Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη


Νέα-Ανακοινώσεις

Το ερευνητικό έργο CONCORDIA αποτελεί μια μεγάλη κοινοπραξία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020. Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας  (cybersecurity) και προτείνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω ενός δικτύου αρμοδιοτήτων.

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κοινού χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Μια κοινοπραξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), στην οποία συμμετέχουν εξέχουσες βιομηχανίες, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά εθνικά κέντρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, εγκαινιάζει το έργο H2020 CONCORDIA (Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο για την Έρευνα και την Καινοτομία). To CONCORDIA θα καθοδηγήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το οποίο θα παρέχει τεχνολογική, κοινωνική, και πολιτική ηγεσία στην Ευρώπη. To CONCORDIA στοχεύει στην εφαρμογή ενός κοινού χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

To έργο CONCORDIA είναι ένα τετραετές διεπιστημονικό σχέδιο έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης Ασφαλείας της ΕΕ. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Έρευνας CODE του Πανεπιστημίου Bundeswehr του Μονάχου και περιλαμβάνει 46 εταίρους. "Με τo CONCORDIA ενσωματώνουμε ικανότητες στον κυβερνοχώρο για να ενισχύσουμε την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης", δήλωσε η καθηγήτρια Gabi Dreo, εκτελεστικός διευθυντής του CODE. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 23 εταίρους από τη βιομηχανία και άλλους οργανισμούς και 23 ακαδημαϊκούς εταίρους.

To CONCORDIA εστιάζει στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα για να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφάλειας της Ευρώπης προστατεύοντας την ψηφιακή κοινωνία, οικονομία, και τις θεμελιώδεις αρχές κοινωνικών δεδομένων. To CONCORDIA περιλαμβάνει επαγγελματίες από διάφορους τομείς και υιοθετεί μια περιεκτική προσέγγιση, η οποία προωθεί μια ευρεία συμμαχία που θα καλύπτει την ευρωπαϊκή έρευνα, τη βιομηχανία, και τον δημόσιο τομέα. Με την ανάπτυξη καινοτόμων και εμπορεύσιμων λύσεων για την προστασία της Ευρώπης από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το CONCORDIA θα αξιοποιήσει το ξεχωριστό ευρωπαϊκό κράμα δεξιοτήτων και ταλέντων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό οικοσύστημα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Το σχέδιο θα αποτελέσει θεμελιώδες μέσο για την προώθηση της άριστης έρευνας, της καινοτομίας στην αγορά, της δημιουργίας δεξιοτήτων και ενός οδικού χάρτη έρευνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα του CONCORDIA είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα, να δομηθούν γέφυρες και να τεθούν τα θεμέλια για ισχυρή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ ανέρχεται σε 16 εκατ. Ευρώ με επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 7 εκατ. ευρώ από διάφορες εθνικές αρχές και τη βιομηχανία.

Στα πλαίσια του CONCORDIA, το ΤΕΠΑΚ ηγείται της εργασίας “Ασφάλεια με γνώμονα το χρήστη”, η οποία εμπεριέχει τους πιο κάτω τομείς εργασίας”: 

  1. Τη προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στον ιστοχώρο και εντοπισμό διαρροής δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες για χρήση στοχευμένων διαφημίσεων. Αυτό το κομμάτι αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτόμων μεθόδων οι οποίοι να μπορούν να εντοπίσουν και να θέσουν τέλος σε τέτοιου είδους κακοήθη χρήση προσωπικών δεδομένων.
  2. Τη διαχείριση και επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη για την αποτροπή δημιουργίας ψευδών λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η χρήση blockchain για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας. Αυτή η πλατφόρμα θα βοηθήσει το χρήστη να επαληθεύσει τη ταυτότητα του χρησιμοποιώντας αυτόματες μεθόδους (OCR, face recognition, face detection, κτλ.), καθώς και να ενοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα με την ψηφιακή.
  3. Την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτός ο τομέας  αποσκοπεί στον εντοπισμό των λογαριασμών που διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και την ανάλυση και τον εντοπισμό αυτών των πληροφοριών με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής (https://www.socialcomputing.eu/)  του ΤΕΠΑΚ ανέρχεται στα 256 χιλιάδες Ευρώ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου στο ΤΕΠΑΚ είναι ο Δρ. Μιχαήλ Σιριβιανός.

