Κανόνες διαμονής ενοίκων σε διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο

[ανοίξτε σε pdf]

1.  Κανόνες Διαμονής

Κάθε ένοικος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συμφωνία ενοικίασης με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην οποία θα αναφέρονται οι πρόνοιες της ενοικίασης, και θα παραπέμπει στους παρόντες κανόνες διαμονής, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Γραφείου Στέγασης. Οι ένοικοι θα πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής και τις πρόνοιες συμφωνίας ενοικίασης. Οι παρόντες κανόνες  μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή, κατά την κρίση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, και σε περίπτωση που το επιβάλουν οι περιστάσεις. Οι Κανόνες Διαμονής θα ισχύουν για όλους τους ενοίκους καθώς επίσης και για  τους επισκέπτες  / φιλοξενούμενούς τους.

 

2.  Συμφωνία Ενοικίασης

Η συμφωνία ενοικίασης θα υπογράφεται από τα μέρη, πριν την παραλαβή δωματίου/διαμερίσματος,  σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).  Σε περίπτωση που, φοιτητής που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της συμφωνίας, και δεν έχει ενημερώσει για τους λόγους της μη προσέλευσης του το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή τη περίπτωση και χωρίς καμιά προειδοποίηση στον φοιτητή, το διαμέρισμα / δωμάτιο θα παραχωρείται από την ΥΣΦΜ σε επιλαχόντα και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον της εν λόγω υπηρεσίας ή  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Νοείται ότι ο υποψήφιος ένοικος θα ειδοποιείται από την ΥΣΦΜ ότι εξασφάλισε δωμάτιο και ότι θα πρέπει να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα για την επικύρωση της συμφωνίας.

2.1 Ανανέωση Συμφωνίας Ενοικίασης

Ο ένοικος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της συμφωνίας ενοικίασης, το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου και το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προκηρύσσει.

2.2  Ακύρωση ή διακοπή Συμφωνίας Ενοικίασης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση ή διακοπή της συμφωνίας ενοικίασης στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Ο ένοικος δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα εξαμήνου, σύμφωνα με στοιχεία της ΥΣΦΜ που συγκεντρώνονται με τη λήξη της διαδικασίας εγγραφής και πρόσθεσης/αφαίρεσης μαθημάτων.
 • Ο ένοικος έχει αποχωρήσει ή έχει διαγραφεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση το μητρώο της ΥΣΦΜ.
 • Ο ένοικος δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο ενοικίασης και της προθεσμίες διευθέτησης αυτών (προκαταβολή /ενοίκιο /πρόστιμο). 
 • Ο ένοικος δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας ενοικίασης και τους  παρόντες κανόνες διαμονής  (βλ. παράγραφο 10).
 • Ο ένοικος δεν έχει παρουσιαστεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για παραλαβή του δωματίου σύμφωνα με την παράγραφο  3.
 • Την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος         «Θερινής Διαμονής», για διαμονή ειδικών φιλοξενουμένων. Φοιτητές ένοικοι των κτηρίων που θα αξιοποιούνται για τη «Θερινή Διαμονή», οι οποίοι επιθυμούν αιτιολογημένα να διαμένουν στη Λεμεσό τη θερινή περίοδο, μετά από αίτημα τους δύναται να μετακινούνται σε άλλο κτήριο, σε διαμέρισμα αναλόγως της διαθεσιμότητας.

2.3 Διακοπή ή τερματισμός του Συμβολαίου Ενοικίασης από τους Ενοίκους

Οι ένοικοι μπορούν να τερματίσουν ή να διακόψουν το συμβόλαιο ενοικίασης στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών π.χ. ERASMUS
 • Με την αποχώρηση τους από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 •  Άλλοι λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση έγκρισης για διακοπή του συμβολαίου διαμονής εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ

Σε περίπτωση διακοπής  ή τερματισμού του συμβολαίου ενοικίασης ισχύουν τα ακόλουθα :

 • Ο Ένοικος ή το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ ως συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν να ενημερώσουν την άλλη πλευρά με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής του συμβολαίου.
 • Εντός της περιόδου αυτής η ΥΣΦΜ θα προσπαθήσει  να βρει αντικαταστάτη από τους καταλόγους των επιλαχόντων για διαμονή.
 • Σε περίπτωση που βρεθεί αντικαταστάτης του ενοίκου που έχει διακόψει το συμβόλαιο διαμονής παρακρατείται το ποσό του ενοίκιο μέχρι και την ημερομηνία εισαγωγής του καινούργιου ενοίκου. Κατά την αποχώρηση του ενοίκου το ποσό που έχει δοθεί ως εγγύηση θα επιστραφεί εφόσον κριθεί από τον αρμόδιο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ ότι το ενοικιασθέν δωμάτιο/διαμέρισμα παραλαμβάνεται σε άριστη κατάσταση.
 • Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αντικαταστάτης του ενοίκου που αποχωρεί, ο αποχωρών ένοικος οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ενοικίων για όλη την περίοδο ενοικίασης όπως αυτή αναφέρεται στο συμβόλαιο ενοικίασης  και αφορά το τρέχων έτος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ένοικος δεν δώσει στην ΥΣΦΜ την απαιτούμενη γραπτή προειδοποίηση, όπως προνοείται στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω

Σε κάθε περίπτωση ο ένοικος θα πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά του δωματίου/διαμερίσματος στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ πριν την αναχώρησή του από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

3.  Διαδικασία παραλαβής/ παράδοσης δωματίου/διαμερίσματος

3.1 Παραλαβή δωματίου-διαμερίσματος

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων τα ονόματα των φοιτητών που επιλέγονται για χορήγηση δωματίου η διαμερίσματος.

Η παράδοση των δωματίων στους φοιτητές, γίνεται συνήθως τέλος Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση μία βδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων, όταν το συμβόλαιο είναι 10-μηνο. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη συμβολαίου και η καταβολή του σχετικού ενοικίου ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου.

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να παραμείνει για 11 ή 12 μήνες εντός τους διαμερίσματος, θα μπορεί να υπογράφει 11μηνο ή 12μηνο συμβόλαιο αντίστοιχα και θα πρέπει να καταβάλλει ενοίκιο για αντίστοιχους μήνες, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη του συμβολαίου θα είναι από 1η Ιουλίου ή 1η Αυγούστου αντίστοιχα. 

Σε ξένους και άλλους πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται αργότερα με τη διαδικασία κενών θέσεων, η παράδοση γίνεται το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Η παραλαβή των δωματίων-διαμερισμάτων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης  και εφόσον παρουσιάσουν αποδείξεις πληρωμής της εγγύησης  και της 1ης δόσης ενοικίου.

Σε περίπτωση που φοιτητής που έχει επιλεγεί (δικαιούχος) δεν προσέλθει εντός  της καθορισμένης από την ΥΣΦΜ προθεσμίας για την παραλαβή του δωματίου/διαμερίσματος και δεν έχει ενημερώσει την ΥΣΦΜ για τους λόγους της μη προσέλευσης του, η ΥΣΦΜ θεωρεί ότι  ο φοιτητής έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή την περίπτωση και χωρίς καμία προειδοποίηση το διαμέρισμα / δωμάτιο παραχωρείται σε επιλαχόντα δικαιούχο, και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ή της ΥΣΦΜ

3.2 Παραλαβή εξοπλισμού δωματίων και επιτρεπόμενα είδη

Κατά την παραλαβή του δωματίου/διαμερίσματος, ο δικαιούχος υπογράφει το Έντυπο παραλαβής και το έντυπο της Κατάστασης των παραλαμβανόμενων ειδών. Ο ένοικος θα πρέπει να ελέγξει το δωμάτιο/διαμέρισμα και να υπογράψει την κατάσταση παραλαμβανόμενων ειδών αναφέροντας (κατά την παραλαβή)  τυχόν ελλείψεις και ζημιές ή φθορές στον εξοπλισμό. Ο ένοικος οφείλει να παραδώσει τα παραλαμβανόμενα είδη στην κατάσταση που τα παρέλαβε και  θα ευθύνεται για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, ζημίας και αδικαιολόγητης φθοράς.

Οι φοιτητές μπορούν να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα είδη:

• Στερεοφωνικό σύστημα

• Τηλεόραση

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Εκτυπωτή για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Ξυπνητήρι

• Κλινοσκεπάσματα

• Χαλί

• για ηλεκτρικές συσκευές και επιπρόσθετα έπιπλα, καθώς και οτιδήποτε δεν προνοείται στους παρόντες κανόνες θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση από την ΥΣΦΜ

Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα:

 • Κατοικίδια ζώα
 • Μάτια κουζίνας
 • Τοστιέρες
 • Ηλεκτρική κουβέρτα
 • Στρώμα νερού
 • Λάμπες αλογόνου
 • Καλοριφέρ
 • Αερόθερμο

Με τη λήξη της συμφωνίας ενοικίασης και την αποχώρησή από το δωμάτιο/διαμέρισμα, ο διαμένων σε αυτό έχει υποχρέωση να μετακινήσει όλα τα προσωπικά αντικείμενα και άλλο εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει κατά τον χρόνο της διαμονής του σε αυτό. Σε περίπτωση που ο ένοικος παραλείπει ή κωλυσιεργεί να μετακινήσει προσωπικά  του έπιπλα ή άλλο εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει στο δωμάτιο/διαμέρισμα κατά το χρόνο της διαμονής του, η ΥΣΦΜ θα μετακινήσει και τοποθετήσει αυτά όπως και όπου αυτή κρίνει και ο ένοικος δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ή της ΥΣΦΜ. Οποιαδήποτε ποσά καταβληθούν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ή την ΥΣΦΜ και σχετίζονται με την μετακίνηση των επίπλων ή του εξοπλισμού, ο ένοικος θα υποχρεούται  να καταβάλει τα ποσά αυτά στο Τεχνολογικό πανεπιστήμιο ή στην ΥΣΦΜ

3.3  Παράδοση διαμερίσματος/δωματίου

Θεωρείται δεδομένο ότι οι ένοικοι αναχωρούν την ημέρα λήξης της συμφωνίας διαμονής και ώρα 10.00 π.μ. το αργότερο, εκτός εάν η ΥΣΦΜ ζητήσει την παράδοση του διαμερίσματος πιο νωρίς, με μέγιστο χρονικό διάστημα παράδοσης που δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημέρες.  Νοείται ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε αφαίρεση ή επιστροφή ενοικίου λόγω αυτής της υποχρέωσης. Τα δωμάτια θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση.

Πριν  την αναχώρηση κάθε ενοίκου, το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ είναι υπεύθυνο για να ελέγξει το διαμέρισμα/δωμάτιο στην παρουσία του ενοίκου και με βάση την κατάσταση παραλαμβανόμενων ειδών για εντοπισμό τυχόν ζημιών ή/και ελλείψεων ή/και αδικαιολόγητων φθορών τόσο στο δωμάτιο/διαμέρισμα, όσο και στον εξοπλισμό ή τα περιεχόμενα του.  Το Γραφείο  στέγασης είναι επίσης υπεύθυνο για  τη συμπλήρωση του Εντύπου Παράδοσης και εντοπισμό οποιωνδήποτε εκκρεμοτήτων.

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του δωματίου/διαμερίσματος ο υπεύθυνος του γραφείου στέγασης της ΥΣΦΜ διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο δωμάτιο/διαμέρισμα ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς και σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, ο φοιτητής θα ευθύνεται προσωπικά για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται. 

3.4. Κλειδιά / Κάρτα Εισόδου

Με την παράδοση του δωματίου/διαμερίσματος, κάθε ένοικος θα παραλαμβάνει δύο κλειδιά/ κάρτα εισόδου. Ένα κλειδί για την πόρτα της κύριας εισόδου στο κτήριο στο οποίο βρίσκεται το δωμάτιο/διαμέρισμα,  και ένα κλειδί/ κάρτα εισόδου για την πόρτα εισόδου στο διαμέρισμα/δωμάτιό του.  Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση του ενοίκου, αυτά δεν επιστραφούν στην ΥΣΦΜ, θα αφαιρείται  το ποσό των €25.00 από το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης.

Για λόγους ασφάλειας, κάθε ένοικος οφείλει να ενημερώνει αμέσως την ΥΣΦΜ σε περίπτωση απώλειας οποιουδήποτε κλειδιού/ κάρτας εισόδου.  Σε τέτοια περίπτωση, η ΥΣΦΜ  θα προβαίνει σε άμεση αλλαγή της κλειδαριάς δωματίου / διαμερίσματος / κυρίας εισόδου και το δαπανηθέν ποσό θα επωμίζεται ο ένοικος. Οι ένοικοι σε καμία περίπτωση ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα αλλαγής  των κλειδαριών των δωματίων / διαμερισμάτων τους αυτοβούλως.

 

4. Συμπεριφορά ενοίκων

Κάθε ένοικος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και με τρόπο που να μην προκαλεί ενόχληση ή απειλή της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας των υπόλοιπων ενοίκων, του προσωπικού και των συνεργατών της ΥΣΦΜ, των διαφόρων συνεργείων που θα εργάζονται στο ακίνητο, καθώς επίσης και των ιδιοκτητών, κατόχων ή ενοικιαστών γειτονικών ακινήτων. Ο ένοικος δεν επιτρέπεται να προκαλεί ζημιές και φθορές στο διαμέρισμα/δωμάτιό του και στους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοίκους δημιουργεί  οποιαδήποτε προβλήματα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και η ΥΣΦΜ θα επιβάλουν στον ένοικο πειθαρχικά μέτρα.

4.1  Θόρυβος

Ο υπερβολικός θόρυβος θεωρείται παρενόχληση για τους υπόλοιπους ενοίκους.  Οι ένοικοι  κάθε κτηρίου θα πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας οι οποίες είναι από 15.00 μέχρι 17.30 και από 24.00 μέχρι 08.00.

Πέραν των ωρών αυτών, αναμένεται ότι οι ένοικοι κάθε κτηρίου θα τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης και θα σέβονται την ησυχία  του άλλου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.  Για παράδειγμα, η λειτουργία των ηχείων ενός στερεοφωνικού συστήματος στη διαπασών απαγορεύεται αυστηρά.

4.2 Ρίξιμο αντικειμένων

Απαγορεύεται αυστηρά το ρίξιμο οποιανδήποτε αντικειμένων από τα παράθυρα.

4.3  Φύλαξη κατοικίδιων ζώων

Απαγορεύεται αυστηρά η φύλαξη στα δωμάτια ή στους κοινόχρηστους χώρους κατοικίδιων ζώων.

4.4 Φιλοξενία τρίτων

Οι κανόνες καλής συμβίωσης, προϋποθέτουν κάποιους περιορισμούς. Οι ένοικοι  οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα των υπολοίπων για ασφάλεια, ιδιωτική ζωή, ώρες κοινής ησυχίας για διάβασμα και ύπνο και να διασφαλίζουν  ένα καλό περιβάλλον διαμονής.

Η επίσκεψη ή /και διανυκτέρευση τρίτων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω υπόψη. Οι επισκέψεις τρίτων επιτρέπονται μεταξύ 08.00  και 24.00 τις καθημερινές και την Κυριακή και 08.00 - 02.00 την Παρασκευή και το Σάββατο. Η διανυκτέρευση τρίτων θα πρέπει να γίνεται μετά από συμπλήρωση σχετικού εντύπου και έγκριση από την ΥΣΦΜ. Κάθε ένοικος δικαιούται να έχει φιλοξενούμενο για διανυκτέρευση συνολικά μέχρι 52 μέρες ετησίως. Η διανυκτέρευση δε θα πρέπει να υπερβαίνει δύο συνεχόμενες ή διαφορετικές ημέρες μέσα στην ίδια εβδομάδα. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να υπερβεί τις 26 διανυκτερεύσεις.  Εξαίρεση αποτελούν οι περίοδοι διακοπών όπου μετά από έγκριση της ΥΣΦΜ μπορεί να φιλοξενηθεί άτομο μέχρι και 7 συνεχόμενες ημέρες,

Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και τηρούν τους κανόνες διαμονής. Οι ένοικοι είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των φιλοξενουμένων τους και υπόχρεοι καταβολής αποζημίωσης για ζημιές και φθορές που τυχόν προκληθούν από αυτούς. Σε περίπτωση που προκαλείται πρόβλημα από την παρουσία επισκέπτη / φιλοξενουμένου στις εστίες, το Γραφείο Στέγασης δύναται να απαγορεύσει την είσοδό του στις εστίες/διαμερίσματα είτε ως επισκέπτη είτε ως φιλοξενούμενου.

 

5. Καθαριότητα/υγιεινή / ασφάλεια:

Η καθαριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της διαμονής των φοιτητών.  Κάθε ένοικος οφείλει να έχει υπόψη του τα ακόλουθα:

5.1  Να διατηρεί το διαμέρισμα/δωμάτιο του και τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής (Η προμήθεια ειδών καθαρισμού για τα δωμάτια και τις κοινόχρηστες κουζίνες βαρύνει τους ίδιους).

5.2  Για την καθαριότητα των κοινόχρηστων κουζινών ετοιμάζεται πρόγραμμα καθηκόντων από τους Βοηθούς Διαμονής και όλοι οι ένοικοι οφείλουν συμμετέχουν.

5.3  Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται από συνεργείο. Η ευθύνη του συνεργείου όσο αφορά τις κοινόχρηστες κουζίνες περιορίζεται στην απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους κάδους απορριμμάτων και τον καθαρισμό του πατώματος. Το πλύσιμο και η φύλαξή των οικιακών συσκευών και σκευών είναι αποκλειστική ευθύνη των ενοίκων.

5.4  Οι ένοικοι πρέπει να σέβονται και να ακολουθούν σχετικές οδηγίες του/της Υπεύθυνού/ης,  της ΥΣΦΜ.

5.5  Απαγορεύεται η ρίψη σκυβάλων ή άλλων άχρηστων αντικειμένων σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους εναπόθεσης σκυβάλων.

5.1.  Ασφάλεια και υγεία ενοίκων

Για λόγους ασφάλειας και υγείας, κάθε ένοικος οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα:

 • να κλειδώνει την πόρτα και τα παράθυρα του διαμερίσματος/δωματίου του
 • να φροντίζει έτσι ώστε οι πόρτες διαφυγής και οι πόρτες εισόδων ορόφων να παραμένουν κλειστές και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση
 • να ενημερώνει αμέσως  την ΥΣΦΜ για διακίνηση ύποπτων ατόμων
 • να αναφέρει αμέσως στην ΥΣΦΜ περιστατικά  κλοπών κλπ
 • να ενημερώνει αμέσως την ΥΣΦΜ σε περίπτωση ασθένειας του ιδίου ή σε περίπτωση που άλλος ένοικος  πάσχει από μεταδοτικό νόσημα
 • να ενημερώνει αμέσως την ΥΣΦΜ στην περίπτωση απώλειας του κλειδιού δωματίου ή/και εισόδου του κτηρίου στο οποίο διαμένει
 • να τηρεί οδηγίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας και να συμμετέχει σε ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα ασφάλειας και υγείας που διοργανώνει η ΥΣΦΜ

5.2 Χρήση εύφλεκτων υλικών/ όπλων/ εκρηκτικών υλών/ ναρκωτικών

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τους ενοίκους αντικειμένων και ουσιών που απειλούν την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως: εύφλεκτες ουσίες π.χ. βενζίνη, όπλα, εκρηκτικές ύλες, ναρκωτικά, και άλλες απαγορευμένες ουσίες.

