Εξωτερικές μετεγγραφές και δεύτερο πτυχίο

Ποιοι δικαιούνται να αιτηθούν;

Δικαίωμα αίτησης έχουν πρόσωπα που φοιτούν (για μεταγραφή) ή αποφοίτησαν (για δεύτερο πτυχίο) από ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α΄ κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις και Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησής τους.

Για αίτηση μετεγγραφής και δεύτερου πτυχίου απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον “6,5/10” στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης ή ισοδύναμη με αυτή σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος. Νοείται ότι ο υποψήφιος για μετεγγραφή θα έχει επιτύχει σε τουλάχιστο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή στις αντίστοιχες μονάδες που απαιτούνται για ολοκλήρωση ενός εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος σπουδών, και νοουμένου ότι υποβάλει την αίτηση στον καθορισμένο χρόνο που ορίζεται πιο πάνω.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το κάθε Τμήμα και λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Μέση σταθμική βαθμολογία στο ίδρυμα προέλευσης
 • Βαθμολογία σε διάφορα μαθήματα κατεύθυνσης
 • Αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων στα οποία ο υποψήφιος απέτυχε
 • Βαθμός συνάφειας του προγράμματος σπουδών και των επιμέρους μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης με το Τμήμα προτίμησης
 • Τρόπος και βαθμολογία εισδοχής στο ίδρυμα προέλευσης (π.χ. με εξετάσεις)

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, το οικείο Τμήμα μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

Υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία (αριθμητικά) ανά μάθημα και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.
 • Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων - Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις (μόνο για υποψηφίους μεταγραφής).  Αν ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε αυτές τις εξετάσεις, τότε να υποβάλει βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τις οποίες έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις. 
 • Βεβαίωση από το ΚΥΣΑΤΣ ότι ο κλάδος σπουδών του είναι αναγνωρισμένος (δεν χρειάζεται αν το ίδρυμα προέλευσης είναι δημόσιο-κρατικό).
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης του υποψηφίου (μόνο για υποψηφίους δεύτερου πτυχίου).

Τα Τμήματα μπορεί να ζητήσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα από την ΥΣΦΜ.

Η αίτηση μαζί με όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τις Διαδικτυακής Πύλης στην ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές.

Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

Αναγνώριση μαθημάτων

Φοιτητής που μετεγγράφεται ή γίνεται δεκτός για δεύτεορ πτυχίο σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να πιστωθεί μέχρι 120 π.μ. συν τα μαθήματα που απαιτούνται για την εκμάθηση μίας άλλης γλώσσας. Νοείται ότι ο μέγιστος συνολικός χρόνος διάρκειας σπουδών μετεγγραφόμενων φοιτητών, σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου έχει φοιτήσει, είναι δώδεκα εξάμηνα εκ των οποίων τα τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα είναι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εξωτερική μεταγραφή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο Πανεπιστήμιο προέλευσής του.

Το Τμήμα υποδοχής καθορίζει τον αριθμό μαθημάτων που θα πιστωθούν. Αναγνώριση μονάδων μπορεί να πάρει κάποιος φοιτητής που προέρχεται από μετεγγραφή, Δεύτερο Πτυχίο και εισαγωγικές εξετάσεις. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαλλαγές και πιστώσεις από μαθήματα   γλώσσας.

Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών που μετεγγράφονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα ή δεύτερο πτυχίο αναγράφονται τα αντίστοιχα μαθήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών. Για αναγνώριση μαθημάτων επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναγράφεται η δήλωση «Μάθημα Επιλογής» και οι πιστωτικές μονάδες που θα πιστωθούν στο φοιτητή. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που αναγνωρίζεται στο φοιτητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 πιστωτικές μονάδες.

Εξωτερικές μετεγγραφές και δεύτερο πτυχίο

Ποιοι δικαιούνται να αιτηθούν;

Δικαίωμα αίτησης έχουν πρόσωπα που φοιτούν (για μεταγραφή) ή αποφοίτησαν (για δεύτερο πτυχίο) από ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Ο υποψήφιος για μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α΄ κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις και Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησής τους.

Για αίτηση μετεγγραφής και δεύτερου πτυχίου απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον “6,5/10” στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης ή ισοδύναμη με αυτή σύμφωνα με την κρίση του Τμήματος. Νοείται ότι ο υποψήφιος για μετεγγραφή θα έχει επιτύχει σε τουλάχιστο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή στις αντίστοιχες μονάδες που απαιτούνται για ολοκλήρωση ενός εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος σπουδών, και νοουμένου ότι υποβάλει την αίτηση στον καθορισμένο χρόνο που ορίζεται πιο πάνω.

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το κάθε Τμήμα και λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Μέση σταθμική βαθμολογία στο ίδρυμα προέλευσης
 • Βαθμολογία σε διάφορα μαθήματα κατεύθυνσης
 • Αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων στα οποία ο υποψήφιος απέτυχε
 • Βαθμός συνάφειας του προγράμματος σπουδών και των επιμέρους μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης με το Τμήμα προτίμησης
 • Τρόπος και βαθμολογία εισδοχής στο ίδρυμα προέλευσης (π.χ. με εξετάσεις)

Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, το οικείο Τμήμα μπορεί να λάβει υπόψη ιατρικούς/οικονομικούς/κοινωνικούς λόγους υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

Υποψήφιος για μετεγγραφή πρέπει να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία (αριθμητικά) ανά μάθημα και ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.
 • Βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων - Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις (μόνο για υποψηφίους μεταγραφής).  Αν ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε αυτές τις εξετάσεις, τότε να υποβάλει βαθμούς εισαγωγικών εξετάσεων με βάση τις οποίες έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις. 
 • Βεβαίωση από το ΚΥΣΑΤΣ ότι ο κλάδος σπουδών του είναι αναγνωρισμένος (δεν χρειάζεται αν το ίδρυμα προέλευσης είναι δημόσιο-κρατικό).
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης του υποψηφίου (μόνο για υποψηφίους δεύτερου πτυχίου).

Τα Τμήματα μπορεί να ζητήσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα από την ΥΣΦΜ.

Η αίτηση μαζί με όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τις Διαδικτυακής Πύλης στην ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου, που την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές.

Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψηφίους.

Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του.

Αναγνώριση μαθημάτων

Φοιτητής που μετεγγράφεται ή γίνεται δεκτός για δεύτεορ πτυχίο σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να πιστωθεί μέχρι 120 π.μ. συν τα μαθήματα που απαιτούνται για την εκμάθηση μίας άλλης γλώσσας. Νοείται ότι ο μέγιστος συνολικός χρόνος διάρκειας σπουδών μετεγγραφόμενων φοιτητών, σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπου έχει φοιτήσει, είναι δώδεκα εξάμηνα εκ των οποίων τα τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα είναι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εξωτερική μεταγραφή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα του πιστώνεται το ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο Πανεπιστήμιο προέλευσής του.

Το Τμήμα υποδοχής καθορίζει τον αριθμό μαθημάτων που θα πιστωθούν. Αναγνώριση μονάδων μπορεί να πάρει κάποιος φοιτητής που προέρχεται από μετεγγραφή, Δεύτερο Πτυχίο και εισαγωγικές εξετάσεις. Το Κέντρο Γλωσσών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαλλαγές και πιστώσεις από μαθήματα   γλώσσας.

Στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών που μετεγγράφονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα ή δεύτερο πτυχίο αναγράφονται τα αντίστοιχα μαθήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών. Για αναγνώριση μαθημάτων επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα αναγράφεται η δήλωση «Μάθημα Επιλογής» και οι πιστωτικές μονάδες που θα πιστωθούν στο φοιτητή. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που αναγνωρίζεται στο φοιτητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 πιστωτικές μονάδες.