Διδακτορικές Σπουδές

Γενικές Πληροφορίες

Από το 2012, το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών.

Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικού είναι η προετοιμασία υποψήφιων διδακτόρων (ΥΔ) που θα έχουν την ικανότητα ανεξάρτητης έρευνας και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης στους γνωστικούς τομείς που καλύπτει το Τμήμα. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται αφενός με την παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων και σεμιναρίων που θα προσδώσουν βάθος, αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό υπόβαθρο των ΥΔ. Αφετέρου, απαιτείται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη και να συνοδεύεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Κύπρου και του εξωτερικού́.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, αλλά́ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής έρευνας που συντελείται στο πλαίσιό του. Παράλληλα, με τη δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής κοινότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος έχει στόχο να εξυψώσει το επίπεδο της επιστημονικής έρευνας στην Κύπρο και να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο σε θέματα αιχμής που αφορούν τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουρισμού με επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση.

Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εξειδικευμένων βιομηχανιών και κυβερνητικών ερευνητικών κέντρων.

Με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού Προγράμματος, οι ΥΔ αναμένεται:

 • Να καταδείξουν μία συνολική κατανόηση της βιβλιογραφίας και της μεθοδολογίας στα γνωστικά πεδία του Τμήματος ΔΙΞΕΤ, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συγγενή ή συνδυασμένα πεδία που διδάσκονται σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου
 • Να συγκεντρώσουν ικανότητες στις σχετικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές που είναι σχετικές με το δικό τους ερευνητικό πεδίο
 • Να αξιολογούν, αναλύουν και ερμηνεύουν καινούργια ερευνητικά ευρήματα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα σπουδών
 • Να διακρίνονται από βαθιά κατανόηση μεθόδων έρευνας σχετικών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες έρευνες σχετικές με τις σχετικές επιστήμες ενδιαφέροντος
 • Να έχουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και επίδειξη δεοντολογικού προβληματισμού στην έρευνα με ευάλωτες ομάδες/άτομα
 • Να μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο κατά την προετοιμασία μιας αίτησης επιχορήγησης/χρηματοδότησης
 • Να σχεδιάσουν και να παραδώσουν μία επιστημονική παρουσίαση καθώς και να μπορούν να συντονίσουν αποτελεσματικά επιστημονικές συζητήσεις
 • Να μπορούν να επικοινωνούν ερευνητικά ευρήματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και άλλους χώρους κατάλληλους για τον τομέα σπουδών τους

 

Απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου. Οι 240 ECTS τυπικά κατανέμονται σε τέσσερις ενότητες ως ακολούθως:

1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (60 ECTS)

2. Περιεκτική Εξέταση και Κατάθεση Ερευνητικής Πρότασης (30 ECTS)

3. Ερευνητικό Μέρος / Εκπόνηση Διατριβής (120 ECTS)

4. Συγγραφή, Υποβολή, δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διατριβής (30 ECTS)

Εισδοχή

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (σημ.: για τα Ελληνόφωνα προγράμματα απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας μόνο για την αγγλική γλώσσα)*
 4. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας για την απόκτηση των προηγούμενων τίτλων σπουδών πρέπει να είναι 7.5/10 ή αντίστοιχος.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Σύντομη έκθεση (500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας.
 7. Σύντομη έκθεση (1,000 λέξεις) με την οποία ο/η υποψήφιος/α να παρουσιάζει το αντικείμενο γύρω από το οποίο επιθυμεί να ενδιατρίψει.
 8. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ερευνητικής εργασίας (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ.).
 9. Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις.
 10. Υποψήφιοι φοιτητές που ικανοποιούν την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να συμμετάσχουν σε προσωπική συνέντευξη.
 11. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες.

 

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/ 82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα 31.5
Επιλεγόμενα μαθήματα 30
Περιεκτική εξέταση και Πρόταση για Διδακτορικό 30
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 120
Συγγραφή, υποβολή, δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της ∆ιατριβής 30
Σύνολο 240
   


1ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

HTM 550

Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

6

ΗΤΜ 540

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποφάσεις

6

ΗΤΜ 520

Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

6

ΗΤΜ5ΧΧ

Μάθημα Επιλογής

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Μάθημα Επιλογής

6

 

Σύνολο

30

 

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

MGT 560

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

6

ΗΤΜ 880

Θέματα στις ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους στις κοινωνκές επιστήμες

7.5

ΗΤΜ 5ΧΧ

Μάθημα Επιλογής

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Μάθημα Επιλογής

6

ΗΤΜ 5ΧΧ

Μάθημα Επιλογής

6

 

Σύνολο

30

 

3ο Εξάμηνο

 

ECTS

Περιεκτική Εξέταση και Κατάθεση Ερευνητικής Πρότασης

30

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση Διατριβής

30

 

5ο Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση Διατριβής

30

 

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση Διατριβής

30

 

7ο εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση Διατριβής

30

 

8ο εξάμηνο

 

ECTS

Συγγραφή, υποβολή, δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της ∆ιατριβής

30

 

Μαθήματα Επιλογής

    ECTS
ΗΤΜ 501 Διοίκηση Μονάδων Καζίνο 6
ΗΤΜ 521 Διοίκηση Ποιότητας στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία 6
ΗΤΜ 522 Επιχειρηματική Ανάλυση και Εφοδιαστική Επιμελητεία στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία 6
ΗΤΜ 530 Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη 6
ΗΤΜ 531 Αειφορία και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 6
HTM 532 Διοίκηση Τουρισμού Εκδηλώσεων 6
HTM 542 Διαχείριση Εισοδημάτων 6
ΗΤΜ 561 Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία 6
ΗΤΜ 570 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πληροφοριακά Συστήματα στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
MGT 510 Αρχές Επιχειρηματικότητας 6
MGT 511 Δημιουργία και Διαχείριση Επιχειρηματικών Μοντέλων 6
MGT 512 Διοίκηση και Ανάπτυξη Νεοσύστατων και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 6
MGT 513 Διαχείριση της Καινοτομίας 6
MGT 516 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 6
CIS 812 Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 7,5
CFS 850 Μέθοδοι Έρευνας 7,5

 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα (ή μαθήματα επιλογής) ή ισοδύναμα από αντίστοιχο ίδρυμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξαίρεση από το μάθημα. Η απαλλαγή από τα μαθήματα εξαρτάται από την έγκριση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του φοιτητή κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις μεμονωμένες καταστάσεις.

 

Περιγραφές Μαθημάτων

CFS 850 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης σε μεθόδους έρευνας, με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές να αναλάβουν στη συνέχεια την διεκπεραίωση υψηλού επιπέδου έρευνας κατά την εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους. Αυτό το μάθημα αποτελεί, για τους φοιτητές, μία ευκαιρία να αποκτήσουν κατάρτιση στις απαραίτητες θεωρητικές, εφαρμοσμένες και κρίσιμες δεξιότητες για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.

Οι διάφορες μέθοδοι έρευνας που θα καλύψει αυτό το μάθημα θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκομίσουν ολοκληρωμένη αντίληψη της φύσης και της σκοπιάς της έρευνας υψηλού επιπέδου μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών. Πιο αναλυτικά, οι μέθοδοι έρευνας βασίζονται σε διάφορα εργαλεία από τη στατιστική, τα μαθηματικά, την οικονομετρία, την επιχειρησιακή έρευνα, και την επιστήμη των υπολογιστών.

 

HTM 880 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το μάθημα προορίζεται ως εισαγωγή σε ένα ποικίλο φάσμα ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης και ερευνητικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στις κοινωνικές επιστήμες.

Δεδομένου ότι ο κεντρικός στόχος του θέματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να ενημερωθούν και να γίνουν κριτικοί αναγνώστες της ερευνητικής βιβλιογραφίας, δίνεται έμφαση στους σκοπούς και τους περιορισμούς των επιλεγμένων στατιστικών διαδικασιών. Αυτό απαιτεί την κατανόηση των θεμελιωδών δομών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων στην ποσοτική έρευνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις στατιστικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν μονομεταβλητές και διμεταβλητές αναλύσεις, καθώς και σε πιο εξελιγμένες πολυμεταβλητές τεχνικές.

Ξεκινά με έμφαση στον καθορισμό των ερευνητικών προβλημάτων, της εξέτασης της θεωρίας, της αιτιώδους συμπερασμού και των βασικών στατιστικών. Στη συνέχεια, διερευνά μια σειρά ερευνητικών σχεδιασμών και μεθοδολογικών τεχνικών που είναι διαθέσιμες για εμπειρική έρευνα. Τα θέματα των ερευνητικών μεθόδων περιλαμβάνουν: Θεωρία δειγματοληψίας, Σχεδιασμός δημοσκόπησης και Πειραματικά Σχέδια. Τα θέματα σε ποσοτικές τεχνικές περιλαμβάνουν: Περιγραφικές και Συμπεραστικές στατιστικές. Το μάθημα ολοκληρώνεται με εισαγωγή σε ειδικά θέματα σε μεθόδους ποσοτικής έρευνας, όπως Ανάλυση Παραγόντων, Ανάλυση Συστάδων και Μοντελοποίηση Διαρθρωτικών Εξισώσεων. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και εφαρμοσμένο μέρος.

CIS 812 –ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μεταπτυχιακό/διδακτορικό αυτό μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην επιστημολογία και μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας.   Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις θα καλύψουν τις επικρατέστερες ερευνητικές προσεγγίσεις της ποιοτικής μεθοδολογίας στις κοινωνικές επιστήμες.  Θα συζητηθούν επίσης θέματα σχεδιασμού έρευνας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξης θεωρίας μέσω της ποιοτικής έρευνας, και ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εξασκηθούν στην ανάλυση και νοηματοδότηση δεδομένων που θα τους δοθούν, αλλά θα υλοποιήσουν επίσης ερευνητικές εργασίες μικρής έκτασης, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους συλλογής, κωδικοποίησης, και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν ν’ αξιολογήσουν κριτικά άρθρα ποιοτικής ή μικτής μεθοδολογίας, τα οποία έχουν δημοσιευθεί στα δικά τους ερευνητικά πεδία.  Στην εργαστηριακή πτυχή του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχθούν δεξιότητες χρήσης λογισμικών πακέτων επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων, μέσω κυρίως του προγράμματος QSR ΝVivo. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις αρχές της ποιοτικής έρευνας και τη σχέση της με την ανάπτυξη της θεωρίας και την εφαρμοσμένη έρευνα, και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μία έρευνα για διερεύνηση ποιοτικών ερωτημάτων.

 

ΗΤΜ 550 - Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Το μάθημα εξετάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, τις ατομικές διαφορές και την απόδοση στις επιχειρήσεις  φιλοξενίας και ευρύτερη βιομηχανία.  Μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση, το μάθημα αντλεί έννοιες από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, τεχνικών και νοητικών δεξιοτήτων, καθώς και πρακτικών επιλογής, κατάρτισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.  Το μάθημα καταπιάνεται με το ευρύ φάσμα των λειτουργιών του τομέα ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία και προετοιμάζει τους φοιτητές για τις προκλήσεις που εμπεριέχει η  διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με έντονα τα στοιχεία της διαφορετικότητας και πολύ-πολιτισμικότητας, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  Το μάθημα επίσης τονίζει το στρατηγικό ρόλο της οργανωσιακής συμπεριφοράς στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τη σημασία της στην ανάπτυξη αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος στην ευρύτερη βιομηχανία.

 

ΗΤΜ 540 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και αποφάσεις

Οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις είναι θεμελιώδους σημασίας στη σύγχρονη οικονομία και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές. Το γνωστικό υπόβαθρο της χρηματοοικονομικής είναι έντονα πολυσυλλεκτικό αφομοιώνοντας πεδία όπως: μικροοικονομία, μακροοικονομία, λογιστική, μαθηματικά, στατιστική, επιχειρησιακή έρευνα, επιστήμες αποφάσεων, στρατηγική, κλπ. Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στην θεωρία και εφαρμογή της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Θα προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη επιχείρηση. Η συζήτηση επικεντρώνεται στα δεδομένα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, με εκτενείς αναφορές στην κυπριακή και ελληνική πραγματικότητα.

Το μάθημα καλύπτει επίσης τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις σε ότι αφορά τη δομή και την αξιολόγησή τους. Περιλαμβάνει πρότυπα λογιστικά συστήματα, λογιστική ευθύνης, μελέτες και συγκριτική ανάλυση. Καταπιάνεται επίσης με υπολογισμό κόστους εσόδων, λογιστικές ενημερωτικές εκθέσεις, αξιολόγηση κεφαλαιουχικών έργων, λογιστικές στρατηγικές και στρατηγικές ελέγχου, καθώς και με σύγχρονα χρηματοοικονομικά θέματα.

 

ΗΤΜ 520 - Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες της στρατηγικής, να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία για να αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και να αναπτύσσουν στρατηγικές επιλογές για την επιχείρηση, και τελικά, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την καλύτερη διαθέσιμη επιλογή.

 

MGT 560 - Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Οι διευθυντές συχνά αντιλαμβάνονται το μάρκετινγκ υπό τη σκοπιά δραστηριοτήτων τακτικής, όπως οι πωλήσεις, η διαφήμιση και η προβολή. Παράλληλα, μέσα στους οργανισμούς, το μάρκετινγκ θεωρείται ως μια δραστηριότητα η οποία έχει τον ρόλο της υποστήριξης των διευθυντών για την πώληση περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Το μάρκετινγκ είναι όμως κάτι πολύ περισσότερο από τακτικές. Περιλαμβάνει στρατηγική διαχείριση, η οποία αποτελεί το θεμέλιο για την επιτυχία των τακτικών στοιχείων. Αυτή η άποψη του μάρκετινγκ ως κεντρική επιχειρησιακή λειτουργία, η οποία επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές μιας επιχείρησης, είναι η βάση της στρατηγικής θεωρίας η οποία καλύπτεται σε αυτό το μάθημα.

 

HTM 522 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη διαχείριση των διαφόρων λειτουργιών της ξενοδοχειακής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας σε σχέση με τη ροή πληροφοριών, τη ροή των υπηρεσιών, καθώς και το απαιτούμενο προϊόν. Συγκεκριμένα, το μάθημα καταπιάνεται με την ανάλυση της διαχειριστικής αλυσίδας και του καλυτέρου δυνατού τρόπου διαχείρισής της, ούτως ώστε να προσφερθούν στον πελάτη τη καλύτερη αξία στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Πέραν του θεωρητικού υπόβαθρου, η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνεται σε τέσσερεις μελέτες περίπτωσης μέσα από τις οποίες ο φοιτητής εξετάζει σε τακτικιστικό, στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, τα πιο πάνω στις περιπτώσεις (α) Ξενοδοχειακών αλυσίδων, (β) αεροπορικών εταιριών, (γ) κρουαζιερόπλοιών, και (δ) αεροδρομίων/λιμανιών.

 

MGT 510 - Αρχές Επιχειρηματικότητας

Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές και διαδικασία της επιχειρηματικότητας. Θα προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις και  δεξιότητες σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και τη διαδικασία αναγνώρισης, ανάπτυξης, και σχεδιασμού υλοποίησης επιχειρηματικών ιδεών.

Το μάθημα βασίζεται σε δυο πυλώνες: 1) τη μελέτη του επιχειρηματία, και 2) τη διαδικασία επιχειρηματικότητας, ξεκινώντας με την αναγνώριση και αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας και καταλήγοντας στο σχεδιασμό υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.

 

ΗΤΜ 532 - Διοίκηση Τουρισμού Εκδηλώσεων

Το μάθημα εξετάζει τα οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες του τουρισμού εκδηλώσεων καθώς και τις βασικές αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης, διεξαγωγής και γενικής διοίκησης στη βιομηχανία MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Έμφαση δίνεται στις κύριες μορφές και αγορές της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, στις διαφορετικές κατηγορίες εκδηλώσεων, στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία με τον πελάτη, στα οικονομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά παροχής τέτοιων υπηρεσιών, καθώς και στις σύγχρονες πρακτικές και μελλοντικές τάσεις στην οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων επαγγελματικού τουρισμού. 

 

ΗΤΜ 542 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ [ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]

Το μάθημα αποσκοπεί να ερμηνεύσει το επιστημονικό πεδίο της Διαχείρισης Εισοδημάτων στις επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας.  Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται   στον  έλεγχο, την εποπτεία, την απόδοση  και τη διαχείριση των πηγών των εισοδημάτων και των εν δυνάμει εισοδημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μέσα από τους περιορισμούς της προσφοράς και της ζήτησης.

 

ΗΤΜ 501 - Διοίκηση Μονάδων Καζίνο

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα για διερεύνηση και μελέτη σύγχρονων τάσεων, θεμάτων και εξελίξεων στη διοίκηση μονάδων καζίνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φιλοσοφία των τυχερών παιχνιδιών, στην ιστορία και ανάπτυξη του εμπορικού τζόγου, στη δομή και οργάνωση μονάδων καζίνο, στα νομοθετικά ζητήματα και στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, στον οικονομικό αντίκτυπο και κοινωνικά προβλήματα, καθώς και στα παίγνια καζίνου (παιγνιομηχανήματα και τραπέζια παιγνίου)  και τους σχετικούς κανόνες ρύθμισης και λειτουργιάς τους. 

 

ΗΤΜ 521 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους φοιτητές να ενισχύσουν  την κατανόηση της διοίκησης ποιότητας στην Ξ&Τ βιομηχανία. Το μάθημα συνδυάζει τις έννοιες της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης του πελάτη με τις τεχνικές επιμέτρησης και αξιολόγησης. Ο σκοπός του μαθήματος είναι δίπτυχος: Πρώτο, να ανασκοπήσει τη θεωρία της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης του πελάτη περιλαμβανομένης της σχετικής αξιολόγησης και δεύτερο να παρουσιάσει τις σχετικές τεχνικές επιμέτρησης. Έχοντας κατανοήσει τη σχετική θεωρία, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση στην επιμέτρηση, ανάλυση και ερμηνεία σχετικών δεδομένων.

 

ΗΤΜ 530 - Τουριστική Οργάνωση και Ανάπτυξη

Το μάθημα εξετάζει  τους τομείς οργάνωσης και ανάπτυξης καθώς επίσης και τις διάφορες πολιτικές που καθορίζουν τη γραμμή πλεύσης σε διαφορετικούς προορισμούς με διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά συστήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο και τη συνεισφορά τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης) στην οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του τουρισμού. Για το σκοπό αυτό, εξετάζονται τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διαφόρων συντελεστών στην τουριστική ανάπτυξη ενός προορισμού. Μέσα από περιπτωσιακές μελέτες  οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς σε διαφορετικούς προορισμούς.

 

ΗΤΜ 531 - Αειφορία και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει τον φοιτητή για τη σημασία της αειφορίας καθώς επίσης και την προβληματική εφαρμογή της στο πλαίσιο του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, οι φοιτητές θα εξετάσουν από διάφορες οπτικές γωνίες θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη (π.χ. τοπική κοινωνία, διακυβέρνηση, εταιρική κοινωνική ευθύνη) ενώ θα αναλύσουν τη σχέση αειφορίας και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το μάθημα θα υιοθετήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση εξετάζοντας τη σχέση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, και περιβαλλοντικών παραγόντων που διέπουν τον τουρισμό σε σχέση με την έννοια της αειφορίας.

 

ΗΤΜ 561 - Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

Το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μάρκετινγκ στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, αφού ενισχύει την ανταγωνιστικότητα τόσο των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων όσο και των προορισμών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η γνώση του βέλτιστου τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα μπορούν να εφαρμόσουν το ψηφιακό μάρκετινγκ έτσι ώστε να αποκτήσουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.  Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές κατανόηση για τη σημαντικότητα και την εφαρμογή του ψηφιακού μάρκετινγκ και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης/δικτύωσης.  Συγκεκριμένα, προωθεί την κριτική σκέψη όσον αφορά σύγχρονες στρατηγικές που διαμορφώνουν τις τουριστικές πρακτικές σε επίπεδο ζήτησης και προσφοράς. Παράλληλα, περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης/δικτύωσης στην συμπεριφορά των τουριστών αλλά και του τρόπου με τον οποίο ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για δικτύωση, συνεργασίες και συμπλοκή των τουριστών στο μάρκετινγκ.  Το μάθημα επίσης στοχεύει στην αναγνώριση των παραγόντων που ενθαρρύνουν ή/και παρεμποδίζουν τη χρήση ψηφιακού μάρκετινγκ στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία

 

ΗΤΜ 570 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και πληροφοριακά συστήματα στη βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και πληροφοριακών συστημάτων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού.  Το ρόλο της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον τουρισμό, σε ό,τι αφορά τόσο στη διαδικασία επιλογής όσο και την  εμπειρία, και στην παράλληλη διερεύνηση των επιπτώσεων της ανάπτυξης των τομέων πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνάρτηση με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας. Το μάθημα στοχεύει επίσης στην κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, ως επίσης και στην κατανόηση των βασικών αρχών και των τεχνικών υποδομών/προϋποθέσεων για να λειτουργήσει ένας οργανισμός/εταιρεία σε διαδικτυακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το μάθημα παρουσιάζει τις στρατηγικές και λειτουργικές επιπτώσεις για τις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής μέσω της ανάλυσης των τρόπων με τους οποίους αυτές επιδρούν και επηρεάζουν τον κάθε τομέα της βιομηχανίας τουρισμού και φιλοξενίας. Τέλος, το μάθημα, μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης, διερευνά πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την ενσωμάτωση και συντονισμό των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων, προσδιορίζοντας ευκαιρίες και προκλήσεις για κάθε τομέα του τουρισμού, ταξιδιών και φιλοξενίας ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης.

