Γραφείο Οικονομικών Καταστάσεων

Το Γραφείο Οικονομικών Καταστάσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μεριμνά κυρίως για τα ακόλουθα:

  1. Την ορθή εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία
  2. Την ορθή εφαρμογή της Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Νομοθεσίας στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία, την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την παροχή υποστήριξης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε θέματα Φ.Π.Α.
  3. Την ετοιμασία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου, καθώς και τον έλεγχο τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
  4. Την παρακολούθηση των ταμειακών ροών του Πανεπιστημίου και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για κάλυψη των υποχρεώσεων και αναγκών του Πανεπιστημίου
  5. Την ετοιμασία και αποστολή όποιων άλλων οικονομικών στοιχείων και απολογισμών ζητηθούν από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και από άλλες οντότητες της Δημοκρατίας και εξωτερικούς συνεργάτες

Γραφείο Οικονομικών Καταστάσεων

Το Γραφείο Οικονομικών Καταστάσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μεριμνά κυρίως για τα ακόλουθα:

  1. Την ορθή εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία
  2. Την ορθή εφαρμογή της Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Νομοθεσίας στην καταχώρηση των συναλλαγών του Πανεπιστημίου στα λογιστικά βιβλία, την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την παροχή υποστήριξης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε θέματα Φ.Π.Α.
  3. Την ετοιμασία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου, καθώς και τον έλεγχο τους από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
  4. Την παρακολούθηση των ταμειακών ροών του Πανεπιστημίου και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για κάλυψη των υποχρεώσεων και αναγκών του Πανεπιστημίου
  5. Την ετοιμασία και αποστολή όποιων άλλων οικονομικών στοιχείων και απολογισμών ζητηθούν από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και από άλλες οντότητες της Δημοκρατίας και εξωτερικούς συνεργάτες

Προσωπικό Γραφείου Οικονομικών Καταστάσεων

Email

maria.teklou@cut.ac.cy

Phone

2500 2214

Μαρία Τέκλου

Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

amalia.melifronidi@cut.ac.cy

Phone

2500 2113

Αμαλία Μελιφρονίδη

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

maria.ioannou@cut.ac.cy

Phone

2500 2262

Μαρία Δ. Ιωάννου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

christina.eliotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2038

Χριστίνα Ελιώτου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

marina.kambouridou@cut.ac.cy

Phone

2500 2572

Μαρίνα Καμπουριδου-Παπακυριακού

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός