Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Τρείς (3) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας