Εξαίρεση για το Τμήμα Καλών Τεχνών

Απαιτούμενα προσόντα για ακαδημαϊκές θέσεις σε σχέση με γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν οι καλές, εικαστικές και παραστατικές τέχνες, στο Τμήμα Καλών Τεχνών.

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Καλών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικό Νόμο του 2012 (111(Ι)/2012), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Ιουλίου 2012, Αρ. Τεύχους 4348, για το Τμήμα Καλών Τεχνών, για εξαίρεση στα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού στα γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν οι καλές, εικαστικές και παραστατικές τέχνες* (για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος), ισχύει το εξής:

Θέση Λέκτορα

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή διακρίσεων, από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις ή διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. πέντε τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο, και
 5. ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας.


Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή:

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή διακρίσεων από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις ή διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. επτά τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, και
 5. ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα.

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή:

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διάκρισης και διακεκριμένης αναγνώρισης από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. ένδεκα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,
 5. ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,
 6. ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,
 7. συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, και
 8. διεθνής αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου.


Για τη θέση Καθηγητή:

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διάκρισης και διακεκριμένης αναγνώρισης από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. δεκαπέντε τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,
 5. ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,
 6. ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,
 7. συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, και
 8. διεθνής αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου.

Σημειώσεις
* η ειδικότητα «ιστορία της τέχνης» δεν συμπεριλαμβάνεται στα γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας.
** ο όρος «πορτοφόλιο» σημαίνει την συλλογή και έκθεση υλικού που αντιπροσωπεύει την απόδειξη και αποτύπωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενός ατόμου, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως και με οποιοδήποτε υλικό κατασκευή, διαμόρφωση χώρου, αντικειμένων και περιβάλλοντος.

Εξαίρεση για το Τμήμα Καλών Τεχνών

Απαιτούμενα προσόντα για ακαδημαϊκές θέσεις σε σχέση με γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν οι καλές, εικαστικές και παραστατικές τέχνες, στο Τμήμα Καλών Τεχνών.

Για προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Καλών Τεχνών στις οποίες ως απαιτούμενο προσόν αναφέρεται η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (σύμφωνα με τον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Τροποποιητικό Νόμο του 2012 (111(Ι)/2012), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Ιουλίου 2012, Αρ. Τεύχους 4348, για το Τμήμα Καλών Τεχνών, για εξαίρεση στα προσόντα ακαδημαϊκού προσωπικού στα γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν οι καλές, εικαστικές και παραστατικές τέχνες* (για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος), ισχύει το εξής:

Θέση Λέκτορα

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή διακρίσεων, από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις ή διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. πέντε τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο, και
 5. ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας.


Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή:

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή διακρίσεων από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων ή συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις ή διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. επτά τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, και
 5. ικανότητα για πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα.

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή:

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διάκρισης και διακεκριμένης αναγνώρισης από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. ένδεκα τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,
 5. ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,
 6. ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,
 7. συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, και
 8. διεθνής αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου.


Για τη θέση Καθηγητή:

 1. πρώτο πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και καταληκτικός τίτλος Master,
 2. πορτοφόλιο** στο οποίο να περιλαμβάνονται έργα που έχουν τύχει διάκρισης και διακεκριμένης αναγνώρισης από αναγνωρισμένους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης,
 3. προβολή του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου μέσω ατομικών εκθέσεων και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και διοργανώσεις διεθνώς αναγνωρισμένες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα,
 4. δεκαπέντε τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικό κέντρο ή σε ίδρυμα ή θεσμό αναγνωρισμένου και αποδεδειγμένου κύρους που τελεί σε άμεση σχέση με τις καλές τέχνες ή κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου,
 5. ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας,
 6. ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων,
 7. συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, και
 8. διεθνής αναγνώριση του καλλιτεχνικού έργου του υποψήφιου.

Σημειώσεις
* η ειδικότητα «ιστορία της τέχνης» δεν συμπεριλαμβάνεται στα γνωστικά αντικείμενα εξαίρετης και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας.
** ο όρος «πορτοφόλιο» σημαίνει την συλλογή και έκθεση υλικού που αντιπροσωπεύει την απόδειξη και αποτύπωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας ενός ατόμου, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει οποιασδήποτε φύσεως και με οποιοδήποτε υλικό κατασκευή, διαμόρφωση χώρου, αντικειμένων και περιβάλλοντος.