Επιτροπή Ισότητας

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική του Πανεπιστημίου όσον αφορά στην ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες των φύλων, την ενδυνάμωση της γυναίκας και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση και υλοποίηση του σκοπού αυτού.

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Η Επιτροπή θα υποβάλλει εισηγήσεις στη Σύγκλητο για την υλοποίηση της πολιτικής του Πανεπιστημίου όσον αφορά:

  την ισότητα των φύλων
  τις ίσες ευκαιρίες & την ίση μεταχείριση των φύλων
  την ενδυνάμωση της γυναίκας
  την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ικανότητες
  την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης, θρησκείας, χρώματος ή και χώρας καταγωγής
 • Η Επιτροπή θα υποβάλει στη Σύγκλητο προσχέδιο ‘Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης’ και ‘Κώδικα Πολιτικής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων’.
 • Αναφορικά με τον σκοπό ύπαρξής της, όπως αναφέρεται πιο πάνω, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα οργανώνει δραστηριότητες και θα προωθεί ενημερωτικό υλικό στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
 • Προς επίτευξη του σκοπού της, η Επιτροπή θα καλλιεργεί αγαστή συνεργασία με συναφείς επιτροπές εντός του Πανεπιστημίου και οντότητες εκτός του Πανεπιστημίου.
 • Θα δημιουργήσει ηλεκτρονική σελίδα στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας, στην οποία θα υπάρχουν οι όροι εντολής της Επιτροπής, οι δράσεις, οι Κώδικες που θα αναπτύσσονται από την Επιτροπή καθώς επίσης θα δίνεται η επιλογή προς όλα τα άτομα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να υποβάλουν τυχόν παράπονα, εισηγήσεις ή και να αναφέρουν γεγονότα/δράσεις για την επίτευξη της ισότητας στο ΤΠΚ.
 • Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλει στη Σύγκλητο έκθεση πεπραγμένων.
 • Τέλος, θα μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο/Συμβούλιο ή αυτεπάγγελτα όπου υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 

Σύνθεση Επιτροπής:

 

Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Χριστιάνα Κούτα

Μέλος

Αναπληρωτής Καθ. Δημήτρης Τσάλτας

Μέλος

Επίκουρη Καθ. Άννα Φαρμάκη

Μέλος

Λέκτορας Μαρίνος Κουτσομιχάλης

Μέλος

Λέκτορας Αναστασία Κοπίτα

Μέλος

Στάλω Θεοδώρου

Προϊστάμενη ΥΟικ

Κατερίνα Φραγκουλίδου

Ανώτερη Λειτουργός ΥΑΔ

Κρίστια Μαύρου

Διδακτορική φοιτήτρια

 

Σχετικά με τη νέα ταυτότητα της Επιτροπής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιτροπή Ισότητας

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική του Πανεπιστημίου όσον αφορά στην ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες των φύλων, την ενδυνάμωση της γυναίκας και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση και υλοποίηση του σκοπού αυτού.

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Η Επιτροπή θα υποβάλλει εισηγήσεις στη Σύγκλητο για την υλοποίηση της πολιτικής του Πανεπιστημίου όσον αφορά:

  την ισότητα των φύλων
  τις ίσες ευκαιρίες & την ίση μεταχείριση των φύλων
  την ενδυνάμωση της γυναίκας
  την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ικανότητες
  την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης, θρησκείας, χρώματος ή και χώρας καταγωγής
 • Η Επιτροπή θα υποβάλει στη Σύγκλητο προσχέδιο ‘Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης’ και ‘Κώδικα Πολιτικής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων’.
 • Αναφορικά με τον σκοπό ύπαρξής της, όπως αναφέρεται πιο πάνω, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα οργανώνει δραστηριότητες και θα προωθεί ενημερωτικό υλικό στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
 • Προς επίτευξη του σκοπού της, η Επιτροπή θα καλλιεργεί αγαστή συνεργασία με συναφείς επιτροπές εντός του Πανεπιστημίου και οντότητες εκτός του Πανεπιστημίου.
 • Θα δημιουργήσει ηλεκτρονική σελίδα στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μας, στην οποία θα υπάρχουν οι όροι εντολής της Επιτροπής, οι δράσεις, οι Κώδικες που θα αναπτύσσονται από την Επιτροπή καθώς επίσης θα δίνεται η επιλογή προς όλα τα άτομα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να υποβάλουν τυχόν παράπονα, εισηγήσεις ή και να αναφέρουν γεγονότα/δράσεις για την επίτευξη της ισότητας στο ΤΠΚ.
 • Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλει στη Σύγκλητο έκθεση πεπραγμένων.
 • Τέλος, θα μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο/Συμβούλιο ή αυτεπάγγελτα όπου υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 

Σύνθεση Επιτροπής:

 

Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Χριστιάνα Κούτα

Μέλος

Αναπληρωτής Καθ. Δημήτρης Τσάλτας

Μέλος

Επίκουρη Καθ. Άννα Φαρμάκη

Μέλος

Λέκτορας Μαρίνος Κουτσομιχάλης

Μέλος

Λέκτορας Αναστασία Κοπίτα

Μέλος

Στάλω Θεοδώρου

Προϊστάμενη ΥΟικ

Κατερίνα Φραγκουλίδου

Ανώτερη Λειτουργός ΥΑΔ

Κρίστια Μαύρου

Διδακτορική φοιτήτρια

 

Σχετικά με τη νέα ταυτότητα της Επιτροπής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου