Μίας (1) θέσης Ερευνητικού/Ερευνητικής Συνεργάτη/Συνεργάτιδας (Μεταδιδακτορικού/Μεταδιδακτορικής Ερευνητή/Ερευνήτριας)

 

                                                                                 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ

 (Μεταδιδακτορικού/Μεταδιδακτορικής Ερευνητή/Ερευνήτριας)

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού/Ερευνητικής Συνεργάτη/Συνεργάτιδας (Μεταδιδακτορικού/Μεταδιδακτορικής Ερευνητή/Ερευνήτριας)  στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Περιβάλλοντος».

Οι υποψήφιες/οι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 1. Διδακτορικό από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Μικροβιολογία, Βιολογία, Μοριακή Βιολογία και συναφή)
 2. Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο (όπως μοριακές τεχνικές, μικροβιολογία, στατιστική ανάλυση) και καλή γνώση Βιοπληροφορικής θα θεωρηθούν προσόν.
 3. Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.  
 4. Οργανωτικές ικανότητες
 5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης (προϋπολογισμός έργου) ανέρχεται σε €2204.03. Από το ποσό αυτό αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες του υποψηφίου (μετά την αποκοπή εισφορών εργοδότη στα διάφορα ταμεία του κράτους), σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία, ανέρχονται στα €1918,21. Θα παρέχεται 13° μισθός ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία. Η εργοδότηση θα είναι για περίοδο από 3.10.22 μέχρι 31.5.23.   

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
 4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 5. Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
 6. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικού/Ερευνητικής Συνεργάτη/Συνεργάτιδας (Μεταδιδακτορικού/Μεταδιδακτορικής Ερευνητή/Ερευνήτριας) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Περιβάλλοντος» όχι αργότερα από την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι:

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με την Δρ Μάρλεν Βάσκες στην ηλεκτρονική διεύθυνση marlen.vasquez@cut.ac.cy