Τρέχουσες Προσφορές

Αριθμός Διαγωνισμού Περιγραφή Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΥΔΠ(1)/001/2020 «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EPR ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΛΑΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ» 26/02/2020 12:30