Όραμα - Στόχοι

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Μηχανικής Η/Υ και της Επιστήμης Πληροφορικής κάτω από ένα ενοποιημένο πολυθεματικό τμήμα. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του τμήματος διεξάγει παγκοσμίου κλάσεως έρευνα στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και στην Πληροφορική. Αυτό είναι πρόδηλο από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας και τις επιτυχίες του τμήματος στην προσέλκυση ανταγωνιστικών ερευνητικών κονδυλίων.

Το τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών, ένα για φοιτητές της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και ένα για φοιτητές της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Υπάρχει όμως και επικάλυψη μεταξύ των δύο προγραμμάτων, ή οποία επιτρέπει σε φοιτητές του ενός προγράμματος να εξοικειωθούν με θέματα του άλλου.

Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Το πρόγραμμα Ηλεκτρολογικής Μηχανικής καταρτίζει τους σπουδαστές στα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Εφαρμοσμένη Μηχανική και στην εφαρμογή των αποκτηθείσων γνώσεων για τη λύση προβλημάτων που αφορούν τη σύγχρονη ηλεκτρολογία. Οι πτυχιούχοι του προγράμματος είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης εντός πλαισίου πρακτικών και οικονομικών περιορισμών.

Οι πτυχιούχοι πρώτον, αποκτούν τις επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, δεύτερον μπορούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη βιομηχανία, και τρίτον μπορούν να επιτύχουν σε επιχειρηματικά, κυβερνητικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. 

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού σε ευρείς τομείς όπως η βιολογία συστημάτων, η βιοϊατρική μηχανική, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η νανοτεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων και τα νομικά. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω μεταπτυχιακών σπουδών. Αποκτούν επίσης τις δεξιότητες επικοινωνίας, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως άτομα και ως μέλη ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων για να επιλύουν προβλήματα στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Επιπλέον, κατανοούν τη σημασία υψηλών ηθικών και επαγγελματικών προτύπων στο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Πρόγραμμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Το πρόγραμμα Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής συγχωνεύει τους τομείς της  Μηχανικής Η/Υ και της επιστήμης της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα καταρτίζει τους σπουδαστές στην επιστήμη και τεχνογνωσία σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης του υπολογιστικού υλικού (hardware) και λογισμικού (software) των μοντέρνων συστημάτων υπολογιστών και των εφαρμογών τους. Οι σπουδαστές τεχνολογιών πληροφορικής αποκτούν θεμελιώδεις γνώσεις στις αρχές και τη θεωρία της πληροφορικής, αρχιτεκτονικών υπολογιστικών συστημάτων, μαθηματικών και μηχανικής. Οι πτυχιούχοι του προγράμματος είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν υπολογιστικά και λογισμικά συστήματα, έτσι που η αλληλοεπίδραση αυτών των δύο συστημάτων να ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης. Γενικά, είναι ικανοί να επιλύουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με υπολογιστές, εντός πλαισίου πρακτικών και οικονομικών περιορισμών.

Όπως συμβαίνει και στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, οι πτυχιούχοι  αποκτούν πρώτον τις επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, δεύτερον μπορούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη βιομηχανία, και τρίτον μπορούν να επιτύχουν σε επιχειρηματικά, κυβερνητικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, μέσα στο γενικό πλαίσιο της τεχνολογίας πληροφορικής, υπολογιστικών συστημάτων και ανάπτυξης λογισμικού.

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού σε ευρείς τομείς όπως η βιολογία συστημάτων, η βιοϊατρική, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η νανοτεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων και νομικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης οι πτυχιούχοι αποκτούν τη δεξιότητα και την ικανότητα επικοινωνίας, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως άτομα και ως μέλη ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων για να επιλύουν προβλήματα στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής. Επιπλέον, είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία υψηλών ηθικών και επαγγελματικών προτύπων  στο εργασιακό περιβάλλον.

Όραμα - Στόχοι

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Μηχανικής Η/Υ και της Επιστήμης Πληροφορικής κάτω από ένα ενοποιημένο πολυθεματικό τμήμα. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του τμήματος διεξάγει παγκοσμίου κλάσεως έρευνα στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και στην Πληροφορική. Αυτό είναι πρόδηλο από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας και τις επιτυχίες του τμήματος στην προσέλκυση ανταγωνιστικών ερευνητικών κονδυλίων.

Το τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών, ένα για φοιτητές της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και ένα για φοιτητές της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Υπάρχει όμως και επικάλυψη μεταξύ των δύο προγραμμάτων, ή οποία επιτρέπει σε φοιτητές του ενός προγράμματος να εξοικειωθούν με θέματα του άλλου.

Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Το πρόγραμμα Ηλεκτρολογικής Μηχανικής καταρτίζει τους σπουδαστές στα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Εφαρμοσμένη Μηχανική και στην εφαρμογή των αποκτηθείσων γνώσεων για τη λύση προβλημάτων που αφορούν τη σύγχρονη ηλεκτρολογία. Οι πτυχιούχοι του προγράμματος είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης εντός πλαισίου πρακτικών και οικονομικών περιορισμών.

Οι πτυχιούχοι πρώτον, αποκτούν τις επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, δεύτερον μπορούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη βιομηχανία, και τρίτον μπορούν να επιτύχουν σε επιχειρηματικά, κυβερνητικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. 

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού σε ευρείς τομείς όπως η βιολογία συστημάτων, η βιοϊατρική μηχανική, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η νανοτεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων και τα νομικά. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω μεταπτυχιακών σπουδών. Αποκτούν επίσης τις δεξιότητες επικοινωνίας, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως άτομα και ως μέλη ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων για να επιλύουν προβλήματα στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Επιπλέον, κατανοούν τη σημασία υψηλών ηθικών και επαγγελματικών προτύπων στο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Πρόγραμμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Το πρόγραμμα Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής συγχωνεύει τους τομείς της  Μηχανικής Η/Υ και της επιστήμης της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα καταρτίζει τους σπουδαστές στην επιστήμη και τεχνογνωσία σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης του υπολογιστικού υλικού (hardware) και λογισμικού (software) των μοντέρνων συστημάτων υπολογιστών και των εφαρμογών τους. Οι σπουδαστές τεχνολογιών πληροφορικής αποκτούν θεμελιώδεις γνώσεις στις αρχές και τη θεωρία της πληροφορικής, αρχιτεκτονικών υπολογιστικών συστημάτων, μαθηματικών και μηχανικής. Οι πτυχιούχοι του προγράμματος είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν υπολογιστικά και λογισμικά συστήματα, έτσι που η αλληλοεπίδραση αυτών των δύο συστημάτων να ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές απόδοσης. Γενικά, είναι ικανοί να επιλύουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με υπολογιστές, εντός πλαισίου πρακτικών και οικονομικών περιορισμών.

Όπως συμβαίνει και στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, οι πτυχιούχοι  αποκτούν πρώτον τις επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, δεύτερον μπορούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη βιομηχανία, και τρίτον μπορούν να επιτύχουν σε επιχειρηματικά, κυβερνητικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, μέσα στο γενικό πλαίσιο της τεχνολογίας πληροφορικής, υπολογιστικών συστημάτων και ανάπτυξης λογισμικού.

Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού σε ευρείς τομείς όπως η βιολογία συστημάτων, η βιοϊατρική, η πληροφορική, τα πολυμέσα, η νανοτεχνολογία, η διοίκηση επιχειρήσεων και νομικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης οι πτυχιούχοι αποκτούν τη δεξιότητα και την ικανότητα επικοινωνίας, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως άτομα και ως μέλη ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων για να επιλύουν προβλήματα στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής. Επιπλέον, είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία υψηλών ηθικών και επαγγελματικών προτύπων  στο εργασιακό περιβάλλον.