Εργαλεία Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα: 1. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 2. Ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας και πιστοποίησης

    Αίθουσα 5, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    29 Νοεμβρίου 2016        -



 

Εργαλεία Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα: 1. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 2. Ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας και πιστοποίησης

 

2016-11-29
Εργαλεία Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα: 1. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 2. Ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας και πιστοποίησης
Εργαλεία Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα: 1. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 2. Ευρωπαϊκά σχήματα ποιότητας και πιστοποίησης