Μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Εργοθεραπεία» για το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

                  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 

  ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Εργοθεραπεία» για το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Πανεπιστημιακό τίτλο και Μεταπτυχιακό τίτλο, τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα με το ως άνω γνωστικό αντικείμενο.
 2. Εγγραφή ή δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμο του 2006 (Ν34 (I) / 2006).
 3. Πέντε ή περισσότερα χρόνια εμπειρίας ως Εργοθεραπευτής/ Εργοθεραπεύτρια
 4. Ικανότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
 5. Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στο ως άνω γνωστικό αντικείμενο.

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα / πλεονεκτήματα:

 • Ερευνητική εμπειρία
 • Κλινική εμπειρία εποπτείας φοιτητών / τριών
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου σε θέματα εποπτείας ή ανάλογο πιστοποιητικό επάρκειας κλινικής ικανότητας.
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο ως άνω ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα της/του.

Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.

Επιπλέον,

(α) Σύμφωνα με τον «Περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση  Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με την συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και

(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή στην οποία να παρουσιάζεται σύντομη ανασκόπηση της κλινικής τους εμπειρίας ή και του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών κλινικών τους ενδιαφερόντων ή επιστημονικών τους σχεδίων. Επίσης να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα (στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά)
 3. Αποδεικτικά στοιχεία προσόντων
 4. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις

Καθήκοντα / Ευθύνες

 • Συμμετοχή στην προετοιμασία και στη διδασκαλία (θεωρητικών και εργαστηριακών) μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου.
 • Υποστήριξη και συμμετοχή στην επίβλεψη κλινικής άσκησης των φοιτητών σε αντίστοιχα μαθήματα.
 • Παροχή κλινικής εποπτείας σε φοιτητές σε ποικιλία πλαισίων.

 

Σημειώνεται ότι η έδρα των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι η Λεμεσός και/ή η Πάφος και/ή οποιαδήποτε άλλη Επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον Περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 (Νόμος 2023), άρθρο 18, το ακαδημαϊκό προσωπικό ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό έχει υποχρέωση να διαμένει μόνιμα στην Δημοκρατία για όσο χρόνο εργοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η καταβολή των αποδοχών του από το Πανεπιστήμιο θα γίνεται εφόσον τηρείται η πιο πάνω υποχρέωση.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Όλα τα αρχεία είναι απαραίτητο να είναι σε μορφή PDF.

Μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιες/οι λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο δηλώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitments.sts@cut.ac.cy ή στα τηλέφωνα   +357 25002129 και +357 25002210

Σημειώνεται ότι:

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.