Κριτήρια και διαδικασία επιλογής ενοίκων σε διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο

[ανοίξτε σε pdf]

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια και της κυβερνητικής πολιτικής για στοχευμένα μέτρα στήριξης της φοιτητικής μέριμνας,  ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων , τα οποία  διαθέτει με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, σε φοιτητές, με βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. 

1. Προϋποθέσεις  Επιλογής Ενοίκων

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων για τα διαμερίσματα / δωμάτια που διαχειρίζεται η ΥΣΦΜ, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:      

 1. Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να είναι υποψήφιος φοιτητής για θέσεις «ειδικών κατηγοριών» ή για «κενές» θέσεις
 2. Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.
 3. Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τα  €12,000.  
 4. Εάν η οικογένεια του φοιτητή έχει τη μόνιμη διαμονή της σε απόσταση μέχρι 29 χιλιόμετρα από την έδρα του ΤΕΠΑΚ, τότε, ανεξάρτητα από το ύψος των μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής,  προτεραιότητα θα δίδεται σε άλλους φοιτητές.

2. Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τους Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης, που προνούν τα ακόλουθα:

2.1  Οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή/ φοιτητή

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» αναφέρεται στο κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή.

Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας λογίζονται οι γονείς, ο φοιτητής και άλλα άγαμα τέκνα, μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή, β) φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή, γ) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαμος, τότε ως εξαρτώμενα μέλη λογίζονται ο ίδιος, ο/η σύζυγός του/της και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα.

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» συγκεντρώνει από 7-24 μόρια, ως ακολούθως (σημ.: αν το κατά κεφαλή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις €12,000 η μοριοδότηση είναι μηδενική):

Κλίμακες

Κατά Κεφαλή Εισόδημα

Μόρια

€ 11.501 - € 12.000

7

€ 11.001 - € 11.500

8

€ 10.501 - € 11.000

9

€ 10.001 - € 10.500

10

€ 9.501 - € 10.000

11

€ 9.001 - € 9.500

12

€ 8.501 - € 9.000

13

€ 8.001 - € 8.500

14

€ 7.501 - € 8.000

15

€ 7.001 - € 7.500

16

€ 6.501 - € 7.000

17

€ 6.001 - € 6.500

18

€ 5.501 - € 6.000

19

€ 5.001 - € 5.500

20

€ 4.501 - € 5.000

21

€ 4.001 - € 4.500

22

€ 3.501 - € 4.000

23

€ 0 - € 3.500

24

 

2.2 Κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/ φοιτητή

Κριτήρια είναι τυχόν κοινωνικά και/ή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του.

Το κριτήριο κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/φοιτητή λαμβάνει μόρια ως ακολούθως:

Κριτήρια κοινωνικής κατάσταση

Μόρια

1. Ο φοιτητής είναι:

    α) ορφανός από ένα γονέα*

    β) ορφανός και από δύο  γονείς

   γ) τέκνο αγνοούμενου ή πεσόντος κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος

8

10

8

2. Οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι

1

3. Ο φοιτητής έχει ανήλικα παιδιά (για κάθε παιδί)

3

4. Ο φοιτητής έχει αδέρφια φοιτητές (για κάθε αδερφό φοιτητή)

2

5.Οι γονείς του φοιτητή την περίοδο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι:

   α) ένας γονέας

   β) δύο γονείς

 

1

2

6. Οι γονείς ή ο ίδιος ο φοιτητής λαμβάνουν Δημόσιο βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε) από το Γραφείο Ευημερίας

3

7. Ο φοιτητής είναι παιδί οικογένειας που διαμένει μόνιμα στο Ριζοκάρπασο

10

8. Οι γονείς του φοιτητή είναι λήπτες σύνταξης ανικανότητας ή αναπηρίας:

    α) ένας γονέας

    β) και οι δύο γονείς

 

