Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 3 Νοεμβρίου 2022


1. Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας

Η επόμενη συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας (105 η ) έχει οριστεί στις 3 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας στην 45η Συνεδρία ημερ. 15/03/2016, στην Ημερήσια Διάταξη έκαστης συνεδρίας θα περιλαμβάνονται αιτήματά σας τα οποία θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά πέντε (5) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίας. Τα υπόλοιπα θα εγγράφονται στην επόμενη συνεδρία.

Συνεπώς, με βάση την πιο πάνω απόφαση, αναμένονται αιτήματα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στον πιο κάτω σύνδεσμο, μέχρι και την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022.

Υποβολή Αιτήματος στην Επιτροπή Έρευνας (cut.ac.cy)

Σημειώνεται ότι, με δεδομένα τα χρονοδιαγράμματα υποβολής και υλοποίησης Οδηγιών Πληρωμής κρατικού προϋπολογισμού του 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 2 Δεκεμβρίου 2022), όλα τα αιτήματα που αφορούν σε εγκρίσεις οικονομικής φύσης και εμπίπτουν στα κονδύλια 3/319 (ΕΧ, ΕΔ κλπ), 3/324 και 3/325, που χειρίζεται η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας, θα πρέπει να υποβληθούν στην παρούσα συνεδρία το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2022 η ώρα 12:00.

 

2. Συνεδρία της Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων

Στις 3 Νοεμβρίου, 2022 θα πραγματοποιηθεί επίσης η επόμενη (45η) συνεδρία της Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων. Τα αιτήματα για νέα έργα για αποδοχή, αναμένονται μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στον πιο κάτω σύνδεσμο, μέχρι την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου, 2022.

Αίτημα Αποδοχής Ερευνητικού Έργου Εξωτερικής Χρηματοδότησης από Ειδική Ad Hoc Επιτροπή της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας (cut.ac.cy)

Αιτήματα που θα παραληφθούν μετά το πέρας της προθεσμίας θα παραπεμφθούν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής

 

Πρόσφατα άρθρα

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 14 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 14 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 6 Ιουλίου 2023

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 6 Ιουλίου 2023

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 8 Ιουνίου 2023

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 8 Ιουνίου 2023

Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας και Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων - 8 Ιουνίου 2023

1. Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας

Η επόμενη συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας (105 η ) έχει οριστεί στις 3 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας στην 45η Συνεδρία ημερ. 15/03/2016, στην Ημερήσια Διάταξη έκαστης συνεδρίας θα περιλαμβάνονται αιτήματά σας τα οποία θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά πέντε (5) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίας. Τα υπόλοιπα θα εγγράφονται στην επόμενη συνεδρία.

Συνεπώς, με βάση την πιο πάνω απόφαση, αναμένονται αιτήματα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στον πιο κάτω σύνδεσμο, μέχρι και την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022.

Υποβολή Αιτήματος στην Επιτροπή Έρευνας (cut.ac.cy)

Σημειώνεται ότι, με δεδομένα τα χρονοδιαγράμματα υποβολής και υλοποίησης Οδηγιών Πληρωμής κρατικού προϋπολογισμού του 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 2 Δεκεμβρίου 2022), όλα τα αιτήματα που αφορούν σε εγκρίσεις οικονομικής φύσης και εμπίπτουν στα κονδύλια 3/319 (ΕΧ, ΕΔ κλπ), 3/324 και 3/325, που χειρίζεται η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας, θα πρέπει να υποβληθούν στην παρούσα συνεδρία το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2022 η ώρα 12:00.

 

2. Συνεδρία της Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων

Στις 3 Νοεμβρίου, 2022 θα πραγματοποιηθεί επίσης η επόμενη (45η) συνεδρία της Ad hoc Επιτροπής για την αποδοχή εξωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων. Τα αιτήματα για νέα έργα για αποδοχή, αναμένονται μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στον πιο κάτω σύνδεσμο, μέχρι την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου, 2022.

Αίτημα Αποδοχής Ερευνητικού Έργου Εξωτερικής Χρηματοδότησης από Ειδική Ad Hoc Επιτροπή της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας (cut.ac.cy)

Αιτήματα που θα παραληφθούν μετά το πέρας της προθεσμίας θα παραπεμφθούν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής