Διδακτορικές Σπουδές

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002504 | Φαξ: 25002750

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

Αερογραμμές, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 

Αριθμός θέσεων:

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η διδακτορική θέση αφορά εμπεριστατωμένη ακαδημαϊκή έρευνα για τη συσχέτιση των αερογραμμών με τον τουρισμό με στόχο να αναδείξει την περιφερειακή επίδραση και ανάπτυξη των προορισμών.

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκησης Τουρισμού ή/και Ξενοδοχείων, Marketing, Οικονομικά, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις,  ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα σε πλήρη φοίτηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Σωτηρουλα Λιασιδου

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

sotiroula.liasidou@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Πολιτική Οικονομία και Τουρισμός

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η κυριαρχία των νεοκλασικών οικονομικών έχει οδηγήσει σε μια μονομερή και ίσως επιπόλαια ανάλυση του τουριστικού φαινομένου, καθώς αυτή εστιάζει κυρίως στην αγοραία και επιχειρηματική διαχείριση του. Στη δημόσια συζήτηση ο νεοφιλελεύθερος τουρισμός έχει προωθηθεί τόσο από ακαδημαϊκούς και όσο και από επαγγελματίες ως επιταχυντής βραχυχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης. Υποτιμώντας σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά (και περιβαλλοντικά) ζητήματα που σχετίζονται με τις αυξανόμενες οικονομικές και χωρικές ανισότητες που επιφέρει ο τουρισμός, τις σχέσεις εξουσίας που εμπλέκονται με αυτόν, την εργασιακή επισφάλεια λόγω της εποχικότητας του κοκ. Γενικά στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορά στην αειφορία και τον τουρισμό, οι δυνητικές εξωτερικότητες του τουρισμού δεν έχουν αναλυθεί διεξοδικά.

Οι δύο αυτές διδακτορικές θέσεις έχουν ως σκοπό να καλύψουν ως ένα βαθμό τα ερευνητικά αυτά κενά στη διεθνή βιβλιογραφία. Για το λόγο αυτό η εν λόγω προκήρυξη απευθύνεται σε αφοσιωμένους/ες ερευνητές/τριες που επιδιώκουν την προώθηση μιας μετασχηματιστικής αλλαγής των στρεβλώσεων που επιφέρει το τουριστικό φαινόμενο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εμβάθυνση τους σε πρωτότυπη έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα επαναπροσδιορίζουν και επαναθεμελιώνουν τον τουρισμό. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι υποψήφιοι/ες για τις δύο διδακτορικές διατριβές οφείλουν να εμπλακούν σε ενδελεχή ακαδημαϊκή έρευνα, εκμεταλλευόμενοι/ες ποσοτικές και ποιοτικές εμπειρικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, που θα τους/τις οδηγήσουν σε επιστημονικά ευρήματα για την.

Οι εν λόγω διδακτορικές θέσεις απευθύνονται σε υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκών κλάδων των Οικονομικών ή/και της Πολιτικής Οικονομίας

Το παρών διδακτορικό πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει τη διδασκαλία εμπειρικών μεθόδων και μεθοδολογικών εργαλείων. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην εις βάθος έρευνα και συνεπώς η θέση αυτή προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

  • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
  • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
  • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

Χρηματοδότηση:

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί συνεργάτες, να διεκδικήσουν εσωτερικές (ή/και εξωτερικές) υποτροφίες αριστείας ή/και να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αναζητούμε υποψήφιους/ες με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου (MSc/MA/MBA) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα της ευρύτερης Πολιτικής Οικονομίας ή των Οικονομικών ή άλλων πολύ συναφών σχετικών σπουδών.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν πάθος και αφοσίωση στην έρευνα που να εστιάζει στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται μέσα από καταγεγραμμένη ερευνητική δραστηριότητα (όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή/και ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα). Θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν εμπειρία και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, STATA, R, NVivo κοκ). 

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα και άρα οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσα από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Δρ. Πέτρος Κοσμάς

Βαθμίδα:

 Λέκτορας

Email:

petros.kosmas@cut.ac.cy