Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΠΟΜΗΓΕ(1)/007/2019 Προμήθεια Εξοπλισμού της Στρατηγικής Ερευνητικής Μονάδας Υποδομής CyCLOPS (RPF/INFRASTRUCTURES/1216/0050) 16/10/2070 12:30