5

10

9. Ο φοιτητής πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας (θαλασσαιμικός, τυφλός, κωφός, διαβητικός, καρκινοπαθής, καρδιοπαθής) ή σοβαρή αναπηρία (τετραπληγικός, παραπληγικός, κινησιακά προβλήματα)

5

10. Ο φοιτητής έχει τη μόνιμη διαμονή του σε απόσταση μεγαλύτερη από 25km από το κέντρο της Λεμεσόυ και ενοικιάζει στέγη στη Λεμεσό

    α) 25km - 60km

    β) 61km – 90km

    γ) >90

 

1

2

3

*Περιλαμβάνονται φοιτητές που ανήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια που λαμβάνει σχετικό επίδομα από το κράτος

 

2.3  Δικαιολογητικά

2.3.1  Δικαιολογητικά που υποβάλλονται απαραίτητα με κάθε αίτηση

2.3.1.1    Φορολογικές Βεβαιώσεις

Των δύο γονέων του φοιτητή για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες)

ή (σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του φοιτητή και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

2.3.1.2 Βεβαιώσεις ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών

Των δύο γονέων του φοιτητή για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες) \

ή (σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του φοιτητή και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

2.3.2 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση

 1. Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωμένων τέκνων της οικογένειας (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)
 2. Βεβαιώσεις φοίτησης για αδέρφια που σπουδάζουν, του ακαδημαϊκού εξαμήνου που συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του φοιτητή. Η βεβαίωση να αναφέρει το έτος εισδοχής (σημ.: αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να προσκομιστεί βεβαίωση του τρέχοντος εξαμήνου, εάν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αδερφός/η που είναι φοιτητής/τρία  ότι είναι ακόμα στα προβλεπόμενα έτη σπουδών η βεβαίωση μπορεί να είναι και του προηγούμενου έτους)
 3. Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέρφια του αιτητή/τριάς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά
 4. Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο γονέας του φοιτητή ήταν άνεργος κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας του γονέα κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης (για γονείς που είναι άνεργοι)
 5. Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 60%)  ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)
 6. Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη).
 7. Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 8. Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεικής οικογένειας.
 9. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για αιτητές που είναι ορφανοί (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη). 
 10. Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων (από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων).
 11. Πιστοποιητικό Διάλυσης Γάμου (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια)
 12. Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο (από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων).                    
 13. Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας αιτητή, για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/ αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση.                 
 14. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών, κτλ) 
 15. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΜ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης.                       

3.  Χρόνος Υποβολής Αίτησης

3.1.  Η υποβολή αιτήσεων διαμονής γίνεται κάθε χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Γραφείο Στέγασης, ως εξής:

 1. Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές εντός δύο βδομάδων από τη σχετική δημοσίευση με την οποία γνωστοποιείται η εισδοχή τους (π.χ. κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, κατανομή θέσεων Μεταγραφών).  
 2. Υποψήφιοι που διεκδικούν θέση εισδοχής μέσω ειδικών κατηγοριών ή μέσω κενών θέσεων, αν ενδιαφέρονται για στέγαση θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αίτηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας.
 3. Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου.
 4. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εντός της εβδομάδας των εγγραφών τους  και για φοιτητές του προγράμματος ERASMUS μέχρι 30 Ιουνίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και 30 Νοεμβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο.
 5. Για τους ξένους προπτυχιακούς φοιτητές εντός της εβδομάδας των εγγραφών τους.
 6. Για ειδικούς φιλοξενούμενους κατά τους θερινούς μήνες μέχρι την 31η Μαΐου.
 7. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Στέγασης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες καθορίζονται από το Γραφείο Στέγασης. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
 8. Η ΥΣΦM θα αξιολογεί τις αιτήσεις στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων και θα ανακοινώνει την κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα το αργότερο δύο βδομάδες από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

4.  Διαδικασία μοριοδότησης

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια ακολουθείται η εξής διαδικασία μοριοδότησης:

 1. Για κάθε αίτηση αθροίζονται οι μονάδες που αντιστοιχούν στα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων και προκύπτει μια συνολική βαθμολογία.
 2. Με βάση την κατάταξη σε συνολικές βαθμολογίες γίνεται η κατανομή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων δωματίων/ διαμερισμάτων.
 3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων  με την ίδια  συνολική βαθμολογία από τον αριθμό διαθέσιμων δωματίων, προτεραιότητα δίδεται στην αίτηση που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στην κατηγορία των Κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων.  Σε περίπτωση που τα μόρια είναι τα ίδια, η κατάταξη γίνεται με βάση το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας.
 4. Η κατανομή των δωματίων με βάση τη μοριοδότηση γίνεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

5. Διαδικασία ενστάσεων

 1. Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.
 2.  Σε περίπτωση ενστάσεων αυτές παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

6.  Συμφωνία Ενοικίασης

6.1      Κάθε φοιτητής/ένοικος συνάπτει ετήσια συμφωνία ενοικίασης με την ΥΣΦΜ.

6.2      Η συμφωνία ενοικίασης θα υπογράφεται από τα μέρη, πριν την παραλαβή δωματίου/διαμερίσματος,  σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την ΥΣΦΜ. 

6.3      Όπου τα διαμερίσματα δεν είναι ιδιόκτητα και το πανεπιστήμιο καταβάλλει ενοίκιο, το ποσοστό αύξησης, που με βάση τα συμβόλαια είναι συνήθως γύρω στο 8% ανά διετία, θα προστίθεται στο ποσό του ενοικίου που αναλογεί σε κάθε φοιτητή/ένοικο. Το ύψος του μηνιαίου ενοικίου καθορίζεται ανά 2ετία από την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

7. Πληρωμή εγγύησης / Ενοικίων

7.1      Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας διαμονής, κάθε ένοικος θα πρέπει να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το ποσό που εκάστοτε καθορίζεται από την ΥΣΦΜ ως εγγύηση και την 1η δόση ενοικίων, ανάλογα με τον τύπο δωματίου που του έχει παραχωρηθεί και σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο του. Η εγγύηση και η 1η δόση ενοικίων θα πρέπει να πληρωθούν με ξεχωριστές τραπεζικές καταθέσεις.

7.2.     Τα ενοίκια για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος καταβάλλονται σε τέσσερεις δόσεις: Αύγουστο, Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο.

7.3      Νοείται ότι όσοι ένοικοι ανανεώνουν το συμβόλαιο τους δεν χρειάζεται να καταβάλουν εκ νέου την εγγύηση.

8. Παράδοση δωματίων

8.1      Η παράδοση των δωματίων γίνεται συνήθως αρχές Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση μία βδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

8.2      Σε ξένους (π.χ. Ελλαδίτες) και άλλους πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται αργότερα με τη διαδικασία κενών θέσεων, η παράδοση γίνεται μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

8.3      Η παραλαβή των δωματίων-διαμερισμάτων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης  και εφόσον παρουσιάσουν αποδείξεις πληρωμής της εγγύησης  και της 1ης δόσης ενοικίου.

9. Γενικές διατάξεις

9.1      Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση με το διαδίκτυο.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύματος (σημ.: υπάρχει χωριστός μετρητής σε όλα τα διαμερίσματα/δωμάτια) τότε ο ένοικος επιβαρύνεται με τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ορίζεται ποσό πέραν των €40 μηνιαίως, που μπορεί να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση της ΥΣΦΜ.

9.2   Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ, η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, μπορεί να αποφασίζει κατά περίπτωση για το ποσοστό επιδότησης του ενοικίου, φοιτητή που αντιμετωπίζει εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές περιστάσεις.  Καθορίζεται ως ανώτατο ετήσιο συνολικό ποσό επιδότησης μέχρι του 10% των εσόδων από τη διαχείριση των Φοιτητικών Εστιών.

