Προκήρυξη Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»


Νέα-Ανακοινώσεις

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) προκηρύσσει διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» με στόχο την προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού βαθμού αυτοδυναμίας, για την παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών για έρευνα για νέους επιστήμονες σε τομείς αιχμής.

Δικαιούχοι/Συντονιστές Εσωτερικού Προγράμματος

Ο Συντονιστής του Εσωτερικού Προγράμματος/Συντονιστής Έργου πρέπει να είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Κάθε ερευνητική πρόταση έχει μόνο ένα Συντονιστή και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Συντονιστής μπορεί να υποβάλει και να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική πρόταση. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής μετά την έγκριση της πρότασης θα πρέπει απαραίτητα να έχει φυσική παρουσία στο ΤΠΚ.

Στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» περιλαμβάνονται η διαδικασία προκήρυξης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Υποβολή Αιτήσεων  

Οι ενδιαφέρομενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 07/09/2020, με τους ακόλουθους δύο (2) τρόπους:

  1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση irini.zanti@cut.ac.cy, και
  2. σε έντυπη μορφή: δια χειρός παράδοση στα γραφεία της Υπηρεσίας Έρευνας (Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, 2ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός) ή συστημένη αποστολή με ταχυδρομείο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Υπόψη Υπηρεσίας Έρευνας, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός).

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 25 002536 (κα. Ειρήνη Ζαντή) και 25 002348 (Δρ. Μαρίλια Παναγιώτου) καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: irini.zanti@cut.ac.cy ή/και marilia.panayiotou@cut.ac.cy 

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) προκηρύσσει διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» με στόχο την προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού βαθμού αυτοδυναμίας, για την παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών για έρευνα για νέους επιστήμονες σε τομείς αιχμής.

Δικαιούχοι/Συντονιστές Εσωτερικού Προγράμματος

Ο Συντονιστής του Εσωτερικού Προγράμματος/Συντονιστής Έργου πρέπει να είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Κάθε ερευνητική πρόταση έχει μόνο ένα Συντονιστή και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Συντονιστής μπορεί να υποβάλει και να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική πρόταση. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής μετά την έγκριση της πρότασης θα πρέπει απαραίτητα να έχει φυσική παρουσία στο ΤΠΚ.

Στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» περιλαμβάνονται η διαδικασία προκήρυξης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Υποβολή Αιτήσεων  

Οι ενδιαφέρομενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 07/09/2020, με τους ακόλουθους δύο (2) τρόπους:

  1. στην ηλεκτρονική διεύθυνση irini.zanti@cut.ac.cy, και
  2. σε έντυπη μορφή: δια χειρός παράδοση στα γραφεία της Υπηρεσίας Έρευνας (Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, 2ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός) ή συστημένη αποστολή με ταχυδρομείο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Υπόψη Υπηρεσίας Έρευνας, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός).

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 25 002536 (κα. Ειρήνη Ζαντή) και 25 002348 (Δρ. Μαρίλια Παναγιώτου) καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: irini.zanti@cut.ac.cy ή/και marilia.panayiotou@cut.ac.cy