Διαδραστικά Πολυμέσα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Το ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα έχει αναπτυχθεί για φοιτητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των πολυμέσων για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους ή / και να ακολουθήσουν μια καριέρα στο χώρο των πολυμέσων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε εξειδικευμένες τεχνικές, δημιουργικές και θεωρητικές γνώσεις, και παρέχει στους φοιτητές με κρίσιμες ανακλαστικές ικανότητες. Προσφέρει, επίσης, τους φοιτητές γνώσεων σε θεωρίες και μεθοδολογίες σχετικές με την τρέχουσα βιομηχανία επαγγελματική πρακτική και την έρευνα.

Ανάλογα με την ειδικότητα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην παραγωγή πολυμέσων, εμπορική τηλεόραση, 2D και 3D animation, elearning ή ψηφιακή εκπαίδευση και ψηφιακές επικοινωνίες και το σχεδιασμό. Μπορούν να εξετάσουν τους ρόλους ως ερευνητής ή προγραμματιστής, προγραμματιστής web ή διαχειριστή, σχεδιαστής αλληλεπίδρασης και διαχειριστή του έργου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του MA in Interactive Multimedia, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν γνωστικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις και να σκεφθούν κριτικά και αναλυτικά για τη θεωρία και την επαγγελματική πρακτική των πολυμέσων.

 • Επιδείξουν τεχνικές και δημιουργικές ικανότητες προκειμένου να ερευνούν, να αναλύουν και να συνθέτουν πολύπλοκες πληροφορίες, έννοιες, και θεωρίες που θα εφαρμοστούν προς την πρακτική της δημιουργίας πολυμέσων.

 • Χρησιμοποιήσουν γνωστικές, τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες για να δημιουργήσουν και να αξιολογούν σύνθετες ιδέες, έννοιες και διάφορες εφαρμογές πολυμέσων.

 • Χρησιμοποιούν τεχνικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την υλοποίηση, την ανάλυση και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική πρακτική των πολυμέσων.

 • Χρησιμοποιουν δεξιότητες επικοινωνίας για να δείξουν κατανόηση σχετικών θεωρητικών εννοιών, και να επικοινωνούν πολύπλοκες γνώσεις, ιδέες, προβλήματα και επιχειρήματα σε ειδικό και μη ειδικό κοινό.

 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ευθύνη για τη δική τους επαγγελματική πρακτική, ατομικά και σε συνεργασία με τους άλλους.

 • Να επιδεικνύουν την εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους με δημιουργικότητα και πρωτοβουλία σε νέες καταστάσεις στην επαγγελματική πρακτική πολυμέσων και προς περαιτέρω μάθηση.

 • Επιδείξουν κριτική κατανόηση και ικανότητα να εφαρμόσουν μεθοδολογίες έρευνας στην επαγγελματική πρακτική πολυμέσων.

 

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1) 

 

MGA 541  Ερευνητικές Μεθόδοι 

7,5

Επιλογής Μαθήματα (3 από τα 5) 

 

MGA 511  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 

7,5

MGA 520  Εφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης 

7,5

MGA 521  Δημιουργία Σεναρίου 

7,5

MGA 524  Σχεδιασμός Ψηφιακών Διεπαφών 

7,5

MGA 525  Ατομική Εργασία 

7,5

Σύνολο 

30

2ο Εξάμηνο

ECTS

Επιλογής Μαθήματα (4 από τα 9) 

 

MGA 516  Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου 

7,5

MGA 518  Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 

7,5

MGA 519  Εικονική Πραγματικότητα 

7,5

MGA 545  Εκπιαδευτικά Πολυμέσα 

7,5

MGA 526  Διαχείριση Έργω 

7,5

MGA 527  Δημιουργικός Προγραμματισμός για Εφαρμογές Πολυμέσων

7,5

MGA 528  Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων 

7,5

MGA 529  Θέματα Αιχμής Διαδραστικών Πολυμέσων 

7,5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Μεταπτυχιακού Επιπέδου 

 

Σύνολο 

30

3ο Εξάμηνο

ECTS

MGA 581  Μεταπτυχιακή Διατριβή 

30

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Κάθε αίτηση, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά, αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή της με στόχο να γίνεται προσφορά θέσης (με ή χωρίς όρους) σε διάστημα 7-10 ημερών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε /studies/masters/applying/εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.