 

MGT 512 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το μάθημα επικεντρώνεται στα πρώτα στάδια των επιχειρηματικών προσπαθειών, ξεκινώντας από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας, μεταβαίνοντας στο στάδιο της αρχικής ανάπτυξης μιας μικρής επιχείρησης και συνεχίζοντας σε κάπως μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να εξερευνήσει σημαντικά θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, το μάθημα εξετάζει αποφάσεις που απασχολούν περισσότερο εδραιωμένους επιχειρηματίες, όπως αποφάσεις που σχετίζονται με προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης μέσα από διεθνή επέκταση, οργανική ανάπτυξη ή με άλλα μέσα.

 

MGT 511 - Δημιουργία και Διαχείριση Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια βασική γνώση και αντίληψη του πώς να δημιουργούν νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα με υψηλές πιθανότητες επιτυχίας σε μια ανταγωνιστική αγορά. Αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία εντοπισμού της ιδέας, τη αξιολόγηση και την υλοποίηση της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε τεχνολογίες διαδικτύου. Επίσης, οι φοιτητές θα εφαρμόσουν νέες προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη γρήγορη υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας. Επιπρόσθετα, το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη διαφόρων επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων, τη δημιουργία εφαρμογών με τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και τρόπους προώθησης της νέας επιχείρησης.

 

MGT 513 - Διοίκηση της Καινοτομίας

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της διαχείρισης της καινοτομίας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η καινοτομία είναι δύσκολη και εμπεριέχει κινδύνους και είναι συνεπώς απαραίτητο οι μαθητές να μάθουν τεχνικές και εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας, όπως η αξιολόγηση νέων ιδεών και η εφαρμογή της καινοτομίας. Επιπλέον, οι μαθητές θα μάθουν πώς οργανισμοί με περισσότερους πόρους διαχειρίζονται την καινοτομία και προστατεύονται από disruption. Το μάθημα θα καλύψει θέματα που αφορούν τόσο τις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις όσο και τις μεγαλύτερες εταιρείες με σύνθετες δομές.

 

MGT 516 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το μάθημα εξετάζει εταιρείες που διεθνοποιούνται αμέσως ή λίγο μετά τη δημιουργία τους μέσω της ανακάλυψης και αξιοποίησης  επιχειρηματικών ευκαιριών σε ξένες αγορές. Οι εταιρείες αυτές, γνωστές ως Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις (born globals) ή Νέες Διεθνείς Επιχειρήσεις (International New Ventures), δημιουργούνται για να ανταγωνίζονται στη παγκόσμια αγορά. Αντλούν πόρους από διάφορες γεωγραφικές περιοχές, ανταγωνίζονται σε διεθνείς αγορές και αντιμετωπίζουν κινδύνους από πολλές πηγές.Το μάθημα επικεντρώνεται στις στρατηγικές και τεχνικές για τη δημιουργία και διαχείριση αυτών των εταιρειών.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τοv Σεπτέμβριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Προσβάσιμος Τουρισμός»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης, Διοίκησης Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων, Marketing ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,  ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Σωτηρούλα Λιασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, sotiroula.liasidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Φιλανθρωπία στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (κατά προτίμηση έρευνα τύπου ‘multiple case study research’), καθώς και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία Λέκτορας, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και αειφόρος επιχειρηματικότητα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (κατά προτίμηση έρευνα τύπου ‘multiple case study research’), καθώς και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία Λέκτορας, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Βέλτιστες Πρακτικές Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Βιομηχανία Φιλοξενίας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Business Administration, Human Resources Management, Organizational Behavior, Hospitality and Tourism Management, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας (SPSS και NVivo).  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Αναστάσιος  Ζωπιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Προσφυγικό Zήτημα και Τουρισμός»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Πολιτικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διοίκηση Τουρισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων καθώς και γνώσεις βασικών αρχών ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πέτρος Κοσμάς, Λέκτορας, petros.kosmas@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στον ερευνητικό τομέα «Τουριστική Διακυβέρνηση»

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουρισμού,  Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ποιοτικής ή/και ποσοτικής έρευνας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Άννα Φαρμάκη, Λέκτορας, anna.farmaki@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 25002430