Φοιτητές Αντιστοιχίας

Φοιτητές Αντιστοιχίας ονομάζονται οι φοιτητές που παρακολουθούν συμπληρωματικά μαθήματα για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΕΤΕΚ ή από άλλα αρμόδια σώματα. Οι φοιτητές αντιστοιχίας έχουν κατ΄ αναλογία τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων

Η φοίτηση αντιστοιχίας προϋποθέτει την υποβολή αίτησης, η έγκριση της οποίας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος το οποίο αφορά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από τον Ιούνιο για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο και τον Οκτώβριο για το Εαρινό Εξάμηνο.

Οι αιτήσεις τοποθετούνται σε κατάλογο προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ ή το ΕΤΕΚ ή από άλλα αρμόδια σώματα.

Φοίτηση

  • Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο είναι συνεχής και υποχρεωτική.
  • Η σειρά με την οποία εγγράφονται σε μαθήματα οι φοιτητές αντιστοιχίας, καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές. (Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αφού εγγραφούν όλοι οι άλλοι φοιτητές).
  • Κάθε Τμήμα ορίζει Σύμβουλο για το χειρισμό θεμάτων των φοιτητών αντιστοιχίας.
  • Στο τέλος της φοίτησης ο φοιτητής αντιστοιχίας παίρνει Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας (όχι Πτυχίο ή Βεβαίωση αποφοίτησης ή Παράρτημα Διπλώματος).

Δίδακτρα

Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα €80 ανά πιστωτική μονάδα (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).

Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος, οι φοιτητές θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.

Φοιτητές Αντιστοιχίας

Φοιτητές Αντιστοιχίας ονομάζονται οι φοιτητές που παρακολουθούν συμπληρωματικά μαθήματα για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΕΤΕΚ ή από άλλα αρμόδια σώματα. Οι φοιτητές αντιστοιχίας έχουν κατ΄ αναλογία τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπολοίπων φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων

Η φοίτηση αντιστοιχίας προϋποθέτει την υποβολή αίτησης, η έγκριση της οποίας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Τμήματος το οποίο αφορά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από τον Ιούνιο για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο και τον Οκτώβριο για το Εαρινό Εξάμηνο.

Οι αιτήσεις τοποθετούνται σε κατάλογο προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ ή το ΕΤΕΚ ή από άλλα αρμόδια σώματα.

Φοίτηση

  • Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο είναι συνεχής και υποχρεωτική.
  • Η σειρά με την οποία εγγράφονται σε μαθήματα οι φοιτητές αντιστοιχίας, καθορίζεται ώστε να μην επηρεάζονται οι υπόλοιποι φοιτητές. (Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αφού εγγραφούν όλοι οι άλλοι φοιτητές).
  • Κάθε Τμήμα ορίζει Σύμβουλο για το χειρισμό θεμάτων των φοιτητών αντιστοιχίας.
  • Στο τέλος της φοίτησης ο φοιτητής αντιστοιχίας παίρνει Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας (όχι Πτυχίο ή Βεβαίωση αποφοίτησης ή Παράρτημα Διπλώματος).

Δίδακτρα

Οι φοιτητές αντιστοιχίας καταβάλλουν δίδακτρα €80 ανά πιστωτική μονάδα (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών μαθημάτων).

Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος, οι φοιτητές θα καταβάλουν ξανά τα δίδακτρα.