Γραφείο Εσόδων

Το Γραφείο Εσόδων έχει ως σκοπό του την αποτελεσματική και αποδοτική καταχώρηση των εσόδων, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς, κανόνες και αποφάσεις πολιτικής του Πανεπιστημίου καθώς και για άλλα λογιστικά θέματα που αφορούν στα έσοδα. Αυτά περιλαμβάνουν παρακολούθηση των χρεωστών για τις οφειλές τους προς το Πανεπιστήμιο και των λογαριασμών εσόδων, τιμολογήσεις των φοιτητών και άλλες διάφορες τιμολογήσεις. Επίσης ενημέρωση Αξιωματούχων & Σωμάτων του πανεπιστημίου, Υπουργείο Οικονομικών και άλλων φορέων για τα  ιδία έσοδα του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των Τμημάτων, Υπηρεσιών, Γραφείων του πανεπιστημίου για  εκάστοτε υπόλοιπα χρεωστών των εσόδων που τους αφορούν.

Γραφείο Εσόδων

Το Γραφείο Εσόδων έχει ως σκοπό του την αποτελεσματική και αποδοτική καταχώρηση των εσόδων, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς, κανόνες και αποφάσεις πολιτικής του Πανεπιστημίου καθώς και για άλλα λογιστικά θέματα που αφορούν στα έσοδα. Αυτά περιλαμβάνουν παρακολούθηση των χρεωστών για τις οφειλές τους προς το Πανεπιστήμιο και των λογαριασμών εσόδων, τιμολογήσεις των φοιτητών και άλλες διάφορες τιμολογήσεις. Επίσης ενημέρωση Αξιωματούχων & Σωμάτων του πανεπιστημίου, Υπουργείο Οικονομικών και άλλων φορέων για τα  ιδία έσοδα του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των Τμημάτων, Υπηρεσιών, Γραφείων του πανεπιστημίου για  εκάστοτε υπόλοιπα χρεωστών των εσόδων που τους αφορούν.

Προσωπικό Γραφείου Εσόδων

Email

maria.teklou@cut.ac.cy

Phone

2500 2214

Μαρία Τέκλου

Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

falia.beltsou@cut.ac.cy

Phone

2500 2257

Φάλια Μπέλτσου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

christiana.andreou@cut.ac.cy

Phone

2500 2375

Χριστιάνα Ανδρέου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός