Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
011-2019 Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Σχεδιαστή στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) του Πανεπιστημίου 26/03/2069 13:08