 

Website: concordia-h2020.eu

Twitter: @concordiah2020

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/concordia-h2020

Facebook: Concordia.eu

https://netsysci.cut.ac.cy/concordia  

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Το ερευνητικό έργο CONCORDIA αποτελεί μια μεγάλη κοινοπραξία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020. Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας  (cybersecurity) και προτείνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μέσω ενός δικτύου αρμοδιοτήτων.

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κοινού χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Μια κοινοπραξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), στην οποία συμμετέχουν εξέχουσες βιομηχανίες, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά εθνικά κέντρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, εγκαινιάζει το έργο H2020 CONCORDIA (Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο για την Έρευνα και την Καινοτομία). To CONCORDIA θα καθοδηγήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, το οποίο θα παρέχει τεχνολογική, κοινωνική, και πολιτική ηγεσία στην Ευρώπη. To CONCORDIA στοχεύει στην εφαρμογή ενός κοινού χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

To έργο CONCORDIA είναι ένα τετραετές διεπιστημονικό σχέδιο έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης Ασφαλείας της ΕΕ. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Έρευνας CODE του Πανεπιστημίου Bundeswehr του Μονάχου και περιλαμβάνει 46 εταίρους. "Με τo CONCORDIA ενσωματώνουμε ικανότητες στον κυβερνοχώρο για να ενισχύσουμε την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης", δήλωσε η καθηγήτρια Gabi Dreo, εκτελεστικός διευθυντής του CODE. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 23 εταίρους από τη βιομηχανία και άλλους οργανισμούς και 23 ακαδημαϊκούς εταίρους.

To CONCORDIA εστιάζει στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα για να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφάλειας της Ευρώπης προστατεύοντας την ψηφιακή κοινωνία, οικονομία, και τις θεμελιώδεις αρχές κοινωνικών δεδομένων. To CONCORDIA περιλαμβάνει επαγγελματίες από διάφορους τομείς και υιοθετεί μια περιεκτική προσέγγιση, η οποία προωθεί μια ευρεία συμμαχία που θα καλύπτει την ευρωπαϊκή έρευνα, τη βιομηχανία, και τον δημόσιο τομέα. Με την ανάπτυξη καινοτόμων και εμπορεύσιμων λύσεων για την προστασία της Ευρώπης από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το CONCORDIA θα αξιοποιήσει το ξεχωριστό ευρωπαϊκό κράμα δεξιοτήτων και ταλέντων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό οικοσύστημα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Το σχέδιο θα αποτελέσει θεμελιώδες μέσο για την προώθηση της άριστης έρευνας, της καινοτομίας στην αγορά, της δημιουργίας δεξιοτήτων και ενός οδικού χάρτη έρευνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα του CONCORDIA είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα, να δομηθούν γέφυρες και να τεθούν τα θεμέλια για ισχυρή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ ανέρχεται σε 16 εκατ. Ευρώ με επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 7 εκατ. ευρώ από διάφορες εθνικές αρχές και τη βιομηχανία.

Στα πλαίσια του CONCORDIA, το ΤΕΠΑΚ ηγείται της εργασίας “Ασφάλεια με γνώμονα το χρήστη”, η οποία εμπεριέχει τους πιο κάτω τομείς εργασίας”: 

  1. Τη προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στον ιστοχώρο και εντοπισμό διαρροής δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες για χρήση στοχευμένων διαφημίσεων. Αυτό το κομμάτι αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτόμων μεθόδων οι οποίοι να μπορούν να εντοπίσουν και να θέσουν τέλος σε τέτοιου είδους κακοήθη χρήση προσωπικών δεδομένων.
  2. Τη διαχείριση και επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη για την αποτροπή δημιουργίας ψευδών λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η χρήση blockchain για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας. Αυτή η πλατφόρμα θα βοηθήσει το χρήστη να επαληθεύσει τη ταυτότητα του χρησιμοποιώντας αυτόματες μεθόδους (OCR, face recognition, face detection, κτλ.), καθώς και να ενοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα με την ψηφιακή.
  3. Την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτός ο τομέας  αποσκοπεί στον εντοπισμό των λογαριασμών που διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και την ανάλυση και τον εντοπισμό αυτών των πληροφοριών με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής (https://www.socialcomputing.eu/)  του ΤΕΠΑΚ ανέρχεται στα 256 χιλιάδες Ευρώ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου στο ΤΕΠΑΚ είναι ο Δρ. Μιχαήλ Σιριβιανός.

 

Website: concordia-h2020.eu

Twitter: @concordiah2020

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/concordia-h2020

Facebook: Concordia.eu

https://netsysci.cut.ac.cy/concordia