Συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας για την εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε σε ημερίδα στις 12 Δεκεμβρίου 2019, που είχε ως στόχο την παρουσίαση της πράξης «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Η πράξη αυτή έχει στρατηγικό χαρακτήρα για την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ για την εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, η πράξη εμπίπτει στο πλαίσιο των πολιτικών που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών που προωθεί η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. Παραδείγματα τέτοιων πολιτικών είναι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και το «Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου».

Στην ημερίδα, που διοργανώθηκε από το  Υφυπουργείο Ναυτιλίας (Κύριος Διακιούχος πράξης), συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών τμήματων, μέλη του εταιρικού σχήματος της πράξης όπως και το ευρύ κοινό. Παρούσα ήταν επίσης η Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Νατάσα Πηλείδου, η οποία τόνισε την σημασία της πράξης για μια βιώσιμη ανάπτυξη στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της πράξης ανακοινώθηκαν, για διεκπεραίωση, οι πιο κάτω δράσεις:

 • Διερεύνηση και αποτύπωση θαλάσσιου και παράκτιου χώρου με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,
 • Εμπλουτισμός / επικαιροποίηση θαλάσσιων βάσεων δεδομένων,
 • Ανάπτυξη / επικαιροποίηση WebGIS,
 • Ετοιμασία Δήλωσης Πολιτικής για το ΘΧΣ της Κύπρου,
 • Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο του ΘΧΣ της Ελλάδας,
 • Κατάρτιση εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

O Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ορίζεται ως μια δημόσια διαδικασία χωρικής και χρονικής ανάλυσης και κατανομής των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Η κατάληξη του είναι ένα «Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο» το οποίο αποτυπώνει το όραμα κάθε κράτους για την αξιοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου του.

Οι εταίροι που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (Κύπρος), το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Υπουργείου Εσωτερικών (Κύπρος), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημιού Κύπρου, το Υπουργείο Περιβάλοντος και Ενέργειας (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα).

Η πράξη “ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ” με ακρώνυμο “ΘΑΛ – ΧΩΡ 2” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Πρόσφατα άρθρα

Ομιλία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στην Τελετή Βράβευσης των αρίστων μαθητών του Δήμου Αγ.Αθανασίου

Ομιλία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στην Τελετή Βράβευσης των αρίστων μαθητών του Δήμου Αγ.Αθανασίου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποχαιρετά τον Ουράνιο Ιωάννιδη

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποχαιρετά τον Ουράνιο Ιωάννιδη

Απολογισμός έργου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2019

Απολογισμός έργου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2019

Απολογισμός έργου του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2019

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε σε ημερίδα στις 12 Δεκεμβρίου 2019, που είχε ως στόχο την παρουσίαση της πράξης «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Η πράξη αυτή έχει στρατηγικό χαρακτήρα για την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ για την εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, η πράξη εμπίπτει στο πλαίσιο των πολιτικών που συνδέονται με την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων ζωνών που προωθεί η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. Παραδείγματα τέτοιων πολιτικών είναι η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και το «Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου».

Στην ημερίδα, που διοργανώθηκε από το  Υφυπουργείο Ναυτιλίας (Κύριος Διακιούχος πράξης), συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών τμήματων, μέλη του εταιρικού σχήματος της πράξης όπως και το ευρύ κοινό. Παρούσα ήταν επίσης η Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Νατάσα Πηλείδου, η οποία τόνισε την σημασία της πράξης για μια βιώσιμη ανάπτυξη στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της πράξης ανακοινώθηκαν, για διεκπεραίωση, οι πιο κάτω δράσεις:

 • Διερεύνηση και αποτύπωση θαλάσσιου και παράκτιου χώρου με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,
 • Εμπλουτισμός / επικαιροποίηση θαλάσσιων βάσεων δεδομένων,
 • Ανάπτυξη / επικαιροποίηση WebGIS,
 • Ετοιμασία Δήλωσης Πολιτικής για το ΘΧΣ της Κύπρου,
 • Εξειδίκευση της χωροταξικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο του ΘΧΣ της Ελλάδας,
 • Κατάρτιση εθνικών ή περιφερειακών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

O Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ορίζεται ως μια δημόσια διαδικασία χωρικής και χρονικής ανάλυσης και κατανομής των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Η κατάληξη του είναι ένα «Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο» το οποίο αποτυπώνει το όραμα κάθε κράτους για την αξιοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου του.

Οι εταίροι που απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (Κύπρος), το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Υπουργείου Εσωτερικών (Κύπρος), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημιού Κύπρου, το Υπουργείο Περιβάλοντος και Ενέργειας (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα).

Η πράξη “ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ” με ακρώνυμο “ΘΑΛ – ΧΩΡ 2” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"