Σύγκλητο, το Συμβούλιο και τις Συγκλητικές Επιτροπές.
 • Στρατηγική εποπτεία προόδου και βελτίωσης των επιδόσεων του Πανεπιστημίου, όσον αφορά την πρακτική του, την προσέγγισή του και την ανάπτυξή του στα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης για το προσωπικό, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, ειδικότερα όπου η πρόοδος είναι περιορισμένη, και όπου είναι απαραίτητη η υποστήριξη υποεκπροσωπούμενων ατόμων/ομάδων.
 • Επίβλεψη της διαμόρφωσης θεσμικών Σχεδίων Δράσης για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές ισότητας και διαφορετικότητας μεταφράζονται αποτελεσματικά σε προγράμματα δράσης.
 • Μελέτη οποιουδήποτε θέματος ανατεθεί από τη Σύγκλητο/Συμβούλιο ή αυτεπάγγελτα όπου υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Β) Συμβουλευτική και Υποστήριξη

 • Παροχή συμβουλών στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων, στελέχη και λειτουργούς του Πανεπιστημίου σχετικά με ανάπτυξη στρατηγικών πολιτικών στα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης και την ενσωμάτωσή τους στον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου, καθώς και την εφαρμογή τους σχετικά με τη σκοπιμότητα και την προτεραιότητα των δράσεων στα σχετικά ζητήματα.
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών στην αποτελεσματική ενσωμάτωση και εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών του πανεπιστημίου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Συγκρότηση και συντονισμό ad hoc ομάδων έργου όπως απαιτείται για τη διερεύνηση, την αναφορά και την υλοποίηση εργασιών σε συγκεκριμένες διαστάσεις ζητημάτων ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης (π.χ. ομάδα για την ηλικιακή ισότητα, ομάδα για την έμφυλη ισότητα, ομάδα για την ψυχική υγεία, ομάδα για τη φυλετική ισότητα, ομάδα για τη θρησκευτική ισότητα, lgbtqi ομάδα, ομάδα ισότητας για την αναπηρία)
 • Τήρηση και αναθεώρηση πολιτικών, διαδικασιών και σχεδίων του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχεδίων του Πανεπιστημίου για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.

Γ) Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση & Διάχυση Αποτελεσμάτων

 • Οργάνωση δραστηριοτήτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα ισότητας και διαφορετικότητας, πολυμορφίας και συμπερίληψης.
 • Προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής διάδοσης και προώθησης των πανεπιστημιακών πολιτικών και διαδικασιών για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, πολυμορφία και συμπερίληψη.
 • Θέσπιση τρόπου επικοινωνίας με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για υποβολή παραπόνων, εισηγήσεων ή και αναφοράς γεγονότων/δράσεων για την επίτευξη της ισότητας στο Πανεπιστήμιο
 • Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων στη Σύγκλητο στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους

Σχετικά με τη νέα ταυτότητα της Επιτροπής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου