Μίας (1) θέσης Ερευνητικής/ού Συνεργάτιδας/η (Μεταπτυχιακή/ος Συνεργάτιδα/ης (Βοηθός Ερευνήτρια/ης A’) στο Συντονιστικό Κέντρο EUt για πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «European Research Office (ERO) Assistant» στο έργο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (EUt Accelerate).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Συντονιστικό Κέντρο EUt

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ/ΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ/Η (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ/ΗΣ -BΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ/ΗΣ Α’)

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικής/ού Συνεργάτιδας/η (Μεταπτυχιακή/ος Συνεργάτιδα/ης (Βοηθός Ερευνήτρια/ης A’)  στο Συντονιστικό Κέντρο EUt για πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «European Research Office (ERO) Assistant» στο έργο Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (EUt Accelerate).

 

To EUt (https://univ-tech.eu/) είναι μια Συμμαχία η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτελείται από τα εννέα (9) πιο κάτω πανεπιστήμια:

 

 1. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Ιρλανδία)
 2. Τεχνικό Πανεπιστήμιο Ρίγας (Λετονία)
 3. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 4. Πολυτεχνείο της Καρθαγένης (Ισπανία)
 5. Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία)
 6. Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Τρουά (Γαλλία)
 7. Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρία)
 8. Hochschule Darmstadt (Γερμανία)
 9. Πανεπιστήμιο Cassino (Ιταλία)

 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Έρευνας

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Έρευνας, υποστηρίζει τους ερευνητές/τριες του EUt+ και των European Research Institutes (ERls.), και λειτουργεί ως σημείο επαφής και διασύνδεσης μεταξύ των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων της Συμμαχίας και των ERls.

 

Οι υποψήφιες/οι για αυτή τη θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 

 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Τίτλο επιπέδου Master, σε επιστήμες STEM ή/και Κοινωνικές Επιστήμες ή/και Οικονομικές Επιστήμες ή/και Διοίκηση,
 2. Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο,
 3. Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν,
 4. Οργανωτικές ικανότητες,
 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

Η εργοδότηση θα γίνεται με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες της/του υποψήφιας/ίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία, θα κυμαίνεται από €1837,84 μέχρι €2134,44 αναλόγως προσόντων.  Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για δέκα (10) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, μέχρι 36 μήνες, βάσει απόδοσης (η ημερομηνία έναρξης καθηκόντων αναμένεται να είναι αρχές Ιανουαρίου 2024). Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13° μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία.

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 

Ο/η συνεργάτης/τιδα, θα τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Έρευνας (ERO) του Συντονιστικού Κέντρο EUt του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία του καθ. Σωτήρη Καλογήρου, Προέδρου του Κέντρου και Συντονιστή του EUt Accelerate:

 

 • Εντοπισμός ευκαιριών εξωτερικής χρηματοδότησης για καταρτισμό και υποβολή ερευνητικών προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση,
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με ανοιχτές προσκλήσεις για υποβολή ερευνητικών προτάσεων,
 • Καθημερινή υποστήριξη συντονισμού των δραστηριοτήτων τού ERO,
 • Υποστήριξη στη δημιουργία και τη συγγραφή του μη ακαδημαϊκού μέρους των ερευνητικών προτάσεων προς υποβολή,
 • Συνεισφορά σε δραστηριότητες διοικητικής φύσεως του ERO που εντάσσονται στο Έργο,
 • Συνεισφορά στην οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συναντήσεων δικτύωσης και άλλων δραστηριοτήτων του ERO,
 • Συνεισφορά στις δραστηριότητες διάχυσης του έργου και των αποτελεσμάτων του,
 • Επικοινωνία, γραπτή και προφορική, με τους/ις εμπλεκόμενους Λειτουργούς του ΤΕΠΑΚ για τη συλλογή και σύνταξη παραδοτέων,
 • Διοικητική υποστήριξη στο Συντονιστικό Κέντρο EUt για θέματα έρευνας,
 • Ετοιμασία σημειωμάτων για υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου προς διάφορα σώματα λήψης αποφάσεων του ΤΕΠΑΚ,
 • Τήρηση αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων του EUt+,
 • Ετοιμασία εκθέσεων και αναλύσεων τα οποία θα ζητούνται από το Συντονιστικό Κέντρο EUt,
 • Ο/η συνεργάτης/τιδα, στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της, θα συμμετέχει όταν κρίνεται απαραίτητο, σε συναντήσεις των Πανεπιστημίων της Συμμαχίας στο εξωτερικό,
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τoν Πρόεδρο του Κέντρου.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής,
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά),
 3. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους,
 4. Ονόματα δυο ατόμων από τις/τους οποίες/ους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις,
 5. Στοιχεία επικοινωνίας.

 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Μεταπτυχιακής/ου Συνεργάτιδας/η (Β. Ερευνήτριας/η A) – ‘European Research Office Assistant», όχι αργότερα από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Σημειώνεται ότι:

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

 

 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Καθ. Σωτήρη Καλογήρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση EUt@cut.ac.cy.