 1. Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωμένα τα σημεία  της αίτησης (Εξουσιοδοτήσεις, Υπεύθυνη Δήλωση και Δήλωση Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
 2. Απόκρυψη ή/και μη προσκόμιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις ή/και αυτόματη απομάκρυνση ή/και αποκλεισμό του από τις Φοιτητικές Εστίες με υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που του έχει χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το έχει εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.  Κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση των επιδομάτων, σε γνώση του κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον του.

9.  Μεταβατικές διατάξεις

9.1          Με εισήγηση του Προϊσταμένου ΥΣΦΜ και έγκριση της Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών δύναται να υιοθετηθεί ρύθμιση για ποσόστωση στην κατανομή των διαθέσιμων δωματίων ανάμεσα σε φοιτητές διαφόρων ετών ή/και επιπέδου σπουδών.

9.2          Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα διαμερίσματα/δωμάτια είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα, μέχρι να εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός μπορεί σε δικαιούχους φοιτητές να καταβάλλεται σε χρηματική μορφή το ποσό που αντιστοιχεί στο επιδοτημένο ενοίκιο, για ενοικίαση με δικές τους ενέργειες διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά. Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι, για την εξασφάλιση του επιδόματος στέγασης, οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του διαμερίσματος/ δωματίου που ενοικιάζουν για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά χαρτοσημασμένο στον Έφορο Χαρτοσήμων και αποδείξεις πληρωμής ενοικίου ή/ και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του δικαιούχου.

 

Εγκρίθηκε κατά την 16η Συνεδρία του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2013 και στην 17η Συνεδρία της Συγκλήτου  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου  2013. Οι Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής κατάστασης εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής ενοίκων σε διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο

[ανοίξτε σε pdf]

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια και της κυβερνητικής πολιτικής για στοχευμένα μέτρα στήριξης της φοιτητικής μέριμνας,  ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων/δωματίων , τα οποία  διαθέτει με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, σε φοιτητές, με βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. 

1. Προϋποθέσεις  Επιλογής Ενοίκων

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων για τα διαμερίσματα / δωμάτια που διαχειρίζεται η ΥΣΦΜ, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:      

 1. Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να είναι υποψήφιος φοιτητής για θέσεις «ειδικών κατηγοριών» ή για «κενές» θέσεις
 2. Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.
 3. Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τα  €12,000.  
 4. Εάν η οικογένεια του φοιτητή έχει τη μόνιμη διαμονή της σε απόσταση μέχρι 29 χιλιόμετρα από την έδρα του ΤΕΠΑΚ, τότε, ανεξάρτητα από το ύψος των μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής,  προτεραιότητα θα δίδεται σε άλλους φοιτητές.

2. Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τους Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης, που προνούν τα ακόλουθα:

2.1  Οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή/ φοιτητή

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» αναφέρεται στο κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή.

Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας λογίζονται οι γονείς, ο φοιτητής και άλλα άγαμα τέκνα, μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή, β) φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή, γ) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαμος, τότε ως εξαρτώμενα μέλη λογίζονται ο ίδιος, ο/η σύζυγός του/της και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα.

Το κριτήριο «οικονομική κατάσταση» συγκεντρώνει από 7-24 μόρια, ως ακολούθως (σημ.: αν το κατά κεφαλή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις €12,000 η μοριοδότηση είναι μηδενική):

Κλίμακες

Κατά Κεφαλή Εισόδημα

Μόρια

€ 11.501 - € 12.000

7

€ 11.001 - € 11.500

8

€ 10.501 - € 11.000

9

€ 10.001 - € 10.500

10

€ 9.501 - € 10.000

11

€ 9.001 - € 9.500

12

€ 8.501 - € 9.000

13

€ 8.001 - € 8.500

14

€ 7.501 - € 8.000

15

€ 7.001 - € 7.500

16

€ 6.501 - € 7.000

17

€ 6.001 - € 6.500

18

€ 5.501 - € 6.000

19

€ 5.001 - € 5.500

20

€ 4.501 - € 5.000

21

€ 4.001 - € 4.500

22

€ 3.501 - € 4.000

23

€ 0 - € 3.500

24

 

2.2 Κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/ φοιτητή

Κριτήρια είναι τυχόν κοινωνικά και/ή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του.

Το κριτήριο κοινωνική κατάσταση οικογένειας αιτητή/φοιτητή λαμβάνει μόρια ως ακολούθως:

Κριτήρια κοινωνικής κατάσταση

Μόρια

1. Ο φοιτητής είναι:

    α) ορφανός από ένα γονέα*

    β) ορφανός και από δύο  γονείς

   γ) τέκνο αγνοούμενου ή πεσόντος κατά την εκτέλεση δημόσιου υπηρεσιακού καθήκοντος

8

10

8

2. Οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι

1

3. Ο φοιτητής έχει ανήλικα παιδιά (για κάθε παιδί)

3

4. Ο φοιτητής έχει αδέρφια φοιτητές (για κάθε αδερφό φοιτητή)

2

5.Οι γονείς του φοιτητή την περίοδο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι:

   α) ένας γονέας

   β) δύο γονείς

 

1

2

6. Οι γονείς ή ο ίδιος ο φοιτητής λαμβάνουν Δημόσιο βοήθημα ή Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε) από το Γραφείο Ευημερίας

3

7. Ο φοιτητής είναι παιδί οικογένειας που διαμένει μόνιμα στο Ριζοκάρπασο

10

8. Οι γονείς του φοιτητή είναι λήπτες σύνταξης ανικανότητας ή αναπηρίας:

    α) ένας γονέας

    β) και οι δύο γονείς

 

5

10

9. Ο φοιτητής πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας (θαλασσαιμικός, τυφλός, κωφός, διαβητικός, καρκινοπαθής, καρδιοπαθής) ή σοβαρή αναπηρία (τετραπληγικός, παραπληγικός, κινησιακά προβλήματα)

5

10. Ο φοιτητής έχει τη μόνιμη διαμονή του σε απόσταση μεγαλύτερη από 25km από το κέντρο της Λεμεσόυ και ενοικιάζει στέγη στη Λεμεσό

    α) 25km - 60km

    β) 61km – 90km

    γ) >90

 

1

2

3

*Περιλαμβάνονται φοιτητές που ανήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια που λαμβάνει σχετικό επίδομα από το κράτος

 

2.3  Δικαιολογητικά

2.3.1  Δικαιολογητικά που υποβάλλονται απαραίτητα με κάθε αίτηση

2.3.1.1    Φορολογικές Βεβαιώσεις

Των δύο γονέων του φοιτητή για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες)

ή (σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του φοιτητή και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

2.3.1.2 Βεβαιώσεις ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών

Των δύο γονέων του φοιτητή για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι (από 23 ετών και άνω για γυναίκες και από 25 ετών και άνω για άντρες) \

ή (σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η)

Του φοιτητή και της/του συζύγου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε εργάζονταν είτε όχι

2.3.2 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση

 1. Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωμένων τέκνων της οικογένειας (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)
 2. Βεβαιώσεις φοίτησης για αδέρφια που σπουδάζουν, του ακαδημαϊκού εξαμήνου που συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του φοιτητή. Η βεβαίωση να αναφέρει το έτος εισδοχής (σημ.: αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να προσκομιστεί βεβαίωση του τρέχοντος εξαμήνου, εάν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αδερφός/η που είναι φοιτητής/τρία  ότι είναι ακόμα στα προβλεπόμενα έτη σπουδών η βεβαίωση μπορεί να είναι και του προηγούμενου έτους)
 3. Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέρφια του αιτητή/τριάς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά
 4. Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που να βεβαιώνει ότι ο γονέας του φοιτητή ήταν άνεργος κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης ή Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας του γονέα κατά τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης (για γονείς που είναι άνεργοι)
 5. Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 60%)  ή σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 75%) για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη)
 6. Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη).
 7. Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 8. Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος). Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεικής οικογένειας.
 9. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα, για αιτητές που είναι ορφανοί (από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη). 
 10. Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα αγνοουμένων/πεσόντων (από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων).
 11. Πιστοποιητικό Διάλυσης Γάμου (ισχύει για περιπτώσεις διαζυγίου στην οικογένεια)
 12. Βεβαίωση για αιτητές που είναι τέκνα οικογενειών που διαμένουν στο Ριζοκάρπασο (από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων).                    
 13. Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας αιτητή, για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/ αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση.                 
 14. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και βεβαιώσεις, π.χ. επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις από Οργανισμούς (όπως πχ ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Επιδόματα Κατοίκων Ορεινών Περιοχών, κτλ) 
 15. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά κρίνει η ΥΣΦΜ ότι είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση της αίτησης.                       

3.  Χρόνος Υποβολής Αίτησης

3.1.  Η υποβολή αιτήσεων διαμονής γίνεται κάθε χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Γραφείο Στέγασης, ως εξής:

 1. Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές εντός δύο βδομάδων από τη σχετική δημοσίευση με την οποία γνωστοποιείται η εισδοχή τους (π.χ. κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, κατανομή θέσεων Μεταγραφών).  
 2. Υποψήφιοι που διεκδικούν θέση εισδοχής μέσω ειδικών κατηγοριών ή μέσω κενών θέσεων, αν ενδιαφέρονται για στέγαση θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αίτηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας.
 3. Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου.
 4. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εντός της εβδομάδας των εγγραφών τους  και για φοιτητές του προγράμματος ERASMUS μέχρι 30 Ιουνίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και 30 Νοεμβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο.
 5. Για τους ξένους προπτυχιακούς φοιτητές εντός της εβδομάδας των εγγραφών τους.
 6. Για ειδικούς φιλοξενούμενους κατά τους θερινούς μήνες μέχρι την 31η Μαΐου.
 7. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Στέγασης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών, οι οποίες καθορίζονται από το Γραφείο Στέγασης. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
 8. Η ΥΣΦM θα αξιολογεί τις αιτήσεις στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων και θα ανακοινώνει την κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα το αργότερο δύο βδομάδες από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

4.  Διαδικασία μοριοδότησης

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια ακολουθείται η εξής διαδικασία μοριοδότησης:

 1. Για κάθε αίτηση αθροίζονται οι μονάδες που αντιστοιχούν στα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων και προκύπτει μια συνολική βαθμολογία.
 2. Με βάση την κατάταξη σε συνολικές βαθμολογίες γίνεται η κατανομή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων δωματίων/ διαμερισμάτων.
 3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων  με την ίδια  συνολική βαθμολογία από τον αριθμό διαθέσιμων δωματίων, προτεραιότητα δίδεται στην αίτηση που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στην κατηγορία των Κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων.  Σε περίπτωση που τα μόρια είναι τα ίδια, η κατάταξη γίνεται με βάση το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας.
 4. Η κατανομή των δωματίων με βάση τη μοριοδότηση γίνεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

5. Διαδικασία ενστάσεων

 1. Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση.
 2.  Σε περίπτωση ενστάσεων αυτές παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

6.  Συμφωνία Ενοικίασης

6.1      Κάθε φοιτητής/ένοικος συνάπτει ετήσια συμφωνία ενοικίασης με την ΥΣΦΜ.

6.2      Η συμφωνία ενοικίασης θα υπογράφεται από τα μέρη, πριν την παραλαβή δωματίου/διαμερίσματος,  σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την ΥΣΦΜ. 

6.3      Όπου τα διαμερίσματα δεν είναι ιδιόκτητα και το πανεπιστήμιο καταβάλλει ενοίκιο, το ποσοστό αύξησης, που με βάση τα συμβόλαια είναι συνήθως γύρω στο 8% ανά διετία, θα προστίθεται στο ποσό του ενοικίου που αναλογεί σε κάθε φοιτητή/ένοικο. Το ύψος του μηνιαίου ενοικίου καθορίζεται ανά 2ετία από την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

7. Πληρωμή εγγύησης / Ενοικίων

7.1      Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας διαμονής, κάθε ένοικος θα πρέπει να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το ποσό που εκάστοτε καθορίζεται από την ΥΣΦΜ ως εγγύηση και την 1η δόση ενοικίων, ανάλογα με τον τύπο δωματίου που του έχει παραχωρηθεί και σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στο συμβόλαιο του. Η εγγύηση και η 1η δόση ενοικίων θα πρέπει να πληρωθούν με ξεχωριστές τραπεζικές καταθέσεις.

