Εθνική και Διεθνής Συνεργασία

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί ζωτικό πυλώνα δράσης για το Πανεπιστήμιο, τόσο στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, όσο και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της γνώσης. Για το Πανεπιστήμιο, η διεθνοποίηση είναι μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής ανάπτυξης του. Οι στρατηγικές προτεραιότητες προς το σκοπό αυτό είναι:

 • Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών
 • Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών
 • Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να αναπτύξει και να εδραιωθεί ως κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Μεσογείου και πέρα ​​από αυτό, προσφέροντας ποιοτική και πολυδιάστατη εκπαίδευση, που αντικατοπτρίζει την τεχνολογική καινοτομία και την πρόοδο της σύγχρονης βιομηχανίας.

Έχουν αναπτυχθεί οι εξής δράσεις για την εκπλήρωση του στόχου της διεθνοποίησης:

 1. Διμερείς Συμφωνίες με Πανεπιστήμια, και
 2. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα.

Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος διεθνών οργανισμών ή δικτύων όπως το EUA, το IAU, το UNIMED, το HUMANE κ.ά. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί διμερείς συμφωνίες με τα πανεπιστήμια των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και επιπλέον με πανεπιστήμια τρίτων χωρών. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει, επίσης, σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ERASMUS + και είναι ο εθνικός διαχειριστής του προγράμματος IAESTE Κύπρου.

Όσον αφορά στην τοπική συνεργασία, το Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με περισσότερους από 140 δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.

 1. Διμερείς συμφωνίες με Πανεπιστήμια
 2. Διμερείς συμφωνίες με Κοινωνικούς και Παραγωγικούς φορείς
 3. Συνδρομές σε Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς

Εθνική και Διεθνής Συνεργασία

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί ζωτικό πυλώνα δράσης για το Πανεπιστήμιο, τόσο στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, όσο και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της γνώσης. Για το Πανεπιστήμιο, η διεθνοποίηση είναι μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής ανάπτυξης του. Οι στρατηγικές προτεραιότητες προς το σκοπό αυτό είναι:

 • Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών
 • Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών
 • Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να αναπτύξει και να εδραιωθεί ως κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Μεσογείου και πέρα ​​από αυτό, προσφέροντας ποιοτική και πολυδιάστατη εκπαίδευση, που αντικατοπτρίζει την τεχνολογική καινοτομία και την πρόοδο της σύγχρονης βιομηχανίας.

Έχουν αναπτυχθεί οι εξής δράσεις για την εκπλήρωση του στόχου της διεθνοποίησης:

 1. Διμερείς Συμφωνίες με Πανεπιστήμια, και
 2. Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς και Δίκτυα.

Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος διεθνών οργανισμών ή δικτύων όπως το EUA, το IAU, το UNIMED, το HUMANE κ.ά. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί διμερείς συμφωνίες με τα πανεπιστήμια των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών και επιπλέον με πανεπιστήμια τρίτων χωρών. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει, επίσης, σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ERASMUS + και είναι ο εθνικός διαχειριστής του προγράμματος IAESTE Κύπρου.

Όσον αφορά στην τοπική συνεργασία, το Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με περισσότερους από 140 δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες.

 1. Διμερείς συμφωνίες με Πανεπιστήμια
 2. Διμερείς συμφωνίες με Κοινωνικούς και Παραγωγικούς φορείς
 3. Συνδρομές σε Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς