Οργανωτική δομή υπηρεσίας

Η Υπηρεσία είναι διαρθρωμένη σε δύο Τομείς: στις Σπουδές και στην Ευημερία Φοιτητών.

Ο Τομέας Σπουδών υποστηρίζει κεντρικά όλες τις ακαδημαϊκές διαδικασίες: κατανομή θεσεων, εγγραφές, δήλωση μαθημάτων, αρχειοθέτηση βαθμολογιών και όλων όσων αφορούν φοιτητές και φοίτηση, έλεγχος αποφοιτήσεων, απονομή τίτλων σπουδών, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Στις Σπουδές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Φοιτητικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και Σταδιοδρομίας.

Ο Τομέας Ευημερίας Φοιτητών υποστηρίζει όλα όσα σχετίζονται με τη φοιτητική ζωή και την ευημερία των φοιτητών: εξεύρεση στέγασης, κοινωνική στήριξη με σίτηση, υποτροφίες, βοηθήματα, αθλητισμός, όμιλοι ενδιαφερόντων, εκδηλώσεις, υγεία και ασφάλεια, κ.ά.

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα κάτω από τις Σπουδές και τους Φοιτητές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Υπηρεσίας μας.

 

Οργανωτική δομή υπηρεσίας

Η Υπηρεσία είναι διαρθρωμένη σε δύο Τομείς: στις Σπουδές και στην Ευημερία Φοιτητών.

Ο Τομέας Σπουδών υποστηρίζει κεντρικά όλες τις ακαδημαϊκές διαδικασίες: κατανομή θεσεων, εγγραφές, δήλωση μαθημάτων, αρχειοθέτηση βαθμολογιών και όλων όσων αφορούν φοιτητές και φοίτηση, έλεγχος αποφοιτήσεων, απονομή τίτλων σπουδών, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Στις Σπουδές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Φοιτητικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και Σταδιοδρομίας.

Ο Τομέας Ευημερίας Φοιτητών υποστηρίζει όλα όσα σχετίζονται με τη φοιτητική ζωή και την ευημερία των φοιτητών: εξεύρεση στέγασης, κοινωνική στήριξη με σίτηση, υποτροφίες, βοηθήματα, αθλητισμός, όμιλοι ενδιαφερόντων, εκδηλώσεις, υγεία και ασφάλεια, κ.ά.

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα κάτω από τις Σπουδές και τους Φοιτητές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Υπηρεσίας μας.