Γραφιστική Επικοινωνία

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Η συνεχής αύξηση, επέκταση, και ευρεία χρήση των οπτικών μηνυμάτων επικοινωνίας, απαιτεί την προσφορά κατάλληλων μεταπτυχιακών σπουδών. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γραφιστική Επικοινωνία προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου για εξειδικευμένους επαγγελματίες και ερευνητές στο σχεδιασμό και τη γραφιστική, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία και στη διαχείριση των σχετικών επαγγελμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του MA Γραφιστικής Επικοινωνίας όχι μόνο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας, αλλά ικανοποιούν και τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες των επαγγελματιών του κλάδου και των υποψήφιων σπουδαστών που αναζητούν σαφή εστίαση και ανάπτυξη τόσο στις θεωρητικές και ερευνητικές τους γνώσεις όσο και στις πρακτικές εφαρμογές και δημιουργικές τους δεξιότητες.

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση καθώς και διερεύνηση των ερευνητικών, δημιουργικών, σχεδιαστικών και τεχνικών ικανοτήτων που απαιτούνται στη γραφιστική επικοινωνία. Δίνεται έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη, ιστορία, θεωρία, έρευνα και ανάλυση, καθώς επίσης στην ανάπτυξη της ανεξάρτητης κριτικής σκέψης και τη συνεργασία, για επίτευξη εξειδικευμένου και εξατομικευμένου δημιουργικού έργου σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου και εφαρμογών.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί και τις ανάγκες του εργαζόμενου επαγγελματία. Για το σκοπό αυτό τα μαθήματα προσφέρονται σε απογευματινή βάση, μία φορά την εβδομάδα για 3 διδακτικές περιόδους. Για την επιτυχή παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 ΕΠΜ. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος σε πλήρη ή μερική βάση.

Πλήρης Φοίτηση Η διάρκεια της φοίτησης σε πλήρη βάση είναι 3 εξάμηνα. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης οι φοιτητές παρακολουθούν 4 μαθήματα ανά Δέσμη για τα πρώτα δύο εξάμηνα (30 ΕΠΜ ανά εξάμηνο), ενώ η τρίτη Δέσμη είναι αφιερωμένη στην ολοκλήρωση του πρακτικού έργου και στην εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής διατριβής. Η έναρξη της 3ης Δέσμης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος που αντιστοιχεί στις δύο προηγούμενες Δέσμες (60 ΕΠΜ). Όλα τα μαθήματα είναι στην ελληνική γλώσσα, απογευματινά και έχουν διάρκεια 3 ώρες.

Μερική Φοίτηση Η διάρκεια της φοίτησης σε μερική βάση είναι 5 εξάμηνα. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μέχρι δύο μαθήματα ανά εξάμηνο (15 ΕΠΜ) έως τη συμπλήρωση των 8 μαθημάτων που απαιτούνται, ενώ επιπρόσθετα, για να αποφοιτήσουν, πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρακτικό έργο και τη διπλωματική διατριβή. Η έναρξη της 3ης Δέσμης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος που αντιστοιχεί στις δύο προηγούμενες Δέσμες (60 ΕΠΜ). Όλα τα μαθήματα είναι στην ελληνική γλώσσα, απογευματινά και έχουν διάρκεια 3 ώρες.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα και από τις τρεις Δέσμες σπουδών:

  • τρία από τη Δέσμη 1-Θεωρητική Θεμελίωση,
  • τέσσερα από τη Δέσμη 2-Πρακτική Εφαρμογή και
  • το ένα μάθημα της 3ης Δέσμης-Ολοκλήρωση Έργου).

Κάθε μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου φέρει διδακτικό φορτίο 7.5 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ) ενώ η διατριβή και το πρακτικό έργο θα πιστώνονται συνολικά με 30 ΕΠΜ.

Μαθήματα

1ο Εξάμηνο – 1η Δέσμη

 

ECTS

ΠΓΤ541  Μεθοδολογίες Έρευνας

7.5

ΠΓΤ501  Σύγχρονη Ιστορία της Γραφιστικής και του Σχεδιασμού

7.5

ΠΓΤ502  Γραφιστική και Πρόταση Έργου*

7.5

Μάθημα επιλογής από υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος

7.5

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο Εξάμηνο – 2η Δέσμη

 

ECTS

ΠΓΤ 503  Γραφιστική και Σχεδιασμός Πληροφορίας

7.5

ΠΓΤ 504  Διαφήμιση και Γραφιστική Επικοινωνία

7.5

ΠΓΤ 505  Σημειωτική και Γραφιστική

7.5

ΠΓΤ 506  Ψηφιακές εφαρμογές Γραφιστικής

7.5

ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο Εξάμηνο – 3η Δέσμη

 

ECTS

ΠΓΤ 580  Μεταπτυχιακή Διατριβή**

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Κάθε αίτηση, εφόσον συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά, αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή της με στόχο να γίνεται προσφορά θέσης (με ή χωρίς όρους) σε διάστημα 7-10 ημερών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
  • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.