Περιστασιακή Φοίτηση

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, εξαιρουμένων των φοιτητών/τριών αντιστοιχίας και ανταλλαγών, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα ή τις θεματικές ενότητες στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης, με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Με ευθύνη της Υπηρεσίας Σπουδών δημοσιεύοντα τα μαθήματα που δέχονται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα και σχετικές πληροφορίες. 

Αριθμός θέσεων

Ο αριθμός των φοιτητών/τριών περιστασιακής φοίτησης, συνυπολογιζόμενος με φοιτητές/τριες αντιστοιχίας και ανταλλαγής,  δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 10% των κανονικών φοιτητών που εγγράφονται σε ένα μάθημα. Από το όριο αυτό εξαιρούνται μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ή/και αντιστοιχίας ή/και ανταλλαγής. Με εισήγηση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί υπέρβαση του ορίου του 10%.

Φοίτηση

Η φοίτηση στο ΤΕΠΑΚ είναι υποχρεωτική. Η σειρά με την οποία εγγράφονται οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης σε μαθήματα καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες. 

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης γίνεται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Σε περίπτωση επιθυμίας επανάληψης μαθήματος λόγω αποτυχίας οι φοιτητές/τριες θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

Στο τέλος της φοίτησης ο/η φοιτητής/τρια περιστασιακής φοίτησης παίρνει Αναλυτική Βαθμολογία

Δίδακτρα

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν δίδακτρα ύψους €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Περιστασιακή Φοίτηση

Φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ονομάζονται οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα ή θεματικές ενότητες ή και τα δύο, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, εξαιρουμένων των φοιτητών/τριών αντιστοιχίας και ανταλλαγών, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε άτομο έχει απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά.

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα ή τις θεματικές ενότητες στα οποία θα δεχθεί φοιτητές περιστασιακής φοίτησης, με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Με ευθύνη της Υπηρεσίας Σπουδών δημοσιεύοντα τα μαθήματα που δέχονται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα και σχετικές πληροφορίες. 

Αριθμός θέσεων

Ο αριθμός των φοιτητών/τριών περιστασιακής φοίτησης, συνυπολογιζόμενος με φοιτητές/τριες αντιστοιχίας και ανταλλαγής,  δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 10% των κανονικών φοιτητών που εγγράφονται σε ένα μάθημα. Από το όριο αυτό εξαιρούνται μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης ή/και αντιστοιχίας ή/και ανταλλαγής. Με εισήγηση του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτραπεί υπέρβαση του ορίου του 10%.

Φοίτηση

Η φοίτηση στο ΤΕΠΑΚ είναι υποχρεωτική. Η σειρά με την οποία εγγράφονται οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης σε μαθήματα καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές/τριες. 

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων για φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης γίνεται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Σε περίπτωση επιθυμίας επανάληψης μαθήματος λόγω αποτυχίας οι φοιτητές/τριες θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

Στο τέλος της φοίτησης ο/η φοιτητής/τρια περιστασιακής φοίτησης παίρνει Αναλυτική Βαθμολογία

Δίδακτρα

Οι φοιτητές/τριες περιστασιακής φοίτησης καταβάλλουν δίδακτρα ύψους €80 ανά ECTS (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy και στα τηλέφωνα 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).