Ασφάλεια και Υγεία

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας έχει ως αποστολή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Σχολές, Τμήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέσω των Επιτροπών Ασφάλειας του Πανεπιστήμιου, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιασδήποτε μορφής βλάβη είτε στο προσωπικό του Πανεπιστημίου είτε σε τρίτα πρόσωπα (περιλαμβανομένου των φοιτητών).
Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται μέσω της εφαρμογής των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων και Κανονισμών, της εκπαίδευσης/ενημέρωσης του προσωπικού και μέσω της εφαρμογής καλών πρακτικών στα θέματα αυτά.
 

Ασφάλεια και Υγεία

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας έχει ως αποστολή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Σχολές, Τμήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μέσω των Επιτροπών Ασφάλειας του Πανεπιστήμιου, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιασδήποτε μορφής βλάβη είτε στο προσωπικό του Πανεπιστημίου είτε σε τρίτα πρόσωπα (περιλαμβανομένου των φοιτητών).
Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται μέσω της εφαρμογής των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων και Κανονισμών, της εκπαίδευσης/ενημέρωσης του προσωπικού και μέσω της εφαρμογής καλών πρακτικών στα θέματα αυτά.