Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο έρευνας και αριστείας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Στόχος είναι η ορθολογική ανάπτυξη και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και αξιών στις οποίες εδράζονται τα επαγγέλματα επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού και η εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη βιομηχανία εφαρμόζοντας στρατηγικές διοίκησης και διαχείρισης οι οποίες θα διασφαλίζουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική αειφορία.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύει φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού.
 • Να αναλαμβάνει και να φέρνει εις πέρας καινοτόμες εφαρμοσμένες έρευνες υψηλού επιπέδου και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην προώθηση και τον επιστημονικό αναπροσδιορισμό του κλάδου Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στην Κύπρο.
 • Να παρέχει στους φοιτητές την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας.
 • Να δημιουργήσει και να διατηρήσει στενούς δεσμούς και συνεργασία με την τοπική και διεθνή βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης σε επαγγελματίες της βιομηχανίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας θα αποκτήσουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, που θα τους επιτρέπει:

 • Να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οργανωτικούς πόρους, προκειμένου να προσφέρουν μια ποιοτικά μοναδική εμπειρία, που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της βιομηχανίας φιλοξενίας και τουρισμού.
 • Να επικοινωνούν και δημιουργούν μακροπρόθεσμες διαπροσωπικές σχέσεις με τους διαφόρους παράγοντες της βιομηχανίας με στόχο το κοινό όφελος.
 • Να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.
 • Να λειτουργούν αποδοτικά τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον της βιομηχανίας φιλοξενίας και τουρισμού, το οποίο συνεχώς διαφοροποιείται και μεταλλάσσεται, υφιστάμενο τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.
 • Να εμπνέουν, παρακινούν και ηγούνται ομάδων προσώπων για την επίτευξη εταιρικών στόχων.
 • Να κατανοούν τα συναφή με τη βιομηχανία επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού σύγχρονα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Να δημιουργούν και διατηρούν ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο να ενθαρρύνει και να ενισχύει την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αλληλοκατανόηση.

Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο έρευνας και αριστείας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Στόχος είναι η ορθολογική ανάπτυξη και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και αξιών στις οποίες εδράζονται τα επαγγέλματα επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού και η εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν τη συγκεκριμένη βιομηχανία εφαρμόζοντας στρατηγικές διοίκησης και διαχείρισης οι οποίες θα διασφαλίζουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική αειφορία.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύει φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού.
 • Να αναλαμβάνει και να φέρνει εις πέρας καινοτόμες εφαρμοσμένες έρευνες υψηλού επιπέδου και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην προώθηση και τον επιστημονικό αναπροσδιορισμό του κλάδου Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στην Κύπρο.
 • Να παρέχει στους φοιτητές την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας.
 • Να δημιουργήσει και να διατηρήσει στενούς δεσμούς και συνεργασία με την τοπική και διεθνή βιομηχανία φιλοξενίας και τουρισμού, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση της διά βίου μάθησης σε επαγγελματίες της βιομηχανίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας θα αποκτήσουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, που θα τους επιτρέπει:

 • Να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οργανωτικούς πόρους, προκειμένου να προσφέρουν μια ποιοτικά μοναδική εμπειρία, που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της βιομηχανίας φιλοξενίας και τουρισμού.
 • Να επικοινωνούν και δημιουργούν μακροπρόθεσμες διαπροσωπικές σχέσεις με τους διαφόρους παράγοντες της βιομηχανίας με στόχο το κοινό όφελος.
 • Να σχεδιάζουν καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών.
 • Να λειτουργούν αποδοτικά τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον της βιομηχανίας φιλοξενίας και τουρισμού, το οποίο συνεχώς διαφοροποιείται και μεταλλάσσεται, υφιστάμενο τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.
 • Να εμπνέουν, παρακινούν και ηγούνται ομάδων προσώπων για την επίτευξη εταιρικών στόχων.
 • Να κατανοούν τα συναφή με τη βιομηχανία επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού σύγχρονα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Να δημιουργούν και διατηρούν ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο να ενθαρρύνει και να ενισχύει την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αλληλοκατανόηση.