5.3 Δίκυκλα

Απαγορεύεται η φύλαξη και επιδιόρθωση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στα δωμάτια, στις σκάλες και διαδρόμους).

5.4   Κάπνισμα

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στους κοινόχρηστους χώρους. Κάθε ένοικος  έχει το δικαίωμα να ζητήσει από ένα άλλο να διακόψει αμέσως το κάπνισμα στους χώρους αυτούς.

 

5.5   Φωτιά

Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς. Σε περίπτωση εκδηλώσεων από οργανωμένα φοιτητικά σύνολα (βλέπε Παράγραφο 16) που περιλαμβάνουν ψήσιμο φαγητών στα κάρβουνα, το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της ΥΣΦΜ και στους χώρους που θα υποδείξει αυτή.

5.6  Μπαλκόνια και έξοδοι κινδύνου

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για ψήσιμο φαγητού στα μπαλκόνια. Απαγορεύεται επίσης η χρήση των εξόδων κινδύνου εκτός από τις περιπτώσεις  επειγόντων  περιστατικών.

 

6. Χρήση και συντήρηση Διαμερισμάτων/δωματίων και κοινόχρηστων χώρων

6.1  Υπενοικίαση δωματίου / Παραχώρηση δωματίου σε τρίτους

Απαγορεύεται η εκμίσθωση, υπενοικίαση  ή / και παραχώρηση των δωματίων/διαμερισμάτων από τον ένοικο σε τρίτους.  Οι ένοικοι που προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια  απομακρύνονται αμέσως  και διά παντός από το διαμέρισμα/δωμάτιο και δεν θα γίνεται δεκτή στο μέλλον αίτησή τους για διαμονή.

Τις ίδιες συνέπειες έχει και ο επωφελούμενος της  παραχώρησης του δωματίου, αν είναι φοιτητής.

6.2 Πρόκληση ζημιών

Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια ή/και φθορά  που θα προκληθεί στους χώρους και στον εξοπλισμό.  Η ΥΣΦΜ είναι αρμόδια να διερευνά τέτοια περιστατικά και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.  Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε η ΥΣΦΜ προωθεί τη λήψη πειθαρχικών μέτρων επιπροσθέτως  της καταβολής αποζημίωσης από τον υπαίτιο.

Η καταβολή αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 10.

6.3 Εξοπλισμός πυρασφάλειας

Ο βανδαλισμός ή  η κλοπή του εξοπλισμού πυρασφάλειας οποιουδήποτε κτηρίου/διαμερίσματος/δωματίου αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Ο αρμόδιος λειτουργός της ΥΣΦΜ υποβάλλει σχετική αναφορά στην ΥΣΦΜ η οποία προβαίνει σε άμεση χρέωση του υπαίτιου για κάθε κατεστραμμένο ή κλεμμένο μέρος του εξοπλισμού,  και  λήψη πειθαρχικών μέτρων (βλ. παράγραφο 10).

Σε περίπτωση που ο ένοχος δεν εξευρεθεί, τότε όλοι οι ένοικοι  του συγκεκριμένου κτηρίου είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το πρόστιμο (βλ. παράγραφο 10). 

Το ανάλογο  πρόστιμο και η ίδια διαδικασία χρέωσης και λήψης περαιτέρω πειθαρχικών μέτρων ισχύουν για κάθε σκόπιμη λειτουργία  του συναγερμού πυρκαγιάς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.

6.4  Μετατροπές στο δωμάτιο/κοινόχρηστους χώρους

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του δωματίου συμπεριλαμβανομένου του μπαλκονιού και των κοινόχρηστων χώρων.  Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι πιο κάτω ενέργειες:

 • βάψιμο τοίχων
 • εγχάραξη/σχεδίαση παραστάσεων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους
 • η τοποθέτηση καρφιών και επικόλληση φωτογραφιών/ εντύπων/αφισών στους τοίχους και τα έπιπλα με τρόπο που προκαλείται φθορά
 • η τοποθέτηση διαχωριστικών
 • οποιαδήποτε μετατροπή, ενέργεια ή / και εγκατάσταση εξοπλισμού που δημιουργεί θέμα ασφάλειας, λειτουργικότητας ή / και παρέμβασης στην αισθητική των κτηρίων
 • Οποιαδήποτε τροποποίηση, βάψιμο ή καταστροφή στον εξοπλισμό που υπάρχει στο δωμάτιο.

6.5. Χρήση κοινόχρηστών χώρων

Οι ένοικοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στη  χρήση του κοινόχρηστου χώρου και να αναφέρουν αμέσως  στο Γραφείο Στέγασης οποιαδήποτε προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας.

6.6. Χώρος πλυντηρίων

Σε κάποια κτιριακά συγκροτήματα υπάρχουν χώροι πλυντηρίων στους οποίους λειτουργούν πλυντήρια και στεγνωτήρια με ή χωρίς κερματοδέκτες  για αποκλειστική χρήση από τους ενοίκους.

Οι ένοικοι υποχρεούνται να λειτουργούν και να χρησιμοποιούν τα πλυντήρια/στεγνωτήρια με κάθε προσοχή και επιμέλεια και να μην δημιουργούν οποιαδήποτε ζημιά.

6.7. Χώρος στάθμευσης

Ένοικοι κάτοχοι αυτοκινήτων θα πρέπει να σταθμεύουν τα οχήματα τους μόνο στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης των κτιρίων, εάν διατίθενται, σύμφωνα με την πολιτική χώρων στάθμευσης που καθορίζει το Πανεπιστήμιο.

 

7.  Έλεγχος δωματίων

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ είναι αρμόδιο να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των δωματίων, κατά διαστήματα και να εισέρχεται σε αυτά για τους πιο κάτω λόγους:

 • Συντήρηση και επισκευή
 • Έλεγχος ασφάλειας δωματίου και εξοπλισμού
 • Διαβεβαίωση ότι τα δωμάτια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους
 • Διαβεβαίωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αντικείμενα και ουσίες που απειλούν την υγεία και ασφάλεια των ενοίκων.
 • Επείγοντα περιστατικά
 • Συνεργεία καθαρισμού/συντήρησης εισέρχονται στα δωμάτια μόνο μετά από σχετική συνεννόηση και με την έγκριση  του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ.

Η είσοδος στα δωμάτια από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της ΥΣΦΜ, ή του ιδιοκτήτη γίνεται μετά από συνεννόηση με την ΥΣΦΜ. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων ελέγχων και συντηρήσεων εκδίδεται ανακοίνωση για ενημέρωση των ενοίκων. Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα εισόδου στα διαμερίσματα/ δωμάτια για απροειδοποίητους ελέγχους, επιδιορθώσεις βλαβών, και σε περιπτώσεις έκτακτης και/ή επειγούσης ανάγκης (Ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων περιπτώσεις άμεσου κινδύνου).

Οι ένοικοι  έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την ΥΣΦΜ και να διευκολύνουν το έργο της. Η παρουσία των ενοίκων κατά τον έλεγχο είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Εάν κάποιος ένοικος απουσιάζει, το δωμάτιο του θα ελέγχεται στην απουσία του.

 

8. Οικονομικές εκκρεμότητες

Οι ένοικοι  οφείλουν να πληρώνουν έγκαιρα τα ενοίκιά τους και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. πρόστιμο για πρόκληση ζημιάς ή καθυστέρηση καταβολής ενοικίου) και να προσκομίσουν τις πρωτότυπες αποδείξεις στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ένοικοι  που δεν είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορεί να υπόκεινται σε τερματισμό ή ακύρωση της συμφωνίας διαμονής, πρόστιμό, αναστολή εγγραφής σε μαθήματα ή ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων, ανάλογα με τις αποφάσεις του Γραφείου Στέγασης μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ.

Οι τελειόφοιτοι  ένοικοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έχουν διευθετήσει οικονομικές και άλλες εκκρεμότητες για να δικαιούνται να πάρουν το πτυχίο τους.

Σε περίπτωση που ένοικος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, κατόπιν έγκρισης της ΥΣΦΜ γίνεται ειδική διευθέτηση της αποπληρωμής.

 

9. Διοργάνωση εκδηλώσεων

Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης χώρων στις Εστίες/Διαμερίσματα για την διοργάνωση εκδηλώσεων από τα πιο κάτω οργανωμένα σύνολα, κατά σειρά προτεραιότητας:

 • Γραφείο Στέγασης ΥΣΦΜ
 • Ένοικοι
 • Φ.Ε.ΤΕΠΑΚ
 •  Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων/ Φοιτητικοί Όμιλοι
 • Φοιτητικές Παρατάξεις
 • Άλλα οργανωμένα σύνολα

Μπορούν να διοργανωθούν οι πιο κάτω εκδηλώσεις:

 • Πάρτυ
 • Βραδιές μουσικής / ποίησης
 • Διαλέξεις /συζητήσεις/ εργαστήρια
 • Βραδιές προβολής ταινιών

9.1  Έγκριση Εκδηλώσεων

Για τη διοργάνωση  Εκδηλώσεων, οι διοργανωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ για υποβολή αίτησης, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων στους υπαίθριους ή κοινόχρηστους χώρους από τη ΦΕΤΕΠΑΚ, τους  Ομίλους και άλλα οργανωμένα σύνολα θα πρέπει να γίνεται με την έγκριση του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διεύθυνση έκαστου κτηριακού συγκροτήματος.