7.2.     Τα ενοίκια για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος καταβάλλονται σε τέσσερεις δόσεις: Αύγουστο, Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο.

7.3      Νοείται ότι όσοι ένοικοι ανανεώνουν το συμβόλαιο τους δεν χρειάζεται να καταβάλουν εκ νέου την εγγύηση.

8. Παράδοση δωματίων

8.1      Η παράδοση των δωματίων γίνεται συνήθως αρχές Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση μία βδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

8.2      Σε ξένους (π.χ. Ελλαδίτες) και άλλους πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται αργότερα με τη διαδικασία κενών θέσεων, η παράδοση γίνεται μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

8.3      Η παραλαβή των δωματίων-διαμερισμάτων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης  και εφόσον παρουσιάσουν αποδείξεις πληρωμής της εγγύησης  και της 1ης δόσης ενοικίου.

9. Γενικές διατάξεις

9.1      Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση με το διαδίκτυο.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύματος (σημ.: υπάρχει χωριστός μετρητής σε όλα τα διαμερίσματα/δωμάτια) τότε ο ένοικος επιβαρύνεται με τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ορίζεται ποσό πέραν των €40 μηνιαίως, που μπορεί να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση της ΥΣΦΜ.

9.2   Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ, η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, μπορεί να αποφασίζει κατά περίπτωση για το ποσοστό επιδότησης του ενοικίου, φοιτητή που αντιμετωπίζει εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές περιστάσεις.  Καθορίζεται ως ανώτατο ετήσιο συνολικό ποσό επιδότησης μέχρι του 10% των εσόδων από τη διαχείριση των Φοιτητικών Εστιών.

 1. Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωμένα τα σημεία  της αίτησης (Εξουσιοδοτήσεις, Υπεύθυνη Δήλωση και Δήλωση Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
 2. Απόκρυψη ή/και μη προσκόμιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την αίτηση, συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις ή/και αυτόματη απομάκρυνση ή/και αποκλεισμό του από τις Φοιτητικές Εστίες με υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που του έχει χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το έχει εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.  Κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση των επιδομάτων, σε γνώση του κάνει ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον του.

9.  Μεταβατικές διατάξεις

9.1          Με εισήγηση του Προϊσταμένου ΥΣΦΜ και έγκριση της Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών δύναται να υιοθετηθεί ρύθμιση για ποσόστωση στην κατανομή των διαθέσιμων δωματίων ανάμεσα σε φοιτητές διαφόρων ετών ή/και επιπέδου σπουδών.

9.2          Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα διαμερίσματα/δωμάτια είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα, μέχρι να εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός μπορεί σε δικαιούχους φοιτητές να καταβάλλεται σε χρηματική μορφή το ποσό που αντιστοιχεί στο επιδοτημένο ενοίκιο, για ενοικίαση με δικές τους ενέργειες διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά. Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι, για την εξασφάλιση του επιδόματος στέγασης, οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του διαμερίσματος/ δωματίου που ενοικιάζουν για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά χαρτοσημασμένο στον Έφορο Χαρτοσήμων και αποδείξεις πληρωμής ενοικίου ή/ και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του δικαιούχου.

 

Εγκρίθηκε κατά την 16η Συνεδρία του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2013 και στην 17η Συνεδρία της Συγκλήτου  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου  2013. Οι Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής κατάστασης εγκρίθηκαν κατά την 95η Συνεδρία της Συγκλήτου (2/5/2018) και κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου (24/5/2018) του Πανεπιστημίου.