Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΥΣΠΤ(2)/005/2021 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MICROSOFT ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ “ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 06/08/2021 12:30