9.2   Πρόκληση ζημιάς σε Κοινόχρηστους  χώρους κατά τη τέλεση εκδηλώσεων

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς, απώλειας εξοπλισμού ή αδικαιολόγητης φθοράς, τότε η ΥΣΦΜ προβαίνει σε λήψη πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 10.

9.3   Προϋποθέσεις και Όροι διοργάνωσης Εκδηλώσεων

Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην ΥΣΦΜ τουλάχιστον μια βδομάδα πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.
 • Η εκδήλωση θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των κανόνων διαμονής
 • Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων μετά τις 24:00 τις καθημερινές και την Κυριακή και μετά τις 02:00 την Παρασκευή και Σάββατο.
 • Η διοργάνωση πέραν των δύο εκδηλώσεων την εβδομάδα δεν επιτρέπεται.
 • Ο διοργανωτής της εκδήλωσης έχει την ευθύνη να επιθεωρήσει το χώρο της εκδήλωσης εκ των προτέρων και να ενημερώσει την ΥΣΦΜ για τυχόν ζημιές κλπ στο χώρο.  Ο διοργανωτής θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει στο χώρο και δεν έχει αναφερθεί στην ΥΣΦΜ πριν από την εκδήλωση.
 • Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό μετά την εκδήλωση και επαναφορά όλων των επίπλων / εξοπλισμού του χώρου στην αρχική τους θέση.
 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιονδήποτε ζημιών προκύψουν από την εκδήλωση, όταν δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί ο υπαίτιος της ζημιάς.  Οι ζημιές περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις / αντικαταστάσεις επίπλων / εξοπλισμού, καθαρισμό και συντήρηση χώρου κλπ.
 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν στην εκδήλωση.
 • Το Πανεπιστήμιο και η ΥΣΦΜ δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή / και ατύχημα συμβούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
 • Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε συγκεκριμένο οργανωμένο σύνολο να διοργανώσει εκδήλωση.
 • Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς καμιά προειδοποίηση.

9.4    Ιδιωτικές Συγκεντρώσεις

Η διοργάνωση ιδιωτικών συγκεντρώσεων σε δωμάτιο  ενοίκου  θα πρέπει να γίνεται με βάση τους κανόνες διαμονής και τις κοινές ώρες ησυχίας.  Σε τέτοιες περιπτώσεις η πόρτα του δωματίου θα πρέπει να παραμένει κλειστή.

9.5  Ομαδικές συγκεντρώσεις

Οι  ομαδικές συγκεντρώσεις  ενοίκων πρέπει να περιορίζονται σε τυχόν κοινόχρηστούς χώρους  στο οποίο διαμένουν και  να μην  επεκτείνονται στους διαδρόμους / σκάλες.

Οι ομαδικές συγκεντρώσεις  θα πρέπει να γίνονται με τη συγκατάθεση του  Γραφείου Στέγασης και την ενημέρωση του Βοηθού Διαμονής, υπεύθυνου για το συγκεκριμένο κτήριο.

9.6    Υπαίθριες εκδηλώσεις

Η διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων εντός των ορίων της Εστίας θα πρέπει να γίνεται από οργανωμένα φοιτητικά σύνολα και όχι ιδιώτες και με έγκαιρη ενημέρωση της ΥΣΦΜ.

9.7    Διαφήμιση εκδηλώσεων

Η διαφήμιση εκδηλώσεων στους χώρους διαμονής  μπορεί να γίνει με την ανάρτηση ανακοινώσεων, αφισών και πανό στους καθορισμένους χώρους διαφήμισης δηλ. πινακίδες/χώρους ανάρτησης πανό.

Απαγορεύεται ρητά η επικόλληση αφισών και η γραφή λέξεων και σχεδίαση παραστάσεων στους εσωτερικούς/εξωτερικούς τοίχους σύμφωνα με την παράγραφο 10.4.

Η τοποθέτηση ανακοινώσεων στις θυρίδες των ενοίκων ή κάτω από τις πόρτες των δωματίων  τους επιτρέπεται μόνο σε οργανωμένα φοιτητικά σύνολα και μετά από έγκριση της ΥΣΦΜ.

10. Παράβαση των κανόνων διαμονής/πειθαρχικά μέτρα

Η παράβαση των κανόνων διαμονής έχει ως συνέπεια τη λήψη των πιο κάτω πειθαρχικών μέτρων:

 • Προφορική παρατήρηση, ή
 • Γραπτή προειδοποίηση, ή
 • Τερματισμός συμβολαίου διαμονής, ή
 • Μόνιμη απομάκρυνση ή
 • Πρόστιμο

Τα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η προφορική παρατήρηση ή/και γραπτή προειδοποίηση ή/και πρόστιμο γίνεται άμεσα από τον Υπεύθυνο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ.  Σημειώνεται ότι μετά από δύο γραπτές προειδοποιήσεις ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ δύναται να εισηγηθεί στην Επιτροπή Λειτουργίας φοιτητικών Εστιών τερματισμό της διαμονής ή/και μόνιμη απομάκρυνσή του. 

Σε περίπτωση πρόκλησης από ένοικο ζημιάς, απώλειας ή αδικαιολόγητης φθοράς στους χώρους και εξοπλισμό, τότε ο ένοικος  είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης  ίσης  με το κόστος της ζημιάς το οποίο καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο.  Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε προωθείται και η λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Σε περίπτωση που ο ένοικος  που έχει προκαλέσει τη ζημιά δεν εξευρεθεί, τότε το σύνολο των ενοίκων  του κτιρίου στο οποίο έχει γίνει η ζημιά οφείλουν να καταβάλουν το ποσό της αποζημίωσης. 

Σε περίπτωση εντοπισμού ζημιάς κατά την παράδοση του διαμερίσματος από τον ένοικο, με οδηγίες της ΥΣΦΜ, το Λογιστήριο παρακρατεί από την προκαταβολή κάθε ενοίκου το ποσό της  αποζημίωσης  που του αναλογεί. 

 

11. Απομάκρυνση ενοίκων

Ένοικοι απομακρύνονται μόνιμα μετά από εισήγηση της ΥΣΦΜ και τελική απόφαση της Επιτροπής Λειτουργίας φοιτητικών Εστιών, εκτός εάν τερματιστεί ή ακυρωθεί ή διακοπεί  το συμβόλαιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των κανόνων διαμονής.  Ένοικοι για τους οποίους υποβάλλεται εισήγηση για μόνιμη απομάκρυνση έχουν το δικαίωμα ακρόασης από την Επιτροπή Λειτουργίας φοιτητικών Εστιών πριν τη λήψη απόφασης.

Ένοικοι απομακρύνονται μόνιμα και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή σε αυτή  στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχασαν για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του φοιτητή
 • Δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές  τους υποχρεώσεις ή δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες εισδοχής που έχουν ανακοινωθεί από την ΥΣΦΜ
 • Εκμισθώνουν ή παραχωρούν σε τρίτους το δωμάτιό τους
 • Έχουν προβεί σε πράξεις βανδαλισμού και κλοπές
 • Αποτελούν απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων ενοίκων ή και του προσωπικού.
 • Έχουν στην κατοχή τους, διακινούν ή/και κάνουν χρήση  ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών.

Ένοικοι  απομακρύνονται προσωρινά με απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ όταν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και ασφαλή διαβίωση των άλλων ενοίκων π.χ. μεταδοτικό νόσημα.

 

12. Φιλοξενούμενοι επισκέπτες σύντομης διάρκειας

Η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, δύναται να αποφασίζει σχετικά με τις διαδικασίες για διαμονή επισκεπτών σύντομης διάρκειας, οι οποίοι θα διαμένουν στις Φ.Ε.

 

13. Ειδικοί Φιλοξενούμενοι Θερινής Περιόδου

Η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, δύναται να αποφασίζει σχετικά με τις διαδικασίες για διαμονή ειδικών φιλοξενουμένων κατά τη θερινή περίοδο.

                                                                                     

14. Πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαμονής των φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, διοργανώνει το πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής (ΒΔ)

Οι ΒΔ έχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε θέματα ευημερίας και τήρησης των βασικών κανόνων διαμονής. Οι ΒΔ είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στα διαμερίσματα και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής.   Οι ΒΔ αναφέρονται στον υπεύθυνο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ, που συντονίζει το πρόγραμμα.

Η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, δύναται να αποφασίζει σχετικά με τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τις προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των Βοηθών διαμονής.

 

Εγκρίθηκε κατά την 36η συνεδρία της Συγκλήτου που πραγματοποιήθηκε στις 3/9/2014 και κατά την 32η συνεδρία του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2014.

Κανόνες διαμονής ενοίκων σε διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο

[ανοίξτε σε pdf]

1.  Κανόνες Διαμονής

Κάθε ένοικος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συμφωνία ενοικίασης με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην οποία θα αναφέρονται οι πρόνοιες της ενοικίασης, και θα παραπέμπει στους παρόντες κανόνες διαμονής, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Γραφείου Στέγασης. Οι ένοικοι θα πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής και τις πρόνοιες συμφωνίας ενοικίασης. Οι παρόντες κανόνες  μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή, κατά την κρίση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, και σε περίπτωση που το επιβάλουν οι περιστάσεις. Οι Κανόνες Διαμονής θα ισχύουν για όλους τους ενοίκους καθώς επίσης και για  τους επισκέπτες  / φιλοξενούμενούς τους.

 

2.  Συμφωνία Ενοικίασης

Η συμφωνία ενοικίασης θα υπογράφεται από τα μέρη, πριν την παραλαβή δωματίου/διαμερίσματος,  σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).  Σε περίπτωση που, φοιτητής που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της συμφωνίας, και δεν έχει ενημερώσει για τους λόγους της μη προσέλευσης του το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή τη περίπτωση και χωρίς καμιά προειδοποίηση στον φοιτητή, το διαμέρισμα / δωμάτιο θα παραχωρείται από την ΥΣΦΜ σε επιλαχόντα και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον της εν λόγω υπηρεσίας ή  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Νοείται ότι ο υποψήφιος ένοικος θα ειδοποιείται από την ΥΣΦΜ ότι εξασφάλισε δωμάτιο και ότι θα πρέπει να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα για την επικύρωση της συμφωνίας.

2.1 Ανανέωση Συμφωνίας Ενοικίασης

Ο ένοικος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της συμφωνίας ενοικίασης, το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου και το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προκηρύσσει.

2.2  Ακύρωση ή διακοπή Συμφωνίας Ενοικίασης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να προχωρήσει σε ακύρωση ή διακοπή της συμφωνίας ενοικίασης στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Ο ένοικος δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα εξαμήνου, σύμφωνα με στοιχεία της ΥΣΦΜ που συγκεντρώνονται με τη λήξη της διαδικασίας εγγραφής και πρόσθεσης/αφαίρεσης μαθημάτων.
 • Ο ένοικος έχει αποχωρήσει ή έχει διαγραφεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση το μητρώο της ΥΣΦΜ.
 • Ο ένοικος δεν είναι συνεπής με τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο ενοικίασης και της προθεσμίες διευθέτησης αυτών (προκαταβολή /ενοίκιο /πρόστιμο). 
 • Ο ένοικος δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας ενοικίασης και τους  παρόντες κανόνες διαμονής  (βλ. παράγραφο 10).
 • Ο ένοικος δεν έχει παρουσιαστεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία για παραλαβή του δωματίου σύμφωνα με την παράγραφο  3.
 • Την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος         «Θερινής Διαμονής», για διαμονή ειδικών φιλοξενουμένων. Φοιτητές ένοικοι των κτηρίων που θα αξιοποιούνται για τη «Θερινή Διαμονή», οι οποίοι επιθυμούν αιτιολογημένα να διαμένουν στη Λεμεσό τη θερινή περίοδο, μετά από αίτημα τους δύναται να μετακινούνται σε άλλο κτήριο, σε διαμέρισμα αναλόγως της διαθεσιμότητας.

2.3 Διακοπή ή τερματισμός του Συμβολαίου Ενοικίασης από τους Ενοίκους

Οι ένοικοι μπορούν να τερματίσουν ή να διακόψουν το συμβόλαιο ενοικίασης στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών π.χ. ERASMUS
 • Με την αποχώρηση τους από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 •  Άλλοι λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση έγκρισης για διακοπή του συμβολαίου διαμονής εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ

Σε περίπτωση διακοπής  ή τερματισμού του συμβολαίου ενοικίασης ισχύουν τα ακόλουθα :

 • Ο Ένοικος ή το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ ως συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν να ενημερώσουν την άλλη πλευρά με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημέρες πριν, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής του συμβολαίου.
 • Εντός της περιόδου αυτής η ΥΣΦΜ θα προσπαθήσει  να βρει αντικαταστάτη από τους καταλόγους των επιλαχόντων για διαμονή.
 • Σε περίπτωση που βρεθεί αντικαταστάτης του ενοίκου που έχει διακόψει το συμβόλαιο διαμονής παρακρατείται το ποσό του ενοίκιο μέχρι και την ημερομηνία εισαγωγής του καινούργιου ενοίκου. Κατά την αποχώρηση του ενοίκου το ποσό που έχει δοθεί ως εγγύηση θα επιστραφεί εφόσον κριθεί από τον αρμόδιο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ ότι το ενοικιασθέν δωμάτιο/διαμέρισμα παραλαμβάνεται σε άριστη κατάσταση.
 • Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αντικαταστάτης του ενοίκου που αποχωρεί, ο αποχωρών ένοικος οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ενοικίων για όλη την περίοδο ενοικίασης όπως αυτή αναφέρεται στο συμβόλαιο ενοικίασης  και αφορά το τρέχων έτος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ένοικος δεν δώσει στην ΥΣΦΜ την απαιτούμενη γραπτή προειδοποίηση, όπως προνοείται στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω

Σε κάθε περίπτωση ο ένοικος θα πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά του δωματίου/διαμερίσματος στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ πριν την αναχώρησή του από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

3.  Διαδικασία παραλαβής/ παράδοσης δωματίου/διαμερίσματος

3.1 Παραλαβή δωματίου-διαμερίσματος

Η ΥΣΦΜ ανακοινώνει εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων τα ονόματα των φοιτητών που επιλέγονται για χορήγηση δωματίου η διαμερίσματος.

Η παράδοση των δωματίων στους φοιτητές, γίνεται συνήθως τέλος Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση μία βδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων, όταν το συμβόλαιο είναι 10-μηνο. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη συμβολαίου και η καταβολή του σχετικού ενοικίου ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου.

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να παραμείνει για 11 ή 12 μήνες εντός τους διαμερίσματος, θα μπορεί να υπογράφει 11μηνο ή 12μηνο συμβόλαιο αντίστοιχα και θα πρέπει να καταβάλλει ενοίκιο για αντίστοιχους μήνες, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Σε αυτή την περίπτωση η έναρξη του συμβολαίου θα είναι από 1η Ιουλίου ή 1η Αυγούστου αντίστοιχα. 

Σε ξένους και άλλους πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται αργότερα με τη διαδικασία κενών θέσεων, η παράδοση γίνεται το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Η παραλαβή των δωματίων-διαμερισμάτων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης  και εφόσον παρουσιάσουν αποδείξεις πληρωμής της εγγύησης  και της 1ης δόσης ενοικίου.

Σε περίπτωση που φοιτητής που έχει επιλεγεί (δικαιούχος) δεν προσέλθει εντός  της καθορισμένης από την ΥΣΦΜ προθεσμίας για την παραλαβή του δωματίου/διαμερίσματος και δεν έχει ενημερώσει την ΥΣΦΜ για τους λόγους της μη προσέλευσης του, η ΥΣΦΜ θεωρεί ότι  ο φοιτητής έπαψε να ενδιαφέρεται. Σε αυτή την περίπτωση και χωρίς καμία προειδοποίηση το διαμέρισμα / δωμάτιο παραχωρείται σε επιλαχόντα δικαιούχο, και ο φοιτητής που δεν έχει προσέλθει δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ή της ΥΣΦΜ

3.2 Παραλαβή εξοπλισμού δωματίων και επιτρεπόμενα είδη

Κατά την παραλαβή του δωματίου/διαμερίσματος, ο δικαιούχος υπογράφει το Έντυπο παραλαβής και το έντυπο της Κατάστασης των παραλαμβανόμενων ειδών. Ο ένοικος θα πρέπει να ελέγξει το δωμάτιο/διαμέρισμα και να υπογράψει την κατάσταση παραλαμβανόμενων ειδών αναφέροντας (κατά την παραλαβή)  τυχόν ελλείψεις και ζημιές ή φθορές στον εξοπλισμό. Ο ένοικος οφείλει να παραδώσει τα παραλαμβανόμενα είδη στην κατάσταση που τα παρέλαβε και  θα ευθύνεται για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, ζημίας και αδικαιολόγητης φθοράς.

Οι φοιτητές μπορούν να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα είδη:

• Στερεοφωνικό σύστημα

• Τηλεόραση

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Εκτυπωτή για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Ξυπνητήρι

• Κλινοσκεπάσματα

• Χαλί

• για ηλεκτρικές συσκευές και επιπρόσθετα έπιπλα, καθώς και οτιδήποτε δεν προνοείται στους παρόντες κανόνες θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση από την ΥΣΦΜ

Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα:

 • Κατοικίδια ζώα
 • Μάτια κουζίνας
 • Τοστιέρες
 • Ηλεκτρική κουβέρτα
 • Στρώμα νερού
 • Λάμπες αλογόνου
 • Καλοριφέρ
 • Αερόθερμο

Με τη λήξη της συμφωνίας ενοικίασης και την αποχώρησή από το δωμάτιο/διαμέρισμα, ο διαμένων σε αυτό έχει υποχρέωση να μετακινήσει όλα τα προσωπικά αντικείμενα και άλλο εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει κατά τον χρόνο της διαμονής του σε αυτό. Σε περίπτωση που ο ένοικος παραλείπει ή κωλυσιεργεί να μετακινήσει προσωπικά  του έπιπλα ή άλλο εξοπλισμό που έχει τοποθετήσει στο δωμάτιο/διαμέρισμα κατά το χρόνο της διαμονής του, η ΥΣΦΜ θα μετακινήσει και τοποθετήσει αυτά όπως και όπου αυτή κρίνει και ο ένοικος δεν θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ή της ΥΣΦΜ. Οποιαδήποτε ποσά καταβληθούν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ή την ΥΣΦΜ και σχετίζονται με την μετακίνηση των επίπλων ή του εξοπλισμού, ο ένοικος θα υποχρεούται  να καταβάλει τα ποσά αυτά στο Τεχνολογικό πανεπιστήμιο ή στην ΥΣΦΜ

3.3  Παράδοση διαμερίσματος/δωματίου

Θεωρείται δεδομένο ότι οι ένοικοι αναχωρούν την ημέρα λήξης της συμφωνίας διαμονής και ώρα 10.00 π.μ. το αργότερο, εκτός εάν η ΥΣΦΜ ζητήσει την παράδοση του διαμερίσματος πιο νωρίς, με μέγιστο χρονικό διάστημα παράδοσης που δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημέρες.  Νοείται ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε αφαίρεση ή επιστροφή ενοικίου λόγω αυτής της υποχρέωσης. Τα δωμάτια θα πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση.

Πριν  την αναχώρηση κάθε ενοίκου, το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ είναι υπεύθυνο για να ελέγξει το διαμέρισμα/δωμάτιο στην παρουσία του ενοίκου και με βάση την κατάσταση παραλαμβανόμενων ειδών για εντοπισμό τυχόν ζημιών ή/και ελλείψεων ή/και αδικαιολόγητων φθορών τόσο στο δωμάτιο/διαμέρισμα, όσο και στον εξοπλισμό ή τα περιεχόμενα του.  Το Γραφείο  στέγασης είναι επίσης υπεύθυνο για  τη συμπλήρωση του Εντύπου Παράδοσης και εντοπισμό οποιωνδήποτε εκκρεμοτήτων.

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση του δωματίου/διαμερίσματος ο υπεύθυνος του γραφείου στέγασης της ΥΣΦΜ διαπιστώσει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά στο δωμάτιο/διαμέρισμα ή στα παραλαμβανόμενα είδη, θα παρακρατείται ποσό από την καταβληθείσα εγγύηση. Το ποσό που θα παρακρατείται θα είναι το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της διενεργηθείσας ζημίας ή απώλειας ή φθοράς και σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό, ο φοιτητής θα ευθύνεται προσωπικά για την καταβολή του ποσού που υπολείπεται. 

3.4. Κλειδιά / Κάρτα Εισόδου

Με την παράδοση του δωματίου/διαμερίσματος, κάθε ένοικος θα παραλαμβάνει δύο κλειδιά/ κάρτα εισόδου. Ένα κλειδί για την πόρτα της κύριας εισόδου στο κτήριο στο οποίο βρίσκεται το δωμάτιο/διαμέρισμα,  και ένα κλειδί/ κάρτα εισόδου για την πόρτα εισόδου στο διαμέρισμα/δωμάτιό του.  Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση του ενοίκου, αυτά δεν επιστραφούν στην ΥΣΦΜ, θα αφαιρείται  το ποσό των €25.00 από το ποσό της καταβληθείσας εγγύησης.

Για λόγους ασφάλειας, κάθε ένοικος οφείλει να ενημερώνει αμέσως την ΥΣΦΜ σε περίπτωση απώλειας οποιουδήποτε κλειδιού/ κάρτας εισόδου.  Σε τέτοια περίπτωση, η ΥΣΦΜ  θα προβαίνει σε άμεση αλλαγή της κλειδαριάς δωματίου / διαμερίσματος / κυρίας εισόδου και το δαπανηθέν ποσό θα επωμίζεται ο ένοικος. Οι ένοικοι σε καμία περίπτωση ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα αλλαγής  των κλειδαριών των δωματίων / διαμερισμάτων τους αυτοβούλως.

 

4. Συμπεριφορά ενοίκων

Κάθε ένοικος οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και με τρόπο που να μην προκαλεί ενόχληση ή απειλή της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας των υπόλοιπων ενοίκων, του προσωπικού και των συνεργατών της ΥΣΦΜ, των διαφόρων συνεργείων που θα εργάζονται στο ακίνητο, καθώς επίσης και των ιδιοκτητών, κατόχων ή ενοικιαστών γειτονικών ακινήτων. Ο ένοικος δεν επιτρέπεται να προκαλεί ζημιές και φθορές στο διαμέρισμα/δωμάτιό του και στους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοίκους δημιουργεί  οποιαδήποτε προβλήματα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και η ΥΣΦΜ θα επιβάλουν στον ένοικο πειθαρχικά μέτρα.

4.1  Θόρυβος

Ο υπερβολικός θόρυβος θεωρείται παρενόχληση για τους υπόλοιπους ενοίκους.  Οι ένοικοι  κάθε κτηρίου θα πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας οι οποίες είναι από 15.00 μέχρι 17.30 και από 24.00 μέχρι 08.00.

Πέραν των ωρών αυτών, αναμένεται ότι οι ένοικοι κάθε κτηρίου θα τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης και θα σέβονται την ησυχία  του άλλου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.  Για παράδειγμα, η λειτουργία των ηχείων ενός στερεοφωνικού συστήματος στη διαπασών απαγορεύεται αυστηρά.

4.2 Ρίξιμο αντικειμένων

Απαγορεύεται αυστηρά το ρίξιμο οποιανδήποτε αντικειμένων από τα παράθυρα.

4.3  Φύλαξη κατοικίδιων ζώων

Απαγορεύεται αυστηρά η φύλαξη στα δωμάτια ή στους κοινόχρηστους χώρους κατοικίδιων ζώων.

4.4 Φιλοξενία τρίτων

Οι κανόνες καλής συμβίωσης, προϋποθέτουν κάποιους περιορισμούς. Οι ένοικοι  οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα των υπολοίπων για ασφάλεια, ιδιωτική ζωή, ώρες κοινής ησυχίας για διάβασμα και ύπνο και να διασφαλίζουν  ένα καλό περιβάλλον διαμονής.

Η επίσκεψη ή /και διανυκτέρευση τρίτων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω υπόψη. Οι επισκέψεις τρίτων επιτρέπονται μεταξύ 08.00  και 24.00 τις καθημερινές και την Κυριακή και 08.00 - 02.00 την Παρασκευή και το Σάββατο. Η διανυκτέρευση τρίτων θα πρέπει να γίνεται μετά από συμπλήρωση σχετικού εντύπου και έγκριση από την ΥΣΦΜ. Κάθε ένοικος δικαιούται να έχει φιλοξενούμενο για διανυκτέρευση συνολικά μέχρι 52 μέρες ετησίως. Η διανυκτέρευση δε θα πρέπει να υπερβαίνει δύο συνεχόμενες ή διαφορετικές ημέρες μέσα στην ίδια εβδομάδα. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να υπερβεί τις 26 διανυκτερεύσεις.  Εξαίρεση αποτελούν οι περίοδοι διακοπών όπου μετά από έγκριση της ΥΣΦΜ μπορεί να φιλοξενηθεί άτομο μέχρι και 7 συνεχόμενες ημέρες,

Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και τηρούν τους κανόνες διαμονής. Οι ένοικοι είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των φιλοξενουμένων τους και υπόχρεοι καταβολής αποζημίωσης για ζημιές και φθορές που τυχόν προκληθούν από αυτούς. Σε περίπτωση που προκαλείται πρόβλημα από την παρουσία επισκέπτη / φιλοξενουμένου στις εστίες, το Γραφείο Στέγασης δύναται να απαγορεύσει την είσοδό του στις εστίες/διαμερίσματα είτε ως επισκέπτη είτε ως φιλοξενούμενου.

 

5. Καθαριότητα/υγιεινή / ασφάλεια:

Η καθαριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της διαμονής των φοιτητών.  Κάθε ένοικος οφείλει να έχει υπόψη του τα ακόλουθα:

5.1  Να διατηρεί το διαμέρισμα/δωμάτιο του και τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής (Η προμήθεια ειδών καθαρισμού για τα δωμάτια και τις κοινόχρηστες κουζίνες βαρύνει τους ίδιους).

5.2  Για την καθαριότητα των κοινόχρηστων κουζινών ετοιμάζεται πρόγραμμα καθηκόντων από τους Βοηθούς Διαμονής και όλοι οι ένοικοι οφείλουν συμμετέχουν.

5.3  Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται από συνεργείο. Η ευθύνη του συνεργείου όσο αφορά τις κοινόχρηστες κουζίνες περιορίζεται στην απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους κάδους απορριμμάτων και τον καθαρισμό του πατώματος. Το πλύσιμο και η φύλαξή των οικιακών συσκευών και σκευών είναι αποκλειστική ευθύνη των ενοίκων.

5.4  Οι ένοικοι πρέπει να σέβονται και να ακολουθούν σχετικές οδηγίες του/της Υπεύθυνού/ης,  της ΥΣΦΜ.

5.5  Απαγορεύεται η ρίψη σκυβάλων ή άλλων άχρηστων αντικειμένων σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους εναπόθεσης σκυβάλων.

5.1.  Ασφάλεια και υγεία ενοίκων

Για λόγους ασφάλειας και υγείας, κάθε ένοικος οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα:

 • να κλειδώνει την πόρτα και τα παράθυρα του διαμερίσματος/δωματίου του
 • να φροντίζει έτσι ώστε οι πόρτες διαφυγής και οι πόρτες εισόδων ορόφων να παραμένουν κλειστές και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση
 • να ενημερώνει αμέσως  την ΥΣΦΜ για διακίνηση ύποπτων ατόμων
 • να αναφέρει αμέσως στην ΥΣΦΜ περιστατικά  κλοπών κλπ
 • να ενημερώνει αμέσως την ΥΣΦΜ σε περίπτωση ασθένειας του ιδίου ή σε περίπτωση που άλλος ένοικος  πάσχει από μεταδοτικό νόσημα
 • να ενημερώνει αμέσως την ΥΣΦΜ στην περίπτωση απώλειας του κλειδιού δωματίου ή/και εισόδου του κτηρίου στο οποίο διαμένει
 • να τηρεί οδηγίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας και να συμμετέχει σε ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα ασφάλειας και υγείας που διοργανώνει η ΥΣΦΜ

5.2 Χρήση εύφλεκτων υλικών/ όπλων/ εκρηκτικών υλών/ ναρκωτικών

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τους ενοίκους αντικειμένων και ουσιών που απειλούν την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως: εύφλεκτες ουσίες π.χ. βενζίνη, όπλα, εκρηκτικές ύλες, ναρκωτικά, και άλλες απαγορευμένες ουσίες.

5.3 Δίκυκλα

Απαγορεύεται η φύλαξη και επιδιόρθωση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στα δωμάτια, στις σκάλες και διαδρόμους).

5.4   Κάπνισμα

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στους κοινόχρηστους χώρους. Κάθε ένοικος  έχει το δικαίωμα να ζητήσει από ένα άλλο να διακόψει αμέσως το κάπνισμα στους χώρους αυτούς.

 

5.5   Φωτιά

Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς. Σε περίπτωση εκδηλώσεων από οργανωμένα φοιτητικά σύνολα (βλέπε Παράγραφο 16) που περιλαμβάνουν ψήσιμο φαγητών στα κάρβουνα, το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της ΥΣΦΜ και στους χώρους που θα υποδείξει αυτή.

5.6  Μπαλκόνια και έξοδοι κινδύνου

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για ψήσιμο φαγητού στα μπαλκόνια. Απαγορεύεται επίσης η χρήση των εξόδων κινδύνου εκτός από τις περιπτώσεις  επειγόντων  περιστατικών.

 

6. Χρήση και συντήρηση Διαμερισμάτων/δωματίων και κοινόχρηστων χώρων

6.1  Υπενοικίαση δωματίου / Παραχώρηση δωματίου σε τρίτους

Απαγορεύεται η εκμίσθωση, υπενοικίαση  ή / και παραχώρηση των δωματίων/διαμερισμάτων από τον ένοικο σε τρίτους.  Οι ένοικοι που προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια  απομακρύνονται αμέσως  και διά παντός από το διαμέρισμα/δωμάτιο και δεν θα γίνεται δεκτή στο μέλλον αίτησή τους για διαμονή.

Τις ίδιες συνέπειες έχει και ο επωφελούμενος της  παραχώρησης του δωματίου, αν είναι φοιτητής.

6.2 Πρόκληση ζημιών

Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια ή/και φθορά  που θα προκληθεί στους χώρους και στον εξοπλισμό.  Η ΥΣΦΜ είναι αρμόδια να διερευνά τέτοια περιστατικά και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.  Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε η ΥΣΦΜ προωθεί τη λήψη πειθαρχικών μέτρων επιπροσθέτως  της καταβολής αποζημίωσης από τον υπαίτιο.

Η καταβολή αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 10.

6.3 Εξοπλισμός πυρασφάλειας

Ο βανδαλισμός ή  η κλοπή του εξοπλισμού πυρασφάλειας οποιουδήποτε κτηρίου/διαμερίσματος/δωματίου αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Ο αρμόδιος λειτουργός της ΥΣΦΜ υποβάλλει σχετική αναφορά στην ΥΣΦΜ η οποία προβαίνει σε άμεση χρέωση του υπαίτιου για κάθε κατεστραμμένο ή κλεμμένο μέρος του εξοπλισμού,  και  λήψη πειθαρχικών μέτρων (βλ. παράγραφο 10).

Σε περίπτωση που ο ένοχος δεν εξευρεθεί, τότε όλοι οι ένοικοι  του συγκεκριμένου κτηρίου είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το πρόστιμο (βλ. παράγραφο 10). 

Το ανάλογο  πρόστιμο και η ίδια διαδικασία χρέωσης και λήψης περαιτέρω πειθαρχικών μέτρων ισχύουν για κάθε σκόπιμη λειτουργία  του συναγερμού πυρκαγιάς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.

6.4  Μετατροπές στο δωμάτιο/κοινόχρηστους χώρους

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του δωματίου συμπεριλαμβανομένου του μπαλκονιού και των κοινόχρηστων χώρων.  Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι πιο κάτω ενέργειες:

 • βάψιμο τοίχων
 • εγχάραξη/σχεδίαση παραστάσεων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους
 • η τοποθέτηση καρφιών και επικόλληση φωτογραφιών/ εντύπων/αφισών στους τοίχους και τα έπιπλα με τρόπο που προκαλείται φθορά
 • η τοποθέτηση διαχωριστικών
 • οποιαδήποτε μετατροπή, ενέργεια ή / και εγκατάσταση εξοπλισμού που δημιουργεί θέμα ασφάλειας, λειτουργικότητας ή / και παρέμβασης στην αισθητική των κτηρίων
 • Οποιαδήποτε τροποποίηση, βάψιμο ή καταστροφή στον εξοπλισμό που υπάρχει στο δωμάτιο.

6.5. Χρήση κοινόχρηστών χώρων

Οι ένοικοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στη  χρήση του κοινόχρηστου χώρου και να αναφέρουν αμέσως  στο Γραφείο Στέγασης οποιαδήποτε προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας.

6.6. Χώρος πλυντηρίων

Σε κάποια κτιριακά συγκροτήματα υπάρχουν χώροι πλυντηρίων στους οποίους λειτουργούν πλυντήρια και στεγνωτήρια με ή χωρίς κερματοδέκτες  για αποκλειστική χρήση από τους ενοίκους.

Οι ένοικοι υποχρεούνται να λειτουργούν και να χρησιμοποιούν τα πλυντήρια/στεγνωτήρια με κάθε προσοχή και επιμέλεια και να μην δημιουργούν οποιαδήποτε ζημιά.

6.7. Χώρος στάθμευσης

Ένοικοι κάτοχοι αυτοκινήτων θα πρέπει να σταθμεύουν τα οχήματα τους μόνο στους καθορισμένους χώρους στάθμευσης των κτιρίων, εάν διατίθενται, σύμφωνα με την πολιτική χώρων στάθμευσης που καθορίζει το Πανεπιστήμιο.

 

7.  Έλεγχος δωματίων

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ είναι αρμόδιο να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των δωματίων, κατά διαστήματα και να εισέρχεται σε αυτά για τους πιο κάτω λόγους:

 • Συντήρηση και επισκευή
 • Έλεγχος ασφάλειας δωματίου και εξοπλισμού
 • Διαβεβαίωση ότι τα δωμάτια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους
 • Διαβεβαίωση ότι δεν χρησιμοποιούνται αντικείμενα και ουσίες που απειλούν την υγεία και ασφάλεια των ενοίκων.
 • Επείγοντα περιστατικά
 • Συνεργεία καθαρισμού/συντήρησης εισέρχονται στα δωμάτια μόνο μετά από σχετική συνεννόηση και με την έγκριση  του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ.

Η είσοδος στα δωμάτια από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της ΥΣΦΜ, ή του ιδιοκτήτη γίνεται μετά από συνεννόηση με την ΥΣΦΜ. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων ελέγχων και συντηρήσεων εκδίδεται ανακοίνωση για ενημέρωση των ενοίκων. Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα εισόδου στα διαμερίσματα/ δωμάτια για απροειδοποίητους ελέγχους, επιδιορθώσεις βλαβών, και σε περιπτώσεις έκτακτης και/ή επειγούσης ανάγκης (Ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων περιπτώσεις άμεσου κινδύνου).

Οι ένοικοι  έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την ΥΣΦΜ και να διευκολύνουν το έργο της. Η παρουσία των ενοίκων κατά τον έλεγχο είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Εάν κάποιος ένοικος απουσιάζει, το δωμάτιο του θα ελέγχεται στην απουσία του.

 

8. Οικονομικές εκκρεμότητες

Οι ένοικοι  οφείλουν να πληρώνουν έγκαιρα τα ενοίκιά τους και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ. πρόστιμο για πρόκληση ζημιάς ή καθυστέρηση καταβολής ενοικίου) και να προσκομίσουν τις πρωτότυπες αποδείξεις στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ένοικοι  που δεν είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορεί να υπόκεινται σε τερματισμό ή ακύρωση της συμφωνίας διαμονής, πρόστιμό, αναστολή εγγραφής σε μαθήματα ή ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων, ανάλογα με τις αποφάσεις του Γραφείου Στέγασης μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ.

Οι τελειόφοιτοι  ένοικοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έχουν διευθετήσει οικονομικές και άλλες εκκρεμότητες για να δικαιούνται να πάρουν το πτυχίο τους.

Σε περίπτωση που ένοικος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, κατόπιν έγκρισης της ΥΣΦΜ γίνεται ειδική διευθέτηση της αποπληρωμής.

 

9. Διοργάνωση εκδηλώσεων

Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης χώρων στις Εστίες/Διαμερίσματα για την διοργάνωση εκδηλώσεων από τα πιο κάτω οργανωμένα σύνολα, κατά σειρά προτεραιότητας:

 • Γραφείο Στέγασης ΥΣΦΜ
 • Ένοικοι
 • Φ.Ε.ΤΕΠΑΚ
 •  Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων/ Φοιτητικοί Όμιλοι
 • Φοιτητικές Παρατάξεις
 • Άλλα οργανωμένα σύνολα

Μπορούν να διοργανωθούν οι πιο κάτω εκδηλώσεις:

 • Πάρτυ
 • Βραδιές μουσικής / ποίησης
 • Διαλέξεις /συζητήσεις/ εργαστήρια
 • Βραδιές προβολής ταινιών

9.1  Έγκριση Εκδηλώσεων

Για τη διοργάνωση  Εκδηλώσεων, οι διοργανωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ για υποβολή αίτησης, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων στους υπαίθριους ή κοινόχρηστους χώρους από τη ΦΕΤΕΠΑΚ, τους  Ομίλους και άλλα οργανωμένα σύνολα θα πρέπει να γίνεται με την έγκριση του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διεύθυνση έκαστου κτηριακού συγκροτήματος.

9.2   Πρόκληση ζημιάς σε Κοινόχρηστους  χώρους κατά τη τέλεση εκδηλώσεων

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς, απώλειας εξοπλισμού ή αδικαιολόγητης φθοράς, τότε η ΥΣΦΜ προβαίνει σε λήψη πειθαρχικών μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 10.

9.3   Προϋποθέσεις και Όροι διοργάνωσης Εκδηλώσεων

Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην ΥΣΦΜ τουλάχιστον μια βδομάδα πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.
 • Η εκδήλωση θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των κανόνων διαμονής
 • Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων μετά τις 24:00 τις καθημερινές και την Κυριακή και μετά τις 02:00 την Παρασκευή και Σάββατο.
 • Η διοργάνωση πέραν των δύο εκδηλώσεων την εβδομάδα δεν επιτρέπεται.
 • Ο διοργανωτής της εκδήλωσης έχει την ευθύνη να επιθεωρήσει το χώρο της εκδήλωσης εκ των προτέρων και να ενημερώσει την ΥΣΦΜ για τυχόν ζημιές κλπ στο χώρο.  Ο διοργανωτής θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει στο χώρο και δεν έχει αναφερθεί στην ΥΣΦΜ πριν από την εκδήλωση.
 • Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό μετά την εκδήλωση και επαναφορά όλων των επίπλων / εξοπλισμού του χώρου στην αρχική τους θέση.
 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιονδήποτε ζημιών προκύψουν από την εκδήλωση, όταν δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί ο υπαίτιος της ζημιάς.  Οι ζημιές περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις / αντικαταστάσεις επίπλων / εξοπλισμού, καθαρισμό και συντήρηση χώρου κλπ.
 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν στην εκδήλωση.
 • Το Πανεπιστήμιο και η ΥΣΦΜ δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή / και ατύχημα συμβούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
 • Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε συγκεκριμένο οργανωμένο σύνολο να διοργανώσει εκδήλωση.
 • Η ΥΣΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς καμιά προειδοποίηση.

9.4    Ιδιωτικές Συγκεντρώσεις

Η διοργάνωση ιδιωτικών συγκεντρώσεων σε δωμάτιο  ενοίκου  θα πρέπει να γίνεται με βάση τους κανόνες διαμονής και τις κοινές ώρες ησυχίας.  Σε τέτοιες περιπτώσεις η πόρτα του δωματίου θα πρέπει να παραμένει κλειστή.

9.5  Ομαδικές συγκεντρώσεις

Οι  ομαδικές συγκεντρώσεις  ενοίκων πρέπει να περιορίζονται σε τυχόν κοινόχρηστούς χώρους  στο οποίο διαμένουν και  να μην  επεκτείνονται στους διαδρόμους / σκάλες.

Οι ομαδικές συγκεντρώσεις  θα πρέπει να γίνονται με τη συγκατάθεση του  Γραφείου Στέγασης και την ενημέρωση του Βοηθού Διαμονής, υπεύθυνου για το συγκεκριμένο κτήριο.

9.6    Υπαίθριες εκδηλώσεις

Η διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων εντός των ορίων της Εστίας θα πρέπει να γίνεται από οργανωμένα φοιτητικά σύνολα και όχι ιδιώτες και με έγκαιρη ενημέρωση της ΥΣΦΜ.

9.7    Διαφήμιση εκδηλώσεων

Η διαφήμιση εκδηλώσεων στους χώρους διαμονής  μπορεί να γίνει με την ανάρτηση ανακοινώσεων, αφισών και πανό στους καθορισμένους χώρους διαφήμισης δηλ. πινακίδες/χώρους ανάρτησης πανό.

Απαγορεύεται ρητά η επικόλληση αφισών και η γραφή λέξεων και σχεδίαση παραστάσεων στους εσωτερικούς/εξωτερικούς τοίχους σύμφωνα με την παράγραφο 10.4.

Η τοποθέτηση ανακοινώσεων στις θυρίδες των ενοίκων ή κάτω από τις πόρτες των δωματίων  τους επιτρέπεται μόνο σε οργανωμένα φοιτητικά σύνολα και μετά από έγκριση της ΥΣΦΜ.

10. Παράβαση των κανόνων διαμονής/πειθαρχικά μέτρα

Η παράβαση των κανόνων διαμονής έχει ως συνέπεια τη λήψη των πιο κάτω πειθαρχικών μέτρων:

 • Προφορική παρατήρηση, ή
 • Γραπτή προειδοποίηση, ή
 • Τερματισμός συμβολαίου διαμονής, ή
 • Μόνιμη απομάκρυνση ή
 • Πρόστιμο

Τα πειθαρχικά μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η προφορική παρατήρηση ή/και γραπτή προειδοποίηση ή/και πρόστιμο γίνεται άμεσα από τον Υπεύθυνο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ.  Σημειώνεται ότι μετά από δύο γραπτές προειδοποιήσεις ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ δύναται να εισηγηθεί στην Επιτροπή Λειτουργίας φοιτητικών Εστιών τερματισμό της διαμονής ή/και μόνιμη απομάκρυνσή του. 

Σε περίπτωση πρόκλησης από ένοικο ζημιάς, απώλειας ή αδικαιολόγητης φθοράς στους χώρους και εξοπλισμό, τότε ο ένοικος  είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης  ίσης  με το κόστος της ζημιάς το οποίο καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο.  Σε περίπτωση που η ζημιά είναι αποτέλεσμα βανδαλισμού, τότε προωθείται και η λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Σε περίπτωση που ο ένοικος  που έχει προκαλέσει τη ζημιά δεν εξευρεθεί, τότε το σύνολο των ενοίκων  του κτιρίου στο οποίο έχει γίνει η ζημιά οφείλουν να καταβάλουν το ποσό της αποζημίωσης. 

Σε περίπτωση εντοπισμού ζημιάς κατά την παράδοση του διαμερίσματος από τον ένοικο, με οδηγίες της ΥΣΦΜ, το Λογιστήριο παρακρατεί από την προκαταβολή κάθε ενοίκου το ποσό της  αποζημίωσης  που του αναλογεί. 

 

11. Απομάκρυνση ενοίκων

Ένοικοι απομακρύνονται μόνιμα μετά από εισήγηση της ΥΣΦΜ και τελική απόφαση της Επιτροπής Λειτουργίας φοιτητικών Εστιών, εκτός εάν τερματιστεί ή ακυρωθεί ή διακοπεί  το συμβόλαιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των κανόνων διαμονής.  Ένοικοι για τους οποίους υποβάλλεται εισήγηση για μόνιμη απομάκρυνση έχουν το δικαίωμα ακρόασης από την Επιτροπή Λειτουργίας φοιτητικών Εστιών πριν τη λήψη απόφασης.

Ένοικοι απομακρύνονται μόνιμα και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή σε αυτή  στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχασαν για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του φοιτητή
 • Δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές  τους υποχρεώσεις ή δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες εισδοχής που έχουν ανακοινωθεί από την ΥΣΦΜ
 • Εκμισθώνουν ή παραχωρούν σε τρίτους το δωμάτιό τους
 • Έχουν προβεί σε πράξεις βανδαλισμού και κλοπές
 • Αποτελούν απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων ενοίκων ή και του προσωπικού.
 • Έχουν στην κατοχή τους, διακινούν ή/και κάνουν χρήση  ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών.

Ένοικοι  απομακρύνονται προσωρινά με απόφαση του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ όταν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και ασφαλή διαβίωση των άλλων ενοίκων π.χ. μεταδοτικό νόσημα.

 

12. Φιλοξενούμενοι επισκέπτες σύντομης διάρκειας

Η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, δύναται να αποφασίζει σχετικά με τις διαδικασίες για διαμονή επισκεπτών σύντομης διάρκειας, οι οποίοι θα διαμένουν στις Φ.Ε.

 

13. Ειδικοί Φιλοξενούμενοι Θερινής Περιόδου

Η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, δύναται να αποφασίζει σχετικά με τις διαδικασίες για διαμονή ειδικών φιλοξενουμένων κατά τη θερινή περίοδο.

                                                                                     

14. Πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαμονής των φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, διοργανώνει το πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής (ΒΔ)

Οι ΒΔ έχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε θέματα ευημερίας και τήρησης των βασικών κανόνων διαμονής. Οι ΒΔ είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στα διαμερίσματα και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής.   Οι ΒΔ αναφέρονται στον υπεύθυνο Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης της ΥΣΦΜ, που συντονίζει το πρόγραμμα.

Η Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, δύναται να αποφασίζει σχετικά με τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τις προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των Βοηθών διαμονής.

 

Εγκρίθηκε κατά την 36η συνεδρία της Συγκλήτου που πραγματοποιήθηκε στις 3/9/2014 και κατά την 32η συνεδρία